CDA Roermond

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Samen zijn wij Roermond!
de kracht zit in onze samenleving

‘Samen zijn wij Roermond’, dat is de titel van ons verkiezingsprogramma 2018-2022. En met wij bedoelen we alle inwoners van onze mooie gemeente. De kracht zit immers in onze samenleving en die maken wij met elkaar. Iedereen heeft recht om mee te doen en de plicht om bij te dragen. Jong en oud, man en vrouw, stad of dorp en ongeacht de culturele of religieuze achtergrond. Daar spreken we elkaar op aan, voor een beter Roermond. Voor een Roermond dat we door willen geven aan een volgende generatie.

Het CDA Roermond gaat uit van de kracht van de samenleving. Een samenleving waar mensen het verschil maken. Een samenleving waar mensen graag en met respect voor elkaar samen leven, wonen en werken. Waar de inwoners betrokken zijn bij het eigen gezin, de vereniging, de wijk, het dorp, de stad. Een samenleving waar wij met zijn allen trots op zijn.Vanuit een solide basis
Het CDA Roermond, dé volkspartij van Roermond, heeft de afgelopen vier jaar haar verantwoordelijkheid genomen in het belang van de hele gemeente en haar inwoners. Het CDA heeft er voor gezorgd dat Roermond bestuurbaar is gebleven. Onder leiding van het CDA Roermond is een nieuwe stabiele coalitie tot stand gekomen. Daar zijn wij trots op. Een andere bestuurscultuur is het resultaat. Dat is de samenwerking in Roermond en in de regio ten goede gekomen.

De huidige brede coalitie heeft er aan bijgedragen dat reeds ingezette ontwikkelingen zijn gerealiseerd (o.a. ECI herstart, Jazz City, N280-bereikbaarheid centrum, bestemmingsplan woningbouw Kaleidos) en een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn ingezet (o.a. de Vitale Stad, ontwikkeling stationsomgeving tot regionaal mobiliteitscentrum).

Het CDA Roermond heeft daarbij veel nadruk gelegd op het meer en beter betrekken van inwoners bij het beleid. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de Toekomstvisie 2030 en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan. Dankzij de totstandkoming van nieuwe visies en beleid (denk aan detailhandelsbeleid, woningmarktbeleid, evenementenbeleid) is er een gelijk speelveld gecreëerd voor iedereen. Daarnaast ontstaat er langzaam maar zeker meer ruimte voor initiatieven uit de buurten. Het CDA is en blijft van mening dat, als burgers taken in hun omgeving slimmer en efficiënter op kunnen pakken, zij de gemeente hierop mogen aanspreken (het zogenaamde ‘right to challenge’, het recht om de overheid uit te dagen). Zo voorkomen we dat de lokale overheid alleen maar met de ‘waan van de dag’ bezig is en te weinig oog heeft voor nieuwe initiatieven.

Het CDA Roermond is niet weggelopen voor haar verantwoordelijkheid. Het is een betrouwbare partner gebleken, waarmee het goed bouwen is aan de toekomst van een sterke gemeente. Er is veel bereikt. Het accent heeft sterk gelegen op het bouwen aan een nieuwe bestuurscultuur (transparantie, integriteit, open samenwerking, participatie), het samen -met andere gemeenten en organisaties- oppakken van de verantwoordelijkheden in het kader van de drie decentralisaties (jeugdzorg, WMO en participatie) en het werken aan regionale samenwerking.

Onder de titel ‘Mensen maken de stad’ is er veel aandacht uitgegaan naar de zorg en arbeidsparticipatie. Zorg draait vooral om het vertrouwen, dat mensen in een kwetsbare fase in goede handen zijn. De decentralisatie van de zorg is in Roermond goed geland. Onze gemeente kent geen enorme financiële tekorten in het sociaal domein. We zullen scherp aan de wind moeten varen om de uitdagingen van morgen in deze (financieel) te kunnen blijven oppakken.

Werkgelegenheid is een belangrijke motor voor de successen in onze gemeente gebleken. In de retail, het toerisme en de recreatie, de industrie en handel, zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet. We zijn er in geslaagd grote en kleine bedrijven aan te trekken en te behouden voor Roermond. Dat draagt bij aan nieuwe werkgelegenheid. Roermond zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. De werkloosheid is nog nooit zo laag geweest. De (winkel)leegstand in Roermond is het laagste ten opzichte van alle centrumsteden in de provincie en ligt onder het landelijk gemiddelde.

Het CDA Roermond heeft vanuit haar verantwoordelijkheid ook bijgedragen aan de sociale en culturele ontwikkeling en samenhang in de stad. De wijkontwikkeling op de Donderberg is voortvarend opgepakt. De Vincent van Gogh School hebben we weten te behouden voor de toekomst, tevens is deze school aangewezen als pilot voor een Integraal Kind Centrum. CDA-voorstellen, zoals de Ontmoet-banken, het Roermond Fonds en de aanstelling van een extra wijkregisseur dragen bij aan de verbinding met de inwoners in de wijken. Voor het CDA blijft het wijkgericht werken ook de komende periode een belangrijk speerpunt. De lessen die we leren op de Donderberg verdienen een vertaalslag naar andere wijken.

Kortom, het CDA Roermond heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een solide basis voor een volgende stap. Wij willen op de ingeslagen weg voort en het karwei afmaken. De inwoners van ‘ons’ Roermond staan daarbij centraal! Samen zijn wij Roermond!


Een gelijk speelveld voor iedereen
Daarvoor is een betrouwbaar en integer gemeentebestuur een belangrijk vereiste. Een gemeentebestuur dat respectvol en met fatsoen met de inwoners, ondernemers en bezoekers, maar ook met elkaar omgaat. In een samenleving waarin iedereen mee kan doen, moet er sprake zijn van een gelijk speelveld voor iedereen. Ook samenwerking tussen ondernemers, inwoners, organisaties en verenigingen wordt gestimuleerd. Daardoor ontstaat er ruimte voor initiatieven. De positie en rol van de gemeente verandert. De gemeente ondersteunt, zoekt naar samenwerking en synergie, brengt partijen bij elkaar, weet te stimuleren. Daarbij verliest het bestuur het algemeen belang niet uit het oog.

Wat wij doen:
• Het stimuleren, ondersteunen en faciliteren van initiatieven van inwoners en ondernemers, waarbij in gezamenlijkheid en interactief wordt ingezet op kansen en mogelijkheden;
• Integraal (samenhangend) werken vanuit één loket, zodat inwoners en ondernemers zo snel en goed mogelijk worden geholpen;
• Inwoners, jong en oud, bewustmaken van wat ze zelf kunnen doen om de eigen omgeving aantrekkelijk en leefbaar te maken en te houden;
• De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening continu monitoren, doorontwikkelen en verbeteren.


Wat levert het op:
• Grotere betrokkenheid van de inwoners en ondernemers bij ontwikkelingen in hun eigen buurt, meer verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving en intensivering van samenwerking met de inwoners;
• Verbetering van de (digitale) bereikbaarheid van de gemeente;
• De mogelijkheid om zonder afspraak weer bij de gemeente terecht te kunnen voor eenvoudige diensten en producten (rijbewijs, paspoort, parkeerbewijzen, inschrijving);
• Een (digitaal) volgsysteem, zodat inwoners en ondernemers kunnen de status van hun aanvraag kunnen volgen.


Gezond en veilig samenleven
Iedereen verdient een veilige woonomgeving, waar je zorgeloos kunt opgroeien en kunt deelnemen aan de samenleving. Daarbij is voor het CDA ieder gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde. In al die gezinnen leren we samenleven, worden normen en waarden overgedragen.
Met het grootste gedeelte van onze jongeren gaat het goed. Voor jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben, willen we de toegang tot jeugdhulp laagdrempelig maken en houden. En vooral dichtbij organiseren, op school en in de wijk.

Welzijn en gezondheid zijn een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Voorkomen is beter dan genezen. Daarbij hoort een gezond eet- en leefpatroon. Bewegen houdt je gezond. Het CDA is voor verantwoord genieten. Daarbij hoort geen overmatig alcohol- en (hard)drugsgebruik. Criminaliteit, overlast en zwerfvuil in de openbare ruimte worden voorkomen en streng gehandhaafd. We blijven samen verantwoordelijk om buurten schoon en veilig te houden.

Wat wij doen:
• Het stimuleren van gezond gedrag op alle leeftijden, van de allerkleinste kinderen tot onze senioren;
• Het concept Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) stimuleren en uitbouwen voor onze opgroeiende jeugd, gezonde kantines bij verenigingen en scholen bevorderen en een openbare ruimte realiseren die uitnodigt om te bewegen (bij ontwikkeling van pleinen en bv. sprintstroken);
• Alcohol- en (hard)drugsgebruik tegengaan met preventieprogramma’s en een aanvalsplan om illegale handel en bijbehorende criminaliteit effectiever aan te pakken;
• Overlast van coffeeshops aan te pakken door:
o Coffeeshops te handhaven op het I-criterium (het ingezeten criterium, waardoor coffeeshops alleen toegankelijk zijn voor inwoners uit Nederland);
o Verplaatsing van de coffeeshops, indien dit past binnen daarvoor vastgestelde criteria (o.a. kleinschalig, op verantwoorde afstand van maatschappelijke voorzieningen en scholen, niet in de wijken en nabij winkels), zodat de overlast voor heel Roermond vermindert;
o Deel te nemen aan de pilot voor gereguleerde aanvoer van softdrugs bij de huidige coffeeshops;
• Het in voorkomende gevallen streng handhaven van overlast en zwerfvuil in de openbare ruimte (toezicht en handhaving verruimen op naleving van vergunningen en overlast op straat).

Wat levert het op:
• Een aangename en vooral veilige woonomgeving door o.a. het terugdringen van criminaliteit en (drugs)overlast;
• Meer inzet op handhaving; extra capaciteit voor vernieuwende aanpak zwerfvuil en overlast.
• Actieve bestrijding van huisjesmelkers;
• Verdere terugdringing van overlast van coffeeshops;
• Eigentijdse (lokale) acties en campagnes gericht op gezond leven, eten en bewegen.


Zorg voor elkaar
Iedereen doet mee naar vermogen! Dat is het uitgangspunt voor het CDA. Dat begint met aandacht en goede zorg voor jong en oud. Een evenwichtige samenleving is gebaseerd op sociale betrokkenheid. Het CDA zet in op een hecht netwerk van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals, dat werkt volgens het principe ‘één gezin, één plan, één hulpverlener’. Zorg wordt dicht bij de mensen georganiseerd.
Het voorkomen van werkloosheid, eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid zorgt er voor dat iedereen die wil ook mee kan doen. Door naar de mogelijkheden van mensen te kijken en deze te benutten, wordt sociale uitsluiting voorkomen. Een uitkering is een vangnet, geen basisinkomen. Meedoen is de norm. Daarbij moeten wij er op letten dat mantelzorgers en vrijwilligers overbelast raken.
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maken wij ons sterk voor een beschermde werkomgeving.
Nu steeds meer ouderen zelfstandig thuis wonen, zullen we de woonomgeving daar beter op aan moeten passen. Zo voorkomen we dat mensen thuis blijven zitten en vereenzamen. Sociale betrokkenheid organiseer je dicht bij de mensen in de wijken en de verenigingen. Daar vindt ontmoeting en verbinding plaats. Daar ontstaan initiatieven die onze steun verdienen.

Wat wij doen:
• Het geven van toegankelijke en duidelijke informatie voor het verkrijgen van hulp en ondersteuning;
• Het toegankelijk houden van de zorg voor iedereen, door de eigen bijdrage in het kader van de WMO en jeugdzorg per gezin te maximeren;
• Meer aandacht voor de overgang van jeugd naar volwassenheid in het zorgaanbod;
• Toegankelijke voorzieningen en betere toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking en (chronisch zieke) senioren; denk daarbij aan wijkontmoetingsplekken, winkelstraten en stoepen, rustplaatsen (een empathische woonomgeving);
• Aanpak van eenzaamheid, armoede en laaggeletterdheid onder jong en oud door o.a. het stimuleren van contacten tussen generaties, (vroegtijdige)signalering in het onderwijs en informatievoorziening (voor jongeren en gepensioneerden);
• Scholen stimuleren het concept Integraal Kind Centrum (IKC) te omarmen; hierbij worden kennis en kunde van voorzieningen in de jeugdhulp en opvang bij elkaar gebracht;
• Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken we samen met de omliggende gemeenten aan een nieuw participatiebedrijf;
• Voor de ontwikkeling van de wijken kiezen wij voor zelfsturing, met ondersteuning vanuit de gemeente (wijkregisseur) op de achtergrond;
• Ondersteuning en stimulering van het verenigings- en vrijwilligerswerk.

Wat levert het op:
• Alle scholen omarmen het concept van een integraal kindcentrum, waar een kind snel en goed geholpen kan worden; alles over opvoeding, groei en ontwikkeling van jeugd wordt op een plek samengebracht;
• Stimulering van verbindende projecten (oud kookt voor jong, jong doet boodschappen voor oud, etc.) door het mixen van leeftijdsgroepen in (nieuwe) woningbouwprojecten;
• Mensen in armoede staan er niet alleen voor, dankzij een actueel en vernieuwend armoedebeleid.
• Een prominentere rol voor de wijk in de signalering van eenzaamheid en armoede;
• Perspectief op blijvend werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;
• Meer ruimte voor initiatieven binnen en buiten de wijk.


Trots op Roermond
Iedereen moet kunnen profiteren van een goed economisch klimaat. Werkgelegenheid is een belangrijke factor in de sociale ontwikkeling van mensen en hun omgeving. De arbeidsmarkt wordt krapper. We hebben meer mensen nodig om alle banen in te vullen in de industrie, de detailhandel, de horeca en de zorg.
Daarmee wordt het nog belangrijker om Roermond als aantrekkelijke woon- en werkgemeente te ontwikkelen en te promoten.
Cultuur en evenementen dragen bij aan een prettige woon- en leefomgeving. Daarnaast zet het CDA in op een gevarieerde woningvoorraad, sterke wijken met een eigen wijkeconomie, het behoud van de prachtige historische binnenstad en monumenten, een rijk cultureel en sportief aanbod, het aantrekken van bedrijven, het optimaal benutten van de ligging aan het water en nabij gelegen natuurgebieden.
Verbinding met de natuur draagt bij aan de aantrekkelijkheid, het welbevinden en de gezondheid, evenals de kwaliteit van het leefklimaat. Het CDA zet in om Roermond voor toekomstige generaties aantrekkelijk en leefbaar te houden. Roermond streeft er naar de duurzaamste gemeente van onze provincie te worden.
De centrale ligging in de (Eu)regio biedt kansen. Die kansen worden optimaal benut als we blijven investeren in een bereikbare stad. Daarvoor is een goede doorstroming van verkeer en goede verbinding met het Openbaar Vervoer noodzakelijk. Het regionaal mobiliteitsknooppunt Roermond draagt daar aan bij. Daarnaast stimuleren we het fietsen en lopen, door autogebruik (op kwetsbare locaties) te ontmoedigen.
Samenwerking met onze (inter)nationale buurgemeenten wordt verder versterkt. Juist door samen te werken kunnen we de gemeenschappelijke pijlers waarop onze gemeente rust delen met anderen.

Wat wij doen:
• Het aantrekken van werk, werk en nog eens werk door acquisitie van bedrijven, stimuleren van starters, het actief aanpakken van leegstand en oog voor wijkeconomie;
• De verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheid zodanig in te richten dat aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt verbetert, het evenementen- en cultuuraanbod zich kan ontwikkelen en nieuwe initiatieven kunnen ontstaan;
• Het versterken van het aantrekkelijke woonklimaat door verbindingen te stimuleren tussen industrie, detailhandel, horeca, cultuur en (water)recreatie te stimuleren;
• Roermond als evenementenstad verder uit te bouwen, waarbij iedereen moet kunnen meedoen, nieuwe initiatieven een kans krijgen en talent zich kan ontwikkelen;
• De rijks- en gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten koesteren en mee werken aan toekomstige functies die een duurzaam behoud waarborgen;
• Het behouden en verbinden van groene buffers in en rondom onze gemeente; geen lintbebouwing tussen Swalmen en Roermond en tussen Ool en Herten;
• Tijdens de realisatie van nieuwe ontwikkelingen worden duurzame oplossingen en innovaties gestimuleerd;
• We maken werk van een goede en veilige doorstroming van verkeer, een goede verbinding met het OV en het stimuleren van fietsen en lopen;
• Wij werken proactief samen in Midden-Limburg en de Euregio om de toekomstige uitdagingen vanuit een gemeenschappelijk belang op te pakken, zoals de ontwikkelingen van de Maasplassen.


Wat levert het op:
• Terugdringing van de werkloosheid;
• Toename van het aantal op de behoefte van de arbeidsmarkt afgestemde en geschoolde werknemers;
• Een aantrekkelijke, bereikbare gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is;
• Actieve aanpak van de leegstand in de stad en de wijken;
• Een ondersteuningspunt voor evenementenorganisaties, van waaruit wordt meegedacht in oplossingen en kansen;
• Gerichte acquisitie van bedrijven, afgestemd op de stad die wij over tien jaar willen zijn en de inwoners die we dan hebben;
• Vernieuwende projecten die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren;
• Meer startende ondernemers.Roermond,
januari 2018

 

cda-facebook