CDA Roermond

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

NA DE STENEN
NU DE MENSEN


Verkiezingsprogramma
Gemeenteraadsverkiezingen
19 maart 2014


Inleiding;
een solide basis


Het CDA Roermond, dé volkspartij van Roermond, heeft in de afgelopen vier jaar haar verantwoordelijk-heid genomen in het belang van de stad Roermond en haar inwoners. Na een bestuurlijk moeilijke periode is er onder leiding van het CDA Roermond een nieuwe stabiele coalitie tot stand gekomen. Het CDA heeft er voor gezorgd dat de stad bestuurbaar is gebleven. Een andere bestuurscultuur is het resultaat. Dat is de samenwerking in Roermond en in de regio beslist ten goede gekomen. De huidige coalitie heeft er aan bijgedragen dat de stad de ingezette ontwikkelingen met succes heeft kunnen doorzetten.

Het CDA Roermond is niet weggelopen voor haar verantwoordelijkheid. Het is een betrouwbare partner gebleken, waarmee het goed bouwen is aan de toekomst van een sterke stad. Er is veel bereikt. Daarbij heeft in de achter ons liggende periode het accent sterk gelegen op het bouwen aan een ‘nieuwe stad’. Stenen, stenen en nog eens stenen. Nieuwe woonwijken, winkelcentra en kantoren, de verbetering van wegen en inrichting van wijken; de stad heeft een facelift ondergaan.

De verdere uitbreidingen van Roermond als winkelstad, de realisatie van ECI Cultuurfabriek en de verbetering en herhuisvesting van de gemeentelijke diensten dragen er aan bij dat Roermond zich verder versterkt heeft als centrumstad in Midden-Limburg.
Daarnaast is er in de infrastructuur in en rond Roermond veel tot stand gekomen. De wegen en riolering in diverse wijken zijn opgeknapt. De Donderberg ondergaat, onder leiding van een enthousiaste CDA-wethouder, een ware metamorfose.

Werkgelegenheid is een belangrijke motor gebleken voor de behaalde successen in onze bisschopsstad. In de retail, het toerisme en de recreatie maar zeker ook de industrie en handel zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet. We zijn er in geslaagd grote en kleine bedrijven voor Roermond te behouden. Dat draagt bij aan nieuwe werkgelegenheid. Roermond zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, dat vraagt blijvend aandacht.

Het CDA Roermond heeft vanuit haar verantwoordelijkheid ook bijgedragen aan de sociale en culturele ontwikkeling en samenhang in de stad. De wijkontwikkeling op de Donderberg is voortvarend opgepakt. De Alfonsusschool aan de Kapel en de basisschool Neel/De Schakel hebben we weten te behouden voor de toekomst. Met de komst van een Kennis- en Expertisecentrum voor speciaal onderwijs en jeugdzorg is een belangrijke stap voorwaarts gezet. Met de aanstelling van wijkregisseurs wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met de inwoners in de wijken. Zo is er een begin gemaakt om samen met de inwoners de wijkontwikkelingen op te pakken, die zij belangrijk vinden. Zo is het initiatief in Swalmen een goed voorbeeld hoe inwoners zelf aan de slag gaan met de eigen dorpsontwikkeling.

Kortom, het CDA Roermond heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een solide basis voor een volgende stap. Een stap waarin de mensen in onze mooie stad centraal staan! Zij zijn en blijven onze opdrachtgever.


Het programma op hoofdlijnen

Het CDA Roermond zet de komende vier jaar in op een nieuwe koers. Dichtbij de mensen, met de mensen en alle Roermondenaren. Jong en oud! Na de stenen, nu de mensen!

Een stad met toekomstperspectief voor de mensen
1. Mensen moeten hun boterham in de stad en de regio kunnen verdienen. Werk, werk en nog eens werk!
2. Verenigingen en vrijwilligersorganisaties ontvangen de waardering en ondersteuning die zij verdienen. Meer dan voorheen wordt de bijdrage van de gemeente in balans gebracht met het maatschappelijk belang en de maatschappelijke bijdrage van vrijwilligers in de verenigingen.
3. Dat wat de mensen (in de wijk, ondernemers, verenigingen, wijkteams en individuen) zelf kunnen, laten we zoveel mogelijk aan hun over. De gemeente en de sociale partners past bescheidenheid, zodat eigen initiatief van mensen de ruimte krijgt. Kleinschalige initiatieven en evenementen van mensen in de wijken krijgen de ruimte.
4. In elke wijk is één wijkteam actief, dat wordt ondersteund en versterkt door de gemeente en de sociale partners! De mensen in de wijk zijn leidend.
5. Overbodige regels en voorschriften worden weggenomen, zodat eigen initiatief en creativiteit worden gestimuleerd, ondersteund en gefaciliteerd.

De stad die voor en met mensen zorgt
6. De wijkverpleging komt terug, met zorg en aandacht voor de mensen in de wijk.
7. In elke wijk is er een ontmoetingspunt (voor zorg, welzijn en ontspanning) voor alle mensen.
8. Wijken en het stadscentra zijn en blijven goed bereikbaar en begaanbaar voor mensen van alle leeftijden. De woonomgeving is er op gericht dat mensen aantrekkelijk en lang zelfstandig kunnen wonen en actief kunnen blijven meedoen in de wijk.
9. Woningen moeten eenvoudig kunnen worden aangepast aan de behoeften van de mensen, afgestemd op de levensfase. Regels worden daarop afgestemd.
10. Een integrale visie op de ontwikkeling van de stad en de wijken draagt bij aan de aantrekkelijkheid en een goed woon-, werk- en leefklimaat.

De stad die mensen verleidt en verbindt
11. Roermond blijft een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers en nieuwe bedrijvigheid.
12. Roermond blijft een aantrekkelijke woon- en leefstad voor de mensen. Om nieuwe ontwikkelingen ruimte te geven, wordt geen groen opgeofferd.
13. Bovenlokale evenementen zetten Roermond en haar mensen op de kaart en ondersteunen en versterken de betrokken lokale verenigingen.
14. Er komt een lokaal actieprogramma voor de jeugd en jongeren. Dit wordt in samenwerking met de jongeren uitgewerkt en vertaald naar concrete acties.
15. Het bestuur van de stad moet onkreukbaar en verantwoord functioneren. Onze burgers, uiteindelijk onze opdrachtgevers, de mensen in onze stad, verdienen een overheid waarop ze onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen.

Samen kunnen we meer!
Het CDA Roermond ziet dat de stad Roermond een solide basis heeft gelegd voor een mooie toekomst. In deze onzekere tijden is het noodzakelijk de teugels verder aan te trekken. Er komt veel op de stad af, hetgeen veel vraagt van het stadsbestuur en de inwoners. Alle inwoners. Meer dan voorheen zal de gemeente er samen met haar inwoners op uit trekken. Gewoonweg omdat we samen veel meer voor elkaar kunnen krijgen. Samen kunnen we meer!

Na de stenen, …!
Er zit veel talent in onze stad, er zijn veel mensen die zich willen en kunnen inzetten om onze stad naar een nieuwe tijd te loodsen. Het CDA Roermond wil het talent in de stad en de wijken volop benutten voor de kansen die er liggen. Vanuit de overtuiging dat we samen meer voor elkaar kunnen krijgen. De komende periode leggen we het accent daarom op de mensen in onze mooie stad. Oud en jong.
Het zijn onze inwoners die het vertrouwen en de ruimte verdienen om samen met ons de volgende stap te zetten. Om werkgelegenheid te creëren, te ondernemen, om samen te werken aan een veilige stad, om ons in te zetten voor elkaar, om te zorgen voor elkaar en … om te genieten van de mooie natuur, het groen en de vele activiteiten die er in en om onze stad zijn te vinden. Om te genieten van al het moois dat Roermond te bieden heeft.
Er komen nieuwe taken op onze gemeente af in het kader van de decentralisatie van Rijkstaken, waaronder de WMO, de Participatiewet en de Jeugdzorg. Het CDA Roermond zorgt er voor dat de mensen die zorg echt nodig hebben, deze ook krijgen. Het CDA Roermond streeft er naar dat mensen voldoende voorzieningen dichtbij aangeboden krijgen, die nodig zijn om zelfstandig een goed leven te leiden. Mensen, en ook de werkzoekende jeugd, krijgen maximale ondersteuning bij de toeleiding naar werk. Mensen met een arbeidshandicap moeten er op kunnen reken dat de overheid er alles aan doet hun kans op arbeidsparticipatie te optimaliseren.
De daarvoor benodigde bestuurlijke en maatschappelijke infrastructuur wordt daarop afgestemd en krijgt prioriteit. De veranderende rol van de gemeente zal nieuwe vragen opwerpen. Dat vraagt extra aandacht en deskundigheid van de gemeente. Na de stenen, nu de mensen!

Minder overheid, meer samenleving
Het CDA Roermond, dé volkspartij van onze stad, kiest zo voor een vernieuwende koers. Iedereen verdient een baan en moet zijn boterham in de stad of de regio kunnen verdienen. Werk, werk en nog eens werk, daar zetten we als basisvoorwaarde op in.
Mensen die zich willen en kunnen inzetten, krijgen de ruimte. Daarbij is het een taak van de gemeente de regels die daarbij in de weg staan zoveel mogelijk weg te nemen en haar rol als regisseur versterkt op te pakken. Het past de overheid en ook de professionele ondersteuners bescheidenheid, zodat het eigen initiatief de ruimte krijgt.
We zien daarbij een taak voor iedereen. Iedereen die kan, doet mee. Mensen die niet willen, kunnen niet meer blijvend op ondersteuning rekenen. Voor wat, hoort wat. Er is geen ruimte voor profiteurs en freeriders.
Er is oog voor mensen die het, om uiteenlopende redenen, echt niet meer zelf kunnen. De vergrijzing en toenemende vraag naar zorg vragen om een passend antwoord van ons allen. De stille armoede neemt toe. Dichtbij de mensen gaan we met elkaar op zoek naar duurzame oplossingen. Niet altijd meer door louter professionals in te schakelen, maar ook door een beroep te doen op elkaar en elkaars talenten. Extra aandacht voor samenwreking tussen gemeente, vrijwilligersorganisaties en professionals (zoals het Maatschappelijk Platform) is hierbij van groot belang.


Roermond dat zijn wij samen
Het CDA Roermond staat voor een stad waar voldoende oog en aandacht is voor de noden in alle dorpen, wijken, buurten en straten in onze stad. Daarbij zetten wij in op ondersteuning en waardering voor de vele vrijwilligers en verenigingen, de initiatieven die inwoners zelf nemen. Samen kunnen we immers meer.
Mensen spreken elkaar aan en zorgen voor elkaar daar waar ze kunnen. Samen zetten we de schouders onder een veilige, fraaie buurt en leuke activiteiten. De zorg wordt zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd, zodat mensen in hun eigen buurt oud kunnen worden. Het CDA brengt mensen bij elkaar, waardoor meer met minder mogelijk is. Dorpen en wijken verdienen daarvoor een duidelijk ankerpunt, een plek waar de buurt vorm krijgt en de inwoners elkaar ontmoeten. Dichtbij gebeurt het. Bij de instandhouding van (wijk)accommodaties hebben de inwoners een eigen rol en verantwoordelijk. Daarop wordt in de samenwerking en de wijkregie ingezet.

Roermond, een beleving voor jong en oud
De jeugd verdient een goede toekomst. Ook in onze eigen stad. Dat vraagt om voldoende perspectief in onderwijs, werkgelegenheid, het woningaanbod en vertier, maar ook om aandacht voor ons milieu, een kwalitatieve inrichting van de wijken en ruimte voor de natuur.
Er zijn en blijven voldoende uitdagingen en werk voor de toekomst. We staan het niet toe dat jeugdigen langs de kant blijven toekijken en de jeugdwerkeloosheid blijft toenemen. Een eigen lokaal actieprogramma voor de jeugd op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, cultuur en sport, dat tot stand komt in samenwerking met de jeugd zelf, draagt bij aan een voldoende toekomst voor iedereen. De kwaliteit en het aanbod van onderwijs moet minimaal op het huidige niveau worden gehandhaafd en indien mogelijk worden uitgebouwd. Een betere aansluiting van onderwijs op werk is een belangrijke randvoorwaarde.
Een aantrekkelijke inrichting van de wijken voor jong en oud is het vertrekpunt. O.a. goede verlichting, toegankelijke voet- en fietspaden en veilige kruispunten. Woningen moeten gemakkelijk kunnen worden aangepast, zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ouderen moet er gemakkelijk en veilig op uit kunnen trekken. In de wijkontwikkelingsplannen krijgt dit een vaste plek, o.a. in de vorm van Hart-veilige wijken (vrijwillig beheerde AED’s in de buurt) en kleurenwijzers voor dementerende ouderen.
Roermond, als evenementen- en cultuurstad voor jong en oud, draagt bij aan de positionering van een bruisende stad, waar balans is tussen een goed en gezond leven. Sport en bewegen zijn belangrijk voor een gezonde toekomst. Het stimuleren van jeugdigen en ouderen om gezond te bewegen krijgt extra aandacht. Het benutten van de bestaande sterke verenigingsstructuur, de mogelijkheden van de ECI Cultuurfabriek en het stimuleren van nieuwe initiatieven versterken het geheel. Het CDA stimuleert initiatieven die jong en oud verbinden.

Roermond, dé ondernemerstad
Ondernemers krijgen de ruimte. Roermond blijft aantrekkelijk als vestigingsplek voor nieuwe ondernemers. Groot en klein. Ondernemers worden uitgedaagd om met vernieuwende initiatieven kansen op te pakken voor een voldoende perspectief voor onze mooie stad.
Roermond is en blijft dé winkelstad van Limburg. De detailhandel, de dienstverleners en zzp-ers verdienen een plek en toekomst in onze stad, ook in de dorpen en wijken. Leegstand van winkels en kantoren moet worden tegengegaan. Een verdere optimale benutting van de bestaande bedrijventerreinen biedt voldoende kansen voor verdere groei, met name in de maakindustrie en logistiek. Initiatieven van ondernemers, die de werkgelegenheid en sociale samenhang in onze stad bevorderen, verdienen en krijgen de ruimte.
Evenementen dragen bij aan de levendigheid en leefbaarheid van de stad. In de positionering als dé stad voor dagtoeristen dragen evenementen bij aan een versterking van de economische structuur. Daarbij worden initiatieven in de wijken zoveel mogelijk gestimuleerd.
De toenemende verkeersstromen kunnen Roermond als ondernemers- en evenementenstad in de wielen rijden. Dat moet worden voorkomen. Een goede bereikbaarheid, uitstekende en betaalbare parkeervoorzieningen en een betaalbaar openbaar vervoer zorgen voor een stad die uitnodigend blijft voor haar inwoners en de regelmatig terugkerende bezoekers.


Programmapunten per wijk

Het CDA Roermond gaat voor een Roermond van en door de mensen. Alle wijken verdienen daarbij aandacht. Daarom is het programma ook vertaald naar een aantal concrete programmapunten die de komende vier jaar worden gerealiseerd.

Roermond-Centrum en Roermond-Zuid
1. Nieuwe visie op woon-, werk- en leefbaarheid van de binnenstad.
2. Munsterplein begaanbaar voor iedereen.
3. Bereikbaarheid en doorstroming verkeer worden aangepakt.
4. Parkeervoorzieningen voor bewoners en bezoekers in balans met maatschappelijke ontwikkelingen.
5. Aantrekkelijkheid van de gehele binnenstad bevorderen.
6. Invaart Roer naar binnenstad verdient facelift.
7. Roerderweg verkeersveilig, sluipverkeer aanpakken.

Kapel-Muggenbroek
1. IJzeren Rijn ombouwen tot fiets- en wandelroute.
2. Roerpadroute ontwikkelen en koppelen aan andere natuur- en wandelroutes
3. Behoud- en stimuleren van buurtwinkels.
4. Oud-kerkhof en andere monumenten in ere houden en verbinden.

Kemp-Kitskensberg
1. Wijkactiviteiten, evenementen en eigen initiatief bevorderen en culturen daarmee verbinden.
2. Overleg en dialoog met de jeugd om acties op te pakken.

Veld-Vrijveld
1. Wijkactiviteiten, evenementen en eigen initiatief bevorderen en culturen daarmee verbinden.
2. Verkeerssituatie rondom het Laurentius Ziekenhuis Roermond verbeteren (met name Bredeweg-Nassaustraat)

Donderberg-Hoogvonderen
1. Aandacht voor verkeersgedrag.
2. Overleg en dialoog met de jeugd om acties op te pakken.
3. Onderhoud groen door adoptie stimuleren.
4. Wijkactiviteiten, evenementen en eigen initiatief bevorderen en culturen daarmee verbinden.

Maasniel-Asenray-Leeuwen
1. Behoud- en stimuleren van buurtwinkels.
2. Eetpunt in Leeuwen.
3. Meer prullenbakken voor hondenpoep en omheining uitlaatgebieden langs grote wegen (o.a. Broekhin).
4. Geluidsoverlast N280 wordt aangepakt.
5. Onderhoud groen door adoptie stimuleren.
6. Verkeersveiligheid Gebroeklaan, Esdoornlaan en Iepenlaan verbeteren.
7. Wijkcomités worden gepositioneerd, verbreed en ondersteund.


Herten-Merum-Ool
1. Verkeersveiligheid Herten-Merum verbeteren (Roerderweg-Roermondsestraat-Rosslag-Bergstraat-Molenweg), sluipverkeer aanpakken.
2. Fietspad Ool-Den Ekkert verbeteren, voet- en fietspad langs Schepersweg aanleggen.
3. Initiatieven ondersteunen die de (water)recreatie op en langs de Oolderplas verbeteren.
4. In samenwerking met de jeugd een ontmoetingsplek ontwikkelen.
5. Openbare speelruimte bij Hubertusschool Mussenberg uitbreiden.
6. Onderhoud groen door adoptie stimuleren.

Swalmen-Asselt-Boukoul
1. Sportaccommodaties en zwembad op een beheer(s)bare manier behouden.
2. Nieuwe bestemming voor schoolgebouw (Broekhin-Swalmen).
3. Met en door de jeugd acties ondernemen.
4. Dorpsraad wordt gepositioneerd, verbreed en ondersteund.
5. Om nieuwe ontwikkelingen te realiseren, wordt geen groen tussen Swalmen en Roermond opgeofferd.

cda-facebook