CDA Roermond

Nieuws archief

Zorg over doorstroom naar verpleeghuizen

Het CDA Roermond maakt zich grote zorgen over de doorstroom van patiƫnten, met name dementerende ouderen, naar verpleeghuizen. Uit recente berichtgeving in Dagblad de Limburger blijkt dat, ook in Roermond, het steeds lastiger is om psychogeriatische patienten te laten doorstromen in een verpleeghuis. Deze zogenaamde 'verkeerde bedden' problematiek maakt ook dat mantelzorgers in de knel komen te zitten. Alleszins reden voor het stellen van vragen. Marij Cox-Sevenich klom in de pen.

Aan de griffier van de gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond


Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO inzake doorstroom naar verpleeghuizen (verkeerde bedden problematiek)


Roermond, 26-11-2015


Geacht griffier, ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van art. 43 RvO door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

Wij leven in een tijd waarin, als gevolg van diverse bezuinigingen en transities van rijkswege, de druk op mantelzorgers, ofwel die mensen die onbetaalde zorg verlenen aan zieke of gehandicapte vrienden en familieleden, steeds groter wordt.

Vandaag, 26-11-2016, vernemen wij via de DDL de zorgen in Limburg over de ‘verkeerde bedproblemathiek’ in de ziekenhuizen (dure ziekenhuisbedden worden steeds frequenter ingenomen door patiënten die eigenlijk zouden moeten doorstromen naar verpleeghuizen). Volgens Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Universiteit van Maastricht, is het een fors probleem en gaat het onder meer over “honderden dementerende ouderen die eigenlijk behoefte hebben aan goede en veilige zorg in een instelling”.

Ook het Laurentius Ziekenhuis in Roermond laat weten dat het “steeds lastiger is om psychogeriatische patiënten te plaatsen in een verpleeghuis”. Verder is er een gebrek aan logeerbedden (eerstelijnsbedden), waar bijvoorbeeld ouderen na een ziekenhuisopname, tijdelijk opvang kunnen vinden voordat ze naar huis kunnen. Deze bedden hebben vaak ook de respijtzorgfunctie voor mantelzorgers, die dagelijks voor hun dementerende oudere thuis moeten zorgen en de behoefte hebben aan een rustpauze.

Het CDA Roermond heeft gedurende deze raadsperiode meermaals aandacht gevraagd voor de positie van de vele mantelzorgers in onze stad. De transities, waaronder de overheveling van AWBZ begeleiding en persoonlijke verzorging naar de WMO is met ingang van 1-1-2015 een lokale verantwoordelijkheid. De invulling van respijtzorg is hiervan een belangrijk onderdeel.
Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de ‘verkeerde bedproblemathiek’ in het Laurentius Ziekenhuis (dure ziekenhuisbedden worden steeds frequenter ingenomen door patiënten die eigenlijk zouden moeten doorstromen naar verpleeghuizen)?
Zo ja, bent u hierover in gesprek? Zo nee, gaat u contact opnemen met de directie van het Laurentius Ziekenhuis om hieromtrent in gesprek te gaan?
2. Heeft het college zicht op het aantal inwoners die dit betreft? Zo ja, graag een overzicht over de vragen die er liggen: opname in een verpleeghuis, behoefte aan logeermogelijkheid en respijtzorg? Zo nee, waarom niet?
3. Kan het college ons een beeld schetsen over de logeermogelijkheden (eerstelijnsbedden) die er in de regio Roermond zijn voor mensen die behoefte hebben aan een herstelplek na opname in het ziekenhuis? Zo ja, graag een overzicht van het aantal bedden en op welke locatie in de regio Roermond deze zijn te vinden?
4. Is er bij het college bekend waar mantelzorgers terecht kunnen met hun wens voor respijtzorg in de vorm van een logeerbed (eerstelijnsbed)? Zo ja, graag een overzicht van het aantal bedden en de plaats in de regio, en de voorwaarden hieromtrent?
5. Kan het college de raad voorzien van een compleet overzicht over en van de respijtzorg die in de gemeente Roermond voorhanden is.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Hoogachtend,

Namens de CDA-fractie

Marij Cox Sevenich

cda-facebook