CDA Roermond

Nieuws archief

Woordvoering inzake Beleidsplan WMO 2015

Het Beleidskader WMO is in febr/mrt door de gemeenten MLO vastgesteld en nu vertaald in een beleidsplan welk interactief tot stand is gekomen met derden zoals de zorg-welzijnsaanbieders, cliƫntenorganisaties, uitvoerders en mensen uit de WMO raden. In de cie is lang gesproken over de brief van de WMOraad.

De WMO adviesraad is samengesteld uit zorgvragers en handelt vanuit een klantperspectief dat ook het CDA nastreeft. Elke burger wil graag de beste zorg, goede kwaliteit van zorg: mensgericht, afgestemd op maat en in samenhang met het eigen netwerk. Het wordt nu de uitdaging om deze goede kwaliteit te organiseren tegen lagere kosten.


Het CDA stemt in met het voorliggende beleidsplan WMO voor de MLO gemeenten maar wil graag in de uitvoering een aantal aandachtspunten voor onze gemeente Roermond meegeven aan de PH.


1. De zachte landing wordt realistische landing!? In de cie werd het waarom duidelijk: akkoord! Maar in het coalitieakkoord “Mensen maken onze stad” staat op pag 3 “Het vangnet blijft gegarandeerd” en het CDA wil hierover duidelijk zijn. Voor ons betekent dit concreet:
Mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg, krijgen hulp
Mensen krijgen voorzieningen waarvan de noodzakelijkheid duidelijk is aangetoond, om naar redelijkheid een normaal leven te kunnen leiden
Mensen kunnen rekenen om maximale ondersteuning naar werk
En mensen met een arbeidshandicap kunnen erop vertrouwen dat al het mogelijke wordt gedaan om voldoende fin middelen te vinden en aan te wenden waardoor hun kans op arbeidsparticipatie maximaal wordt.


2. In de toekomst rust er een enorme taak op de mantelzorger en het sociale netwerk van de zorgvrager. Oog en oor voor de noden en een goed mantelzorgbeleid is hierbij cruciaal. Gelukkig is de voor het CDA onbegrijpelijke landelijke maatregel: de mantelzorg boete van de baan, voor 1 jaar. Graag aandacht hiervoor.

3. Minister Schippers heeft in de nieuwe wet de wettelijke medezeggenschap geschrapt en hiervoor in de plaats komt de wet goed bestuur. De teksten zijn nog niet duidelijk maar het CDA is blij met de toezeggingen de cie. van de PH voor een WMO+.


4. Tijdens de behandeling in de cie B&S sprak de PH over SV gelden (450.000 euro) die dit jaar nog beschikbaar zijn voor initiatieven. Het CDA komtl in het najaar met een voorstel en denkt hierbij aan wijkinfopunten zodat de burger op korte termijn laagdrempelig en dicht bij huis met alle zorgvragen terecht kan.


5. Verder zitten de huisartsen en verzekeraars nog niet aan de overlegtafel. Het ministerie van VWS heeft in 2013 9 proeftuinen aangewezen voor een periode van vijf jaar: 2013 tot 2017.

In Limburg:
Oostelijk Zuid-Limburg: Mijn Zorg (proeftuin), Westelijke Mijnstreek: Anders Beter
Maastricht en Heuvelland: Blauwe Zorg (proeftuin) en Noord-Limburg: PXZorg

cda-facebook