CDA Roermond

Nieuws archief

Wijken centraal in inbreng CDA kadernota 2018

Tijdens de behandeling van de kadernota heeft het CDA er voor gepleit meer focus te leggen op de ontwikkelingen van de wijken. O.a. motie's voorn de ontwikkeling van het Roermondfonds, de verdere realisering van servicepunten in de wijk en ook het opwaarderen van het groenonderhoud zijn aangenomen. Lees hieronder onze inbreng van onze fractie.

Voorzitter,

In de kadernota geven we ons stadsbestuur heldere kaders mee voor de begroting 2018 en verder. Het vraagt van ons allen de bereidheid te sturen op hoofdlijnen, daar waar we de neiging hebben het allemaal in detail al in de kadernota te willen verankeren. Laat dat nu juist tijdens de begrotingsbehandeling punt van aandacht zijn.

In samenspraak met deze raad hebt u een kadernota voorgelegd die aangeeft dat we ondanks de positieve resultaten van de afgelopen jaren nog steeds weinig ruimte hebben voor nieuw structureel beleid. De autonome ontwikkelingen leggen steeds meer een claim op onze uitgaven evenals de groeiende kosten van onze samenwerking met verbonden partijen. Dat baart ons zorgen met de opgaven die er vanuit een sterk veranderende samenleving liggen. We zullen op termijn onze taakstellingen serieus moeten nemen en tekorten mogen niet langdurig onze begrotingsruimte claimen. Een verandering die meer en meer vraagt om daar waar mogelijk verantwoordelijkheden te delen en zoveel mogelijk met onze inwoners en partners sament te werken.
Het past de lokale overheid en ook de politiek daarbij bescheidenheid. De mensen maken onze stad, de mensen in onze wijken zijn aan zet. Daar moeten we ons ook vanuit de financiële kaders op blijven focussen. Dat zou in de kaders voor onze toekomst centraal moeten staan!

Voorzitter,
De wijken van onze stad, alle kerkdorpen en het centrum samen, vormen het kloppend hart van de grote diversiteit aan gemeenschappen die onze stad rijk is. Wijkbewoners geven zelf steeds meer kleur en gezicht aan hun wijk en verdienen de ruimte om de gemeente uit te dagen. Het 'Right to Challenge', waar het CDA voor heeft gepleit, vraagt om een proactieve aanpak dicht bij de mensen. De verbinding met de wijkbewoners moet dan wel worden gemaakt. In dit kader betreuren we het dat het beleid inzake de wijkontwikkeling vooral in een structuurdiscussie blijft steken en we maar moeizaam de verbinding met de wijken weten te vinden.
Investeren in de wijken loont, maar het gaat langzaam. Op de Donderberg en ook in Swalmen hebben we veel lessen geleerd. De daar opgedane kennis dient vertaald te worden naar andere wijken. Servicepunten, al dan niet het beschikken over een eigen burgerbegroting, het Roermondfonds, het zijn enkele voorbeelden die bij kunnen dragen onze inwoners nog beter in positie te brengen om een juiste invulling te geven aan het nemen van eigen verantwoordelijkheid en ons als gemeente uit te dagen. Het is zaak daar nu daadwerkelijk ook werk van te maken. Daarom vragen wij het College om nog dit jaar te starten met de opzet van het Roermondfonds, ook als het wijkontwikkelingsbeleid er nog niet is.

Voorzitter
In ons vorige verkiezingsprogramma pleitten wij al om de gemeenschap dicht bij de mensen te organiseren. Dit geldt zeker ook voor de zorg en ondersteuning in buurten van mensen die het om de een of andere reden zelf niet redden. Servicepunten in de wijk zijn daarbij belangrijk. Samen met de PvdA en Denk pleiten we voor een uitbreiding van het aantal servicepunten in de wijk. Daar waar nodig zou hier ook plek moeten zijn voor jongeren die thuis de mogelijkheid niet hebben geconcentreerd te kunnen studeren. Om hiervoor kaders te creëren, zullen we gezamenlijk een motie voorleggen.

Voorzitter,
Kwaliteit van de zorg voor mensen die het hard nodig hebben moet voorop staan met de uitvoering van taken in het kader van de WMO. Het voorkomen van vereenzaming en verwaarlozing zou daar een wezenlijk onderdeel van uit moeten maken. Wij zijn benieuwd hoe het College de gelden die beschikbaar gesteld zijn voor de Vernieuwing Maatschappelijke Ondersteuning gaat inzetten en de signaalfunctie in het werkveld gaat opzetten. We zouden dit in het najaar in de commissievergadering BS graag geagendeerd zien.

Voorzitter,
Om het sociaal domein in evenwicht te krijgen en te houden is het noodzakelijk ook in het economische domein te blijven investeren. Een sterke economie is en blijft de drager van onze stad. In dat licht pleiten wij er voor de in ons achterliggende periodes ingezette weg van werk, werk en nog eens werk te blijven inzetten. In de onlangs aangenomen Economische Visie staat het menselijk kapitaal centraal, het zijn onze inwoners die het verschil kunnen maken. Er is gekozen voor een dynamische en flexibele programmering, zodat er daar waar nodig maatwerk geleverd kan worden. Met als uitgangspunt dat iedereen die wil, kan meedoen. Onze inwoners, al onze inwoners, verdienen een ontwikkelingsperspectief van waaruit ze niet in een afhankelijke situatie van overheid en instellingen hoeven te geraken. Het Routeplan Keyport, het programma Vitale Stad en de vele projecten die daar onder liggen bieden enorme kansen, die opgepakt moeten worden.

Voorzitter,
Om inwoners te stimuleren moeten we zelf het goede voorbeeld geven. De openbare ruimte is nog veel te vaak een vrijplaats voor overlast en vooral ook vervuiling. De basiskwaliteit van de openbare ruimte moet goed op orde zijn, daar gaan wij over. Alleen dan kunnen we onze inwoners bewegen om zelf ook bij te gaan dragen aan de leefbaarheid. Het op orde zijn van de fysieke ruimte stimuleert en geeft een impuls aan de gemeenschapszin die wij in de buurten en wijken voorstaan. Samen met de inwoners willen we blijvend op zoek gaan naar mogelijkheden waar we gezamenlijk de winst het makkelijkst kunnen behalen.
Daarom ook stellen we in een amendement voor de beeldkwaliteit die in de nog te behandelen Kadernota Beheer ter discussie staat, van 0-niveau naar het niveau van basiskwaliteit te tillen.

Voorzitter, tot slot,
In het kader van de jaarrekening 2016 heeft onze accountant opmerkingen gemaakt over de kwetsbaarheid van onze financiën, met name in het sociaal domein. Wij hebben al geuit die zorg te delen. Ook in de kadernota zien we tekorten op de WMO en het participatiebedrijf Westrom structureel landen. Voor wat betreft de Westrom hebben we al eerder aangegeven daarmee niet akkoord te kunnen gaan en het bestuur de opdracht te geven het businessplan te vernieuwen, zodat de beoogde taakstellingen behaald worden.
Ook in het kader van de WMO worden voor 2017 en 2018 tekorten structureel ingeboekt. Dat kunnen we ons, vanwege de reservering voor een zachte landing, nu nog permitteren. Maar het CDA wil wel aangeven, dat er nu alles op alles gezet moet worden, om vanaf 2019 deze tekorten verder terug te dringen, zodat ze op zijn laatst vanaf 2021 tot het verleden behoren. De taakstelling die er ligt, zullen we in het belang van onze inwoners op een verantwoorde manier moeten oppakken. Dat biedt perspectief ook andere belangrijke thema’s en activiteite voor onze inwoners op te kunnen pakken. Het CDA Limburg gelooft in een gemeenschap waar we samen delen en verantwoordelijkheid nemen. Samen kunnen we meer!


Namens de CDA fractie,

Marc Breugelmans
Fractievoorzitter

cda-facebook