CDA Roermond

Nieuws archief

We doen het voor alle inwoners van onze stad

Onlangs is de kadernota, die de kaders voor de begrotingsbehandeling in het najaar aangeeft, behandelt in de gemeenteraad. Hier onze inbreng.

Voorzitter,

Graag wil het CDA Roermond iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de nu voorliggende kadernota dankzeggen voor de geleverde inspanning en het eindresultaat. Er ligt een helder uitgewerkte kadernota, die een goede basis vormt voor de in het najaar uit te werken begroting voor 2017.  

 

Mensen maken onze stad! Een gemeente dicht bij de mensen moet voor het CDA het vertrekpunt zijn van de kaders die we met elkaar stellen. Dat vraagt een flexibele en inlevende opstelling in de vragen en behoeften die er zijn in onze Roermondse samenleving. Een samenleving die sterk verandert en steeds meer op zichzelf is aangewezen. Dat vraagt evenwichtskunst.

 

Terecht schrijft u: “Met het vaststellen van de kadernota bepaalt u (de raad) de beleidsinhoudelijke en financiële kaders, die we zullen hanteren bij de begrotingsbehandeling.” De voorliggende kadernota geeft echter klip en klaar aan dat er weinig tot geen financiële ruimte is voor nieuwe beleidsinhoudelijke kaders. Zeker geen structurele ruimte! 

Ook de incidentele ruimte wordt sterk beperkt. Dit wordt veroorzaakt door:

Autonome ontwikkelingen (wijkontwikkeling, inzameling en sortering van plastic afval, onderhoud van de openbare verlichting)
Reeds opgelegde verplichtingen (zoals de invoering van de omgevingswet en de loonkostenontwikkeling binnen de WSW) en/of aangegane verplichtingen (zoals de exploitatie van de parkeergarages, verkeersmaatregelen en bijdragen aan de veiligheidsregio) en 
De doelbestemmingen van het beschikbaar komend resultaat 2015 (met name voor verplichtingen in het kader van de Jeugdzorg, WMO en participatiewet) 

Om nog maar te zwijgen over het lijstje aan beleidswensen die het College ons voorlegt! En daar wringt nu juist de schoen voor het CDA

 

Voorzitter,

 

Op verzoek van het CDA is anderhalf jaar geleden ingezet om te komen tot een nieuwe benadering in de totstandkoming van de kadernota. Juist om de raad nadrukkelijk in positie te brengen om aan de voorkant ook op inhoud kaders aan te geven, die in het najaar in de begroting hun beslag dienen te krijgen. Het is een nieuw proces, een leerproces. Zowel voor de raad, het bestuur als de ambtenaren. 

 

Ondanks de leerpunten van vorig jaar zijn we er nog niet voldoende in geslaagd de omslag te maken en zijn wij als raad nog te zeer volgend op de voorstellen van het college. Dat maakt dat wij ons als CDA niet volledig herkennen in met name de beleidswensen en de wijze waarop omgegaan wordt met het inkaderen van bepaalde autonome ontwikkelingen. Wij willen in de begroting dit najaar toch echt een aantal andere accenten terugzien in de begroting. 

Wij zijn in elk geval blij met uw toezegging om in het najaar het proces van de totstandkoming van deze kadernota met onze raad te evalueren.

 

Voorzitter,

 

Dan nu naar de inhoud. Het CDA wil de gemeenschap zo dicht mogelijk bij de mensen organiseren. Het zijn de mensen die onze stad maken. Dat vraagt om een goede spreiding van aandacht en investeringen over alle wijken en dorpen. Mensen moeten daarbij zoveel mogelijk in hun kracht worden gezet, zodat zij in staat zijn een optimale bijdrage te leveren aan de gemeenschap in hun buurt. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is een sterke economie!

 

Een sterke economie moet de drager van onze stad blijven. In dat licht pleiten wij er voor de in ons achterliggende periodes ingezette weg van werk, werk en nog eens werk te blijven inzetten. We moeten blijven zoeken naar nieuwe kansen voor versterking van onze economie. Een succesvolle aanpak om de leegstand in de binnenstad terug te brengen, vraagt om de juiste middelen. Daarvoor mag en moet geld worden vrijgemaakt.

Ook de kansen voor een verdere economische ontwikkeling van de havens en Maasplassen moeten worden opgepakt met een gericht programma en gelden als aanvulling op de middelen die de provincie in deze beschikbaar stelt.

 

Het nieuwe evenementenbeleid, dat we aan het eind van dit jaar vaststellen, vraagt om een nieuwe kijk op ondersteuning, facilitering en subsidiering. Als Roermond zich als evenementenstad wil onderscheiden, dan is er in capaciteit en middelen meer ruimte nodigdan nu wordt voorgesteld. De economische spin off van evenementen kan en moet beter in kaart worden gebracht met het oog op verdere doorontwikkeling en innovatie. 

 

De wijken van onze stad, alle kerkdorpen en het centrum, vormen samen het kloppend hart van de grote diversiteit aan gemeenschappen die onze stad rijk is. We staan aan de vooravond van de tweede fase van belangrijke ontwikkelingen voor de wijk Donderberg. De bijzondere aanpak levert veel kennis en ervaringen op, die we graag vertaald zien in maatwerk voor andere wijken en dorpen in onze stad. Het inzetten van capaciteit en middelen moet daar evenwichtig op worden afgestemd.

 

Dat wijkbewoners zelf steeds meer kleur en gezicht geven aan hun wijk, moeten we blijven stimuleren en faciliteren. Het 'Right to Challenge', het recht van onze inwoners om de gemeente uit te dagen in projecten en activiteiten die de leefbaarheid in de wijken en dorpen bevorderen, dienen we proactief op te pakken. Initiatieven van burgers verdienen een tijdigantwoord en een overheid die bereid is mee te denken en te ondersteunen daar waar kan. De verbinding met de inwoners moet evenwichtig worden gemaakt, in alle wijken en dorpen!

 

Onze inwoners verdienen het zoveel mogelijk in hun kracht te worden gezet. De zorg en ondersteuning van mensen die het om de een of andere reden zelf niet redden, moet daar zoveel mogelijk op gericht zijn. Wij hebben u eerder gevraagd een expertmeeting te organiseren met de raad, zorgverzekeraars, zorgverleners en andere partners over de mogelijkheden de zorg en ondersteuning duurzaam te verankeren dicht bij de mensen en met ons te bekijken wat er nodig is om hierin stappen voorwaarts te zetten. We vernemen graag wat hier de status van is.

 

De toenemende armoede in onze stad, met name ook onder de jeugd, is en blijft het CDA een doorn in het oog. We zijn blij met het beleidsvoornemen om ook preventief in te zetten op het terugbrengen van de armoedesituatie. We herhalen daarbij dat het armoedebeleid zich nadrukkelijk op jongeren dient te richten. Steeds meer jongeren hebben het moeilijk en dreigen tussen de wal en het schip te geraken, dat is onacceptabelIn dit licht pleiten we voor een nog betere aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt, zoals wij ook vorig jaar al hebben verzocht. Zodat jongeren hun kansen hier kunnen zoeken en meer perspectief hebben op een toekomst hier. We zien in de beleidsvoornemens te weinig terug om hier echt werk van te maken.

 

Voorzitter, 

 

We vragen nadrukkelijk de beleidsvoornemens op basis van onze inbreng nog eens tegen het licht te houden. Dit om het juiste evenwicht te vinden tussen economisch, sociaal en ruimtelijk beleid. 

Ik noem nog eens:

een verdere impuls aan de lokale en regionale economie en m.n. de kansen die er liggen voor havens en Maasplassen
maatregelen voor het terugdringen winkelleegstand in de Binnenstad
meer ruimte voor evenementen
maatwerk in de wijkaanpak voor alle wijken en dorpen
de bestrijding van de armoede m.n. onder de jeugd
een steviger verankering van de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

 

Wellicht is er ruimte te vinden door incidentele middelen niet louter vrij te maken voor de herinrichting van de Kapellerlaan en het Wijkontwikkelingsplan Donderberg, misschien kan dat een onsje minder, en onze reserves niet hoger te laten oplopen dan nodig is.

 

Bovendien moeten we er voor waken dat het benoemen en begroten van autonome ontwikkelingen leiden tot passief gedrag en het uitblijven van gerichte acties om de daarmee gemoeide kosten terug te brengen. Juist daar is winst te halen. Als voorbeeld noemen we het opnemen van het exploitatieverlies van de parkeergarages. Het College en deze raad moet er alles aan gelegen zijn om deze kosten tot een minimum te beperken en de daarvoor benodigde inspanningen ook daadwerkelijk te verrichten. 

Ook onze bijdragen aan samenwerkingsverbanden, zoals de veiligheidsregio en de sociale werkvoorziening, zullen beter beheersbaar moeten zijn, zodat we niet –zoals dit jaar- voor onaangename verrassingen komen te staan. In de uitwerking van de begroting moet zichtbaar worden hoe ook hierin vooruitgang wordt geboekt.

 

Voorzitter, tot slot,

 

De vraag blijft hoe we de beschikbare incidentele middelen in 2017 zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen blijven inzetten voor de mensen in onze stad. Een goed toegeruste organisatie, die de kwaliteit van de dienstverlening kan leveren die daarvoor nodig is, moet het vertrekpunt zijn. De capaciteit en kwaliteit van onze organisatie verdienen een impuls. We kijken dan ook met belangstelling uit naar het strategisch personeelsplan, waarin bij voorkeur dit jaar nog zichtbaar wordt hoe we onze inwoners een betrouwbare dienstverlening kunnen garanderen. Want uiteindelijk doen we het voor alle inwoners van ons Roermond. Zij maken onze stad.

 

Namens de CDA fractie,

Marc Breugelmans, fractievoorzitter

14 juli 2016

cda-facebook