CDA Roermond

Nieuws archief

Vragen over "APK voor dijken".

De Roermondse CDA fractie bij monde van Leon Guffens stelt artikel 43 vragen over nieuwe norm voor versteviging van dijken langs de Maas

Aan
De griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond

 


Roermond, 4 november 2013

 

Betreft: schriftelijke vragen artikel 43 RvO inzake dijkverzwaring.

 

Geachte Griffier,
Graag verzoek ik u bijgaande vragen ex artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

 

Inleiding
Op 1 november jl. verscheen bij L1 een artikel waarin wordt medegedeeld dat in heel Limburg dijkversterking nodig is en dat ongeveer de helft van de dijken langs de Maas tussen Eijsden en Roermond momenteel niet voldoen aan de landelijke eisen die daarvoor gelden. Deze informatie is afkomstig uit een zogenaamd ‘APK voor dijken’ die de Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei afgelopen jaar hebben uitgevoerd.

 

Vragen
1. Is het college bekend met een zogenaamde APK voor kades en dijken?
2. Zijn de landelijke eisen in relatie tot kades en dijken nog actueel en waarop zijn deze gebaseerd en/of gelden er nieuw normen/voorschriften?
3. Is het college op de hoogte van deze noodzakelijke verstevigingen en sinds wanneer?
4. Welke dijkvakken betreft het?
5. Is er nu een gevaarlijke situatie?
6. Welke impact heeft een en ander op de omgeving?
7. Komen hiermee ontwikkelingen langs het water in het gedrang?
8. Op welk detailniveau is een en ander uitgewerkt?


Met vriendelijke groet,
Namens CDA fractie Roermond
Leon Guffens

cda-facebook