CDA Roermond

Nieuws archief

Trots op Roermond

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft het CDA een pleidooi gehouden voor een overheid die burgers en ondernemers de ruimte geeft voor nieuwe initiatieven en de mogelijkheid biedt taken zelf op te pakken, die ze denken beer en goedkoper te kunnen oppakken. Het 'Right to Challenge', het recht om de overheid en dus gemeente uit te dagen, is dus aan u! Lees hier onze volledige inbreng in de eerste termijn.

Trots op Roermond

 

Voorzitter,

 

Voor ons ligt de begroting 2015. Een eerste vertaalslag van ons coalitieakkoord 'Mensen maken onze stad' met daarin een uitstekende doorkijk naar de meerjarenbegroting. Vanaf deze plaats willen we dan ook onze waardering uitspreken voor de medewerkers van de gemeente en het stadsbestuur voor de heldere en overzichtelijke rapportage.

 

Een rapportage die laat zien dat we er als Roermond nog altijd goed voorstaan. 

Ondanks het zware tij, waarin we zowel bestuurlijk als financieel verkeren, weten we de lastendruk voor de mensen in onze stad beperkt te houden. Daar hebben we als CDA bij de afgelopen verkiezingen ook nadrukkelijk op ingezet.

 

Ook de wijze waarop de coalitiepartijen de verantwoordelijkheid hebben opgepakt, die anderen - na een turbulente bestuurlijke periode - hebben laten liggen, verdient alle lof. Er is sprake van een positieve grondhouding tegenover elkaar, er is bestuurlijke rust en vooral ook stabiliteit, die het mogelijk maken weer vooruit te kijken. Mensen maken onze stad, dat merken we in alles. Daarom moeten we blijven werken aan een Roermond als stevige centrumgemeente in een kansrijke regio. Het stadsbestuur en ook de raad verdienen een compliment voor de inzet en durf die getoond is. Een gezonde basis voor de volgende stappen die we aan het maken zijn in de cultuuromslag en de samenwerking met onze inwoners in de wijken.

 

Voorzitter, 

 

Onze ambities vragen om een sterke economie. De strategische visie, de structuurvisie en detailhandelsvisie zullen antwoord moeten geven of we ook de komende jaren in staat zijn de ontwikkeling van Roermond voldoende dynamiek te geven. Een dynamiek die past bij de wijze waarop de mensen onze stad maken. Voldoende investering in een gezonde wijkeconomie met kleinschalig ondernemerschap en nieuwe initiatieven dichtbij geven ruimte voor nieuwe innovatieve ontwikkelingen die kunnen uitgroeien tot iets moois. Daarvoor zal in deze studies ruimte moeten worden ingepland.

 

We staan aan de vooravond van grote en voor iedereen ingrijpende veranderingen. De drie decentralisaties vragen om een nieuwe kijk op zaken. Met de opdracht om tot een nieuwe gemeentelijke aanpak te komen in het kader van de zorg (de nieuwe WMO), de jeugdzorg en de arbeidsdeelname van mensen met een beperking (participatiewet) staan we voor een zware opdracht en gezamenlijke uitdaging die veel risico's en onzekerheden met zich mee brengt. Al doende gaan we samen op zoek naar een nieuwe balans. 

Bepaald niet eenvoudig en een opgave die gepaard gaat met een op het oog onmogelijke bezuiniging die ons allemaal raakt.

 

Toch weten we als Roermond, juist door een uitstekende regionale samenwerking, de weg in deze ogenschijnlijk ondoenbare opdracht te vinden. We pleiten er nadrukkelijk voor de taken die op ons pad komen samen met de omliggende gemeenten op te pakken. Niet alleen om daarmee efficiënt te kunnen werken, maar bovenal om daardoor een gelijk en kwalitatief hoogstaand speelveld te realiseren dat voor alle inwoners van onze regio gelijke kansen biedt. Daarbij mag een gegarandeerd vangnet voor mensen die het echt nodig hebben echter niet ontbreken. In dit kader vragen we extra aandacht voor de toenemende eenzaamheid onder mensen, misschien wel het grootste probleem van deze tijd. Dat, en de effecten van de regionale samenwerking willen we als CDA Roermond goed verankerd zien in uw plannen.

 

We merken op dat de rol en positie van de gemeenteraad in die regionale samenwerking helder moet zijn. Betrokkenheid aan de voorkant, maakt het besluitvormingsproces transparanter en eenvoudiger. Ook bij het komende regionaal plan 'Versterken, verlichten, verbinding', ter verbetering van de effectiviteit op het gebied van informele zorg en mantelzorg, hopen we tijdig betrokken te worden.

 

Voorzitter,

 

Wij willen trots zijn op onze stad. Wij willen die trots graag kunnen delen en uitdragen. Dat willen we met zijn allen, alle inwoners van deze prachtige historische stad, een stad met prachtige wijken en dorpen en ongekende mogelijkheden. Een stad met mensen die initiatieven durven te nemen, lef hebben de overheid uit te dagen en het onmogelijke soms mogelijk maken.

 

Wij denken daarbij aan initiatieven als de Roermondse Uitdaging, het moedercentrum, DB4all, Solar, de Samenloop voor Hoop en ook de Vincentiusvereniging, de vele buurt- en wijkorganisaties en de vele kleurrijke verenigingen op sport- en cultuurgebied die Roermond rijk is. Om nog maar te zwijgen over de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers in de zorg en de mantelzorgers die dag en nacht klaar staan voor anderen. Ook de ondernemers en evenementenorganisatoren mogen in dit rijtje niet ontbreken. Het is dit particuliere initiatief dat onze stad een eigen dimensie geeft, die mensen van heinde en ver aanspreekt en naar hier doet komen. Die initiatieven verdienen ons vertrouwen. Mensen maken onze stad. Het CDA Roermond gelooft in die mensen. Op deze mensen zijn wij trots. 

 

Het is die trots die het CDA Roermond wil koesteren. Maar vanzelf gaat dat niet. Schouder aan schouder zullen wij, gemeente en inwoners, met elkaar moeten optrekken om de niet geringe opdrachten die voor ons liggen op een verantwoorde en bovenal draaglijke manier voor iedereen op te pakken. Daarbij zullen we elkaar meer dan voorheen moeten aanspreken, moeten uitdagen. Om het werk dat er ligt voor elkaar te krijgen, zullen we over en weer elkaars mogelijkheden nog meer moeten benutten en aanspreken. Daarom zullen we een motie indienen, om dit 'Right to challenge', het recht om uit te dagen, te verankeren in onze strategische visie en de daaruit te vertalen taken. Daarbij zal het meer dan voorheen gaan om de wijze waarop we processen inrichten, elkaar aan kunnen en willen spreken en bereid zijn over en weer los te laten. Ook bestuurlijk. Dat raakt niet alleen de organisatie en het bestuur, maar zeker ook de positie van ons als raad.

 

Immers in de wijken gebeurt het. Dicht bij de mensen, daar waar we elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kennen en elkaar kunnen aanspreken. Samen kunnen we meer. Mantelzorg, burenhulp, maar ook de gezamenlijke zorg voor een goed onderhouden straat, buurt en wijk, het initiatief start daar waar het gebeurt; bij onze inwoners. Daar moeten we de trots voor onze stad laten ontstaan. Het CDA Roermond wil dat graag terugzien in de wijze waarop de wijkregisseurs ruimte weten te creëren voor wijkbewoners, ruimte waarin zij zich veilig voelen de overheid voldoende uit te dagen om zelf het initiatief te kunnen nemen. De pilot in Swalmen, waar de burger nadrukkelijk zelf aan zet is, verdient een goede evaluatie en vertaalslag naar andere wijken en buurten.

 

Voorzitter, 

 

We moeten er daarbij voor waken dat de door de kerntakendiscussie opgelegde doelstellingen leiden tot verschraling van de openbare ruimte en ongewenste neveneffecten. Ik hoef alleen maar het vele ongewenste groen te noemen, dat in de nazomer in vrijwel alle wijken tot 'talk of the town' is verheven. Ook de begaanbaarheid van wandel- en fietspaden, pleinen en straten brengen wij in dit kader nog eens graag onder uw aandacht. Ouderen hebben op bijvoorbeeld het Munsterplein nog altijd moeite een drempelloze weg te vinden.

 

Het CDA Roermond heeft er al eerder voor gepleit deze ongewenste neveneffecten van de kerntakendiscussie, zowel financieel als fysiek, in kaart te brengen. In het kader van de eveneens door het CDA Roermond ingebrachte andere wijze van kaderstelling zouden we met deze inzichten tot een verdere verfijning van de uitkomsten van de kerntakendiscussie kunnen komen. Dat leidt tot duidelijke keuzes die ook voor onze inwoners moeten leiden tot nieuwe inzichten, nieuwe innovaties. Inzichten die inwoners creatief maken en uitdagen samen met ons de handschoen op te pakken. Wij zijn verheugd dat raad en stadsbestuur in voorbereiding op de kadernota in het voorjaar, deze handschoen durven op te pakken.

 

De hoge kosten die vaak op burgers afkomen door vigerende wet- en regelgeving en daaruit voortkomende verplichtingen zijn het CDA Roermond een doorn in het oog zijn. Daar waar regels en kosten kunnen worden beperkt, vragen we dit te doen. 

Een passend onderzoek naar deze onnodige en ongewenste kosten is op zijn plaats in een tijd waarin iedereen de tering naar de nering moet zetten.

 

Het parkeerbeleid van de gemeente, dat we in onze decembervergadering zullen evalueren en aanpassen, willen we niet onvermeld laten. Dit parkeerbeleid kenmerkt zich door een dynamische en vernieuwende aanpak. In de tijd wordt het aangepast op basis van ervaringen en gedrag van de parkeerders en inbreng van bewoners en betrokkenen. Het blijvend durven veranderen en aanpassen van beleid past in deze nieuwe tijd. We moeten er allemaal aan wennen, maar we leren snel. Laat ons als raad niet in de valkuil trappen daarbij de inwoners een verkeerd beeld te geven van de dynamiek die we daarin voorstaan. Samen optrekken, samen voor- en nadelen afwegen en ervaren, en soms ook samen pijn lijden horen daarbij. Ook in dat opzicht maken de mensen onze stad!

 

Voorzitter,

 

We lezen in de voorstellen van u veel over de behoefte aan innovaties, maar vinden ze te weinig terug in de begroting. De vertaalslag naar plannen en financiële middelen ontbreekt. We pleiten er voor om bij de inkoop van zorg, de invulling van de regionale woonvisie en de ontwikkeling van bedrijvigheid de innovatiekracht te vergroten. Kleine ondernemingen en aanbieders zijn daarbij vaak wendbaarder en creatiever dan grote zorgverleners. 

 

Ook inwoners zelf kunnen innoveren, dichtbij in en om het huis. In KBO-verband wordt morgen in Baexem een hele dag gesproken over innovaties en domotica in woningen, waardoor het voor ouderen nog comfortabeler wordt langer zelfstandig te wonen. Ook daarin kunnen we als Roermond laten zien voorop te willen lopen. Om onze innovatiekracht op het gebied van zorg te benadrukken, zou dit het CDA Roermond iets waard zijn om over een of twee jaar uitgeroepen te worden tot beste mantelzorggemeente van Nederland.

 

Wijkaccommodaties en goede voorzieningen vormen het hart voor ontmoeting en ontwikkeling. Cultuur en sport, het werk in de buurt en het verenigingsleven zorgen voor voldoende uitdagingen dichtbij. Daarom pleit het CDA er voor faciliteiten daar waar mogelijk dicht bij de mensen in de wijk en samen met die mensen te organiseren. Wijkaccommodaties moeten naar de maat en wens van de directe omgeving kunnen uitgroeien tot Huizen van de Wijk waar iedereen graag komt. In het kloppende hart van de wijk maken de mensen onze stad.

 

Samen met muziekverenigingen en scholen wil het CDA Roermond werk maken van muziekonderwijs op school. Enkele jaren geleden hebben muziekverenigingen en koren, samen met de Stichting ECI Cultuurfabriek, een prachtig initiatief 'MusiConnect' uitgewerkt. Dit project verdient een nieuwe kans. 

Met de uitnodigingen van de LBM en het KNMO, de provincie en de verdubbelaar uit het fonds van Joop van de Ende liggen hier prachtige kansen. Het CDA Roermond zal daarom ook hiervoor een passende motie indienen.

 

Het CDA ziet kansen meer mensen in beweging te krijgen. Nu Roermond JOGG-gemeente is geworden, mag dit ook zichtbaar worden in de openbare ruimte. Dat kan in de vorm van sport- en sprintzones. Zo komen mensen op een laagdrempelige wijze in aanraking met sport en bewegen. Het CDA wil mensen uitdagen actief zelf in beweging te komen.

 

Een goede verbinding tussen inwoners, verenigingsleven en bedrijfsleven, waardoor die elkaars kennis en kunde kunnen benutten om er samen sterker van te worden, verdient aandacht. Met initiatieven van inwoners, zoals De Roermondse Uitdaging, wordt dit al goed opgepaktDergelijke initiatieven verdienen onze steun. In dit kader pleiten we er voor, in navolging van onze landelijke partij, ook de maatschappelijke stage op gemeentelijk niveau op te blijven pakken. Laat onze jongeren zien dat ook in onze regio voldoende kansen zijn op de arbeidsmarkt, waarmee we ontgroening en vergrijzing kunnen tegengaan. 

 

Communicatie met de mensen die onze stad maken is cruciaal. Een onderzoek naar nieuwe interactieve vormen lijkt op zijn plaats. Het CDA Roermond pleit er echter voor niet door te schieten en in dit licht ook een verdere optimalisering van het benutten van de bestaande communicatiekanalen, zoals de lokale omroep, in dit onderzoek te betrekken.

 

Voorzitter,

 

Het past de overheid en ook professionele instellingen, gezien de financiële beperkingen, daarbij bescheidenheid en afstand. Initiatieven en uitdagingen die inwoners, u dus, voorleggen, verdienen een eerlijke kans. Vertrouwen in de inwoners vraagt lef van ons allen, politiek en ambtelijk. Daar waar inwoners met overtuiging bij willen dragen en taken dicht bij beter kunnen doen, zullen we als gemeente moeten loslaten. Dat past ook bij de nieuwe bestuurscultuur die wij voorstaan, een bestuurscultuur die zorgt voor een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur en ruimte geeft om te ondernemen en te leren. Als we daar met zijn allen voor open staan, kunnen we echt trots zijn op ons Roermond.

 


cda-facebook