CDA Roermond

Nieuws archief

Thuisblijvers grote zorg

Het CDA Roermond maakt zich grote zorgen over het grote aantal jongeren dat geen passend onderwijs kan genieten en dien ten gevolge thuis zit. Ondanks eerdere vragen in de gemeenteraad, blijft het onduidelijk hoe de situatie er in Roermond uitzit. Uit landelijke gegevens blijkt dat ruim 15.500 kinderen geen onderwijs genieten en geen maatwerk geboden kan worden. Dat is niet acceptabel en vinden we ook in Roermond een zaak die aandacht verdiend. Daarom hebben Marij Cox en Marieke Wijnbeld namens de fractie en onze raadscommissie BS vragen gesteld.

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 43 RvO inzake thuisblijvers door knelpunten bij het realiseren van passend onderwijs voor kinderen met een complexe problematiek.


Roermond, 19-2-2016

Geachte griffier,
Wij verzoeken U onderstaande schriftelijke vragen ex. art. 43 RvO door te leiden naar het College van Burgemeester en Wethouders.

Geacht College,

In september 2015 verscheen het rapport van de Nationale Kinderombudsman “werkt passend onderwijs?”. De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat kinderen vaak niet centraal staan. Men constateert verder dat essentiële randvoorwaarden ontbreken om succesvol passend onderwijs op maat te bieden. Voor het bieden van maatwerk is vaak een combinatie nodig van zorg en onderwijs. Voor sommige kinderen heeft de inspectie het mogelijk gemaakt om thuis onderwijs te volgen maar ouders en professionals weten niet hoe en wanneer ze daar een beroep op kunnen doen. Anderzijds zijn er ook ouders die “thuis zitten” en thuis onderwijs volgen juist niet in het belang van hun kind achten, omdat school meer is dan leren. Het zien en contact kunnen hebben met andere kinderen (en daarvan leren) is ook van belang voor de ontwikkeling en het later zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Recente cijfers van de Algemene Onderwijsbond laten zien dat in Nederland 15.500 duizend kinderen thuis zitten en geen onderwijs ontvangen omdat er geen maatwerk geboden kan worden. In de provincie Limburg zitten honderden kinderen thuis en dat is nadelig voor hun toekomst. Wij denken hierbij onder andere aan het vervolgonderwijs en de weg naar een baan. De gemeente heeft een taak bij het realiseren van passend onderwijs waarbij de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet een rol spelen.

De Wet Passend Onderwijs is formeel op 1 augustus 2014 ingevoerd waardoor er sprake is van de ervaring van anderhalf jaar met de nieuwe wet.

Het CDA Roermond wil graag een duidelijk beeld krijgen voor de in onze gemeente Roermond en regio wonende kinderen die afhankelijk zijn van passend onderwijs en heeft daarom de volgende vragen aan het College:

1. Is het college op de hoogte van het rapport van de Nationale Kinderombudsman en deelt u de mening dat kinderen vaak niet centraal staan? Zo ja, wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het kind wel centraal komt te staan? Zo nee, kunt u motiveren waarom u het niet eens bent met de Kinderombudsman?
2. Kan het college een beeld schetsen over de mogelijkheden die er zijn om meer maatwerk te realiseren voor passend onderwijs in onze regio en wat hierin de specifieke gemeentelijk taak is?

3. Heeft u een goed en volledig beeld van de groep thuisblijvers die mogelijk tussen wal en schip zijn gevallen? Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het en wat is de reden? Zo nee, in hoeveel gevallen
is er binnen de gemeente sprake van ontheffing van de schoolplicht en waren de ouders het met de ontheffing van de leerplicht eens of hadden zij geen keus?

4. Is er een steunpunt in onze regio waar ouders terecht voor informatie, vragen en ondersteuning bij het zoeken naar passend onderwijs en vervolgonderwijs?

5. Is er sprake van een verruiming van de wet die onderwijs buiten de schoolmuren mogelijk maakt?

6. De leden van de CDA fractie en steunfractie verzoeken U de bevindingen van de afgelopen anderhalf jaar met de nieuwe “Wet Passend Onderwijs” in de commissie Burgers en Samenleving van 19 april 2016 te presenteren.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Hoogachtend,

Namens de CDA-fractie

Marij Cox Sevenich
Marieke Wijnbeld
 

cda-facebook