CDA Roermond

Nieuws archief

Participatiewet: breng de risico's in beeld

Het CDA Roermond heeft bij monde van woordvoerder Marij Cox vragen gesteld rondom de invoering van de participatiewet in Roermond. Tijdens de raadsvergadering op 25 september jl. is met name het verzoek om te komen tot een risicoparagraaf actief in de raad ondersteund. Het kan en mag niet zo zijn, dat bepaalde groepen mensen tussen wal en schip geraken!

De participatiewet geeft mensen kansen en beoogd kwetsbare mensen een toekomst
te bieden op de arbeidsmarkt. Geen baan bij de WSW dankzij een handicap maar als
volwaardig mens mee kunnen doen door inzet van je eigen unieke talenten en zelf je
boterham kunnen verdienen. Dit is sinds jaar en dag een van de uitgangspunten van
het CDA. Een nobel streven ware het niet dat deze wet start in een moeilijke tijd en
samenvalt met allerlei bezuinigingsmaatregelen.

 

Onzeker zijn de financiële middelen, de nadere regelgeving en de risico’s. De bandbreedte van de risico’s is niet helder en er is sprake van een open eind constructie. Het kan toch niet zo zijn dat we aankoersen op een faillissement van de gemeente en straks alle burgers de dupe worden door onzorgvuldig handelen. Daarom dringt het CDA aan op een risicoparagraaf.


Voor ons staat vast dat de mensen kunnen rekenen op max ondersteuning bij toeleiding naar werk en mensen met een arbeidshandicap kunnen erop vertrouwen dat al het mogelijke wordt gedaan om voldoende fin middelen te vinden en aan te wenden waardoor hun kans op arbeidsparticipatie maximaal wordt. Wij denken hierbij aan de inzet van additionele middelen zoals rijkssubsidie, ESF subsidie en
provinciale subsidie.


Op dit moment debatteert de tweedekamer nog over uitbreiding van de doelgroep. Het CDA wil voorkomen dat de zwaksten de dupe worden. Dit zijn de moeilijk bemiddelbare burgers die straks niet meer in een WSW regeling terecht kunnen en afhankelijk worden van een garantiebaan. Nu is de WSW voor de zwaksten maar
straks de garantiebaan ook voor de hoogopgeleide Wajonger. De sociale werkvoorziening stroomt de komende 30-40 jaar uit maar de mensen met complexe beperkingen blijven. We moeten voorkomen dat de meest kwetsbaren thuis komen te zitten want dan verliezen zij veel, heel veel! Behalve een baan, sociale contacten, dagritme, lees en schrijfvaardigheden, een uitkering en vaak met een stijging van
ziektekosten als gevolg. Bovendien neemt de druk op de mantelzorg toe. Een moeder liet al weten dat als haar zoon werkloos thuis zit zij de begeleiding ook overdag moet bieden en om die reden dan niet meer kan werken. Haar mantelzorg wordt dan een dure plicht.


Tenslotte vraagt het CDA aandacht voor goede contacten met de bedrijven en het onderwijs want er moeten in Roermond 200 garantiebanen gerealiseerd worden. We wijzen op de mismatch opleidingen versus banen en de behoefte aan een uitbreiding van BBL en stages.

 

Blijft de zorg over onduidelijke regelgeving zoals de duur van de loonkostensubsidie en de schadeclaims die de gemeenten van werkgevers kan verwachten. Wordt vervolgd! 

cda-facebook