CDA Roermond

Nieuws archief

Opiniestuk DDL Marc Breugelmans

Hieronder het opiniestuk van Marc Breugelmans zoals te lezen viel in de woensdageditie (18 april 2012) van krant Dagblad de Limburger.

Integriteit vraagt zelfreflectie

'Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen!' Deze tekst kwam bij mij op bij het volgen van de presentatie en debatten over het rapport Sorgdrager-Frissen in de gemeenteraad van Roermond.
Het debat pleit niemand vrij, sterker; nog meer dan voorheen ligt de verantwoordelijkheid bij de individuele wethouders, de coalitiepartners en zelfs de hele raad. Zelfreflectie als basis voor een zuiver handelen en herstel van vertrouwen in een betrouwbaar stadsbestuur, daar draait het om. En juist in deze tijd is een kritische houding van de gemeenteraadsfracties een belangrijke voorwaarde om de burger te laten zien dat een stadsbestuur zuiver handelt, in de geest van de wet, de afgesproken gedragsregels en de ongeschreven regels van fatsoen.

Daarbij kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat daarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de grootste fractie in de raad van Roermond, de VVD Roermond, zeker gezien haar omvang van maar liefst elf zetels (ruim eenderde). Het is deze fractie die het verschil kan maken. Juist zij zitten samen met de andere coalitiepartijen, waaronder ook de PVDA Roermond en mijn eigen CDA, dicht bij het vuur. Met een verschil, zij zijn het groots in getal. Juist daarom wordt van hen een meer dan alerte en ook kritische houding gevraagd, zeker als het gaat om mogelijke belangenverstrengeling, schijn van belangenverstrengeling en overtreding van de gedragscode.

Daar waar een individueel verantwoordelijk bestuurder door welke omstandigheden dan ook te weinig zelfkritisch wordt, dient de eigen partij op tijd signalen af te geven en indien nodig op tijd in te grijpen. Datzelfde beroep deed Jos van Rey in 2009 op het CDA Limburg, nu is het de beurt aan zijn eigen VVD in Roermond. De vraag is, zeker gezien de weinig zelfkritische houding in de debatten en de publicaties, of de grootste partij van Roermond wel bereid is deze handschoen op te pakken. Zet de VVD in op een actief, oprecht en eerlijk toetsen van het stadsbestuur en neemt zij het voortouw in het aanspreken van onze bestuurders als een dualistisch opererende partij? Of grijpt zij haar omvang en macht nog verder aan om een blijvend integriteitsdebat in de kiem te smoren?

Daar waar meldingen van activiteiten mogelijk tot minimale schijn van belangenverstrengeling kunnen leiden, zal de VVD Roermond vanaf nu het voortouw moeten nemen hier een passend halt aan toe te roepen. Daarmee geeft zij gehoor aan de oproep van de eigen VVD-wethouder dat de raad een actievere rol moet opeisen als het om integriteit gaat. Daarmee laat de VVD zien dat zij verantwoordelijkheid neemt en bereid is het goede voorbeeld te geven. Met aanziens des persoons en zonder afbreuk te doen aan de gemaakte afspraken. Dat is juist de VVD samen met de hele raad schuldig aan de burgers van Roermond. En ... dat gebeurt niet in achterkamertjes, coalitie-overleggen of besloten raadsvergaderingen, maar in alle openheid. Dat gebeurt niet met propaganda in een weekblad en met 'een vis in de brievenbus', maar met oog voor zelfreflectie en met liefst een overdosis aan zelfkritisch vermogen. Zo kan iedere burger van Roermond zelf beslissen of de grenzen van behoorlijk en betrouwbaar bestuur wel of niet worden overschreden.

Een beetje integer bestaat niet, een beetje meer zelfreflectie is wel het minste dat we van de VVD Roermond, de gemeenteraad en het college van B&W mogen vragen. In het belang van onze stad, in het belang van een betrouwbaar en veilig bestuur, in het belang van onze burgers. Alleen regels aanpassen en elkaar vervangen is niet voldoende. Het gaat er om elkaar aan te spreken en als het nodig is in te grijpen en erger te voorkomen. Alleen dan zijn de gemaakte afspraken tijdens de raadsveradering over het rapport Sorgdrager-Frissen echt iets waard. En ... ontsnappen is dan niet mogelijk. Voor niemand.

Marc Breugelmans
Voorzitter CDA Roermond
 

cda-facebook