CDA Roermond

Nieuws archief

Onze inwoners, ondernemers en bezoekers maken het verschil

Tijdens de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode heeft het CDA stilgestaan bij de belangrijke stappen die gezet zijn voor onze inwoners, ondernemers van de stad. Een gelijk speelveld voor iedereen, ruimte voor initiatieven, beleidsontwikkeling samen met inwoners en bovenal verdere groei van de stad stonden de afgelopen jaren centraal. We hopen na 2018 het karwei dat we ingezet hebben te mogen afmaken. In het belang van onze prachtige gemeente, in het belang van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Samen zijn wij Roermond.

Voorzitter,

De laatste begroting van deze raadsperiode ligt voor ons. Een compliment naar de gehele gemeentelijke organisatie is op zijn plaats. Ondanks de complexe uitdagingen presenteren we een (meerjarig) sluitende begroting, zonder dat we daarvoor in de afgelopen vier jaar de belastingen extra hebben moeten verhogen. En dankzij het verantwoord financieel beleid weten we vooralsnog de opgaven in het kader van de WMO, jeugdzorg en participatiewet zonder al te veel nadelige gevolgen voor de financiële boekhouding van onze stad op te pakken. Chapeau!

 

Als voltallige gemeenteraad van Roermond kunnen we oprecht en met trots concluderen dat we onze gemeente goed achterlaten voor de komende nieuwe bestuursperiode. Roermond staat er financieel gezond voor, ondanks het zware economische weer waarin we de laatste jaren hebben verkeerd. De economie in onze stad draait als nooit tevoren. De economie is en blijft een belangrijke peiler onder ons sociaal welbevinden. Bovendien is in deze bestuursperiode de basis gelegd voor een verantwoorde en samenhangende ontwikkeling van onze stad. De open aanpak heeft geleid tot een grote betrokkenheid van onze inwoners, ondernemers en bezoekersWe kunnen met recht spreken van een Vitale Stad Roermond.

Voorzitter,

De waardevolle inbreng op tal van beleidsterreinen, zoals de bereikbaarheid, de werkgelegenheid, de duurzaamheid en onze sociale agenda, hebben er toe geleid dat er in onze gemeenschap tal van initiatieven ontstaan. Dat juichen we als CDA toe. Zo spreken wij de wens uit dat dit gemeentebestuur initiatieven van bijvoorbeeld de Stichting Nationaal Indië Monument - om te komen tot een herinrichting van het herdenkingspark - ondersteunt en faciliteert. Ook vragen we het college om samen met de Biënnale Roermond kritisch nate gaan hoe dit evenement op een financieel verantwoorde wijze kan landen.

 

Voorzitter,
Samen zijn wij Roermond. Dat zien wij onder andere terug in het succesvolle armoedebeleid dat we, mede onder impulsen van het CDA, in de stad voeren. Op initiatief van GroenLinks dienen we samen met andere fracties ook vandaag weer een voorstel in om armoede in gezinnen te voorkomen. We verzoeken onderzoek te doen naar de behoeften en mogelijkheden om mensen in onze gemeente te laten helpen bij het voeren van hun financiële administratie door een ‘sociale boekhouder’, zodat vroegtijdig onnodige financiële problemen worden voorkomen.


Zorg en armoede blijven onze bijzondere aandacht houden. Gezonde en gelukkige inwonersdie kunnen genieten van al het moois dat Roermond te bieden heeft, moeten het vertrekpunt blijven. We hebben de opgaven die er liggen in het kader van de WMO en de jeugdzorg zeer zorgvuldig, verantwoordelijk en vooral samen met de doelgroepen en partners opgepakt. Dat werpt vruchten af. Wij blijven echter bezorgd over de toekomst. Extra aandacht vragen we voor de jeugdzorg en vooral ook de participatiewet. 
Juist met oog voor de mensen waar het om gaat. Zij mogen nu en ook in de toekomst niet de dupe worden van rijksbeleid. Daarom worden wij gesterkt door de initiatieven die deze raadheeft genomen. Wij zijn in gesprek met zorgorganisaties en de directie van de Westrom om de toekomstige opgaven adequaat en verantwoord op te pakken. En dat doen we niet alleen als Roermond, maar samen met de omliggende regiogemeenten. Dat is pure winst die we deze raadsperiode samen hebben bereikt. Zo krijgen we meer grip op de samenwerking.

 

Voorzitter,

Veel jeugdigen, mantelzorgers en ouderen komen vaak in een situatie terecht die we niet willenEen passend vangnet blijft noodzakelijk, daar blijven wij ook de komende jaren extra in investeren. Ook eenzaamheid onder jongeren en ouderen verdient daarbij de nodige aandacht. Nog te vaak weten mensen niet waar ze terecht kunnen met hun vragen en hoe ze zelf uit moeilijke situaties kunnen geraken. Dat kan en moet makkelijker. 
Het CDA Roermond blijft zich inzetten voor de zorg- en hulpverlening aan ouderen en zieken, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, ruimte voor ondernemers, deelname aan arbeid en de inzet van en waardering voor vrijwilligers. De verbinding tussen verenigingsleven en bedrijfsleven kan daarbij helpen. Het gaat er om elkaars kennis en kundebeter te benutten, om er samen sterker van te worden.

 

Het hebben van een baan is de beste manier om uit de armoede te blijven. Nu mensen het werk niet meer volgen, maar werkgelegenheid ontstaat daar waar het grootste potentieel aanwezig is, zal Roermond een aantrekkelijke stad moeten blijven om te wonen en te werken. Met een voldoende woningvoorraad, kwalitatief onderwijs, een compleet cultureel aanbod en de prachtige natuur heeft Roermond veel te bieden. Alleen door deze sterke waarden met elkaar te verbinden kunnen we het dreigend arbeidsmarkttekort tegengaan! 

 

Voorzitter,

Alle wijken en dorpen in onze stad verdienen aandacht, niet alleen de Donderberg. In deze wijk is veel ervaring opgedaan met een wijkgerichte aanpak. Het CDA Roermond vindt dat dit navolging verdient in andere wijken van onze mooie stad, dat zou moeten landen in een duurzame samenwerking met de mensen in alle wijken. Zo stellen wij voor om de wenselijkheid van servicepunten in de wijken te onderzoeken, door in gesprek te gaan met de inwoners. Een onderwerp dat wij al vier jaar geleden prominent in ons programma hebben opgenomen. In het wijkgericht werken is nog veel winst te behalen, zeker als het op participatie van burgers aankomt.


Voorzitter,
De verrommeling van de openbare ruimte en de gevolgen van overlast in de wijken
 en bij sportvelden zijn en blijven ook ons een doorn in het oog. Zwerfvuil, met rommel bezaaide parkeerterreinen bij sportaccommodaties en onveilige situaties rondom plekken waar hangjeugd verblijft moeten zoveel als mogelijk worden voorkomen. Het primaat daarvoor ligt natuurlijk bij de inwoners van onze stad, maar het ontbreken van een adequaat integraal handhavingsbeleid zorgt voor veel onduidelijkheid en onbegrip. Dat kan beter en daarvoor dienen we, op initiatief van de LVR, en samen met andere fracties een tweetal moties in om integraal handhavingsbeleid op korte termijn invulling te geven.Eenduidigheid is belangrijk, mensen in onze gemeente moeten weten wat we aan dergelijke situaties wel en niet doen.

 

Voorzitter,

Resultaatgericht en met vertrouwen in elkaar zijn wij, ruim drie jaar geleden, gestart met een sterke, betrouwbare coalitie, die meer dan tweederde van de Roermondse kiezers vertegenwoordigd. Een coalitie die zich heeft ingezet voor álle inwoners van onze gemeenteen een gelijk speelveld heeft gerealiseerd voor iedereen. Een coalitie waarin elke partij haar eigen kleur heeft kunnen tonen. 

Het is echter jammer en volstrekt niet acceptabel dat leden in onze raad zich al langere tijd respectloos en beledigend uitlaten over collega’s, hier en op de social media. Het functioneren van gekozen volksvertegenwoordigers wordt onnodig bemoeilijkt en een goed politiek debat wordt op deze wijze onmogelijk
 gemaakt. Het imago van onze raad, de geloofwaardigheid van de Roermondse politiek en het imago van onze gemeente lijden onder dit gedrag! Dat kunnen en mogen we nu en in de toekomst niet blijven accepteren.

 

Voorzitter, tot slot,

Er zijn in deze bestuursperiode veel initiatieven opgepaktDaar zijn wij trots op. Er blijven veel uitdagingen. We noemen de jeugdzorg, het bieden van passend werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt,  de zorg voor elkaar, maatwerk in onze prachtige wijken, de invulling van het programma Vitale Stad, de ontwikkeling van het stationsgebied en debereikbaarheid van onze stad.

 

We spreken de hoop uit dat we de ingeslagen weg in deze bestuursperiode ook na 2018 voortzetten. Onze prachtige gemeente verdient een fatsoenlijk en betrouwbaar stadsbestuur, dat de inzet van de vele vrijwilligers in de wijken en dorpen waardeert en iedereen, ondernemers en initiatiefnemers gelijke kansen geeft en een gelijk speelveld biedt. Het zijn onze inwoners, onze ondernemers en onze bezoekers die het verschil maken. Samen zijn wij Roermond. Daar zetten we ook na 2018 op in. 

 

9 november 2017

CDA Roermond | Marc Breugelmans | fractievoorzitter

cda-facebook