CDA Roermond

Nieuws archief

Nieuw sport- en spelterrein bij Componistenbuurt?

Het CDA stelt vragen over de voortgang van een voorgenomen woningbouwproject in de Componistenbuurt, nabij Componistenstaete. Indien het voornemen tot activiteiten op dit terrein nog lang op zich laten wachten of definitief zijn uitgesteld, dan zou dit terrein een fraai speelterrein voor de jeugd kunnen zijn (sport en spel). Het CDA vraagt in de persoon van Faruk Aslankurt het College de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. Al dan niet tijdelijk.

Geacht College,

Voor het gebied Componistenbuurt Oost is woningbouw gepland. Een aantal jaren geleden is hiertoe een bestemmingsplan vastgesteld, alsook is een realiseringsovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar.
Behalve de realisering van de Componistenstaete is het gebied tot heden niet bebouwd en voor zover ons bekend liggen er ook geen plannen voor.
Tegelijkertijd wordt het CDA regelmatig aangesproken over benutting van het gebied voor andere doeleinden, o.a. in de sfeer van sport en recreatie.

Wij hebben enkele vragen over dit gebied:
1. Is de gemeente of ontwikkelaar nog gebonden aan de realiseringsovereenkomst, m.a.w. wordt nog aan alle voorwaarden, incl. fasering en termijnstellingen, voldaan?
2. Zo ja, binnen welke termijn mogen de eerste bouwplannen verwacht worden?
3. Is het college bereid om met de ontwikkelaar in overleg te treden over tijdelijke invulling van het gebied voor andere doeleinden?
4. Indien niet meer aan alle voorwaarden wordt voldaan, is de realiseringsovereenkomst dan nog rechtsgeldig?
5. Zo neen, kan de realiseringsovereenkomst door eenzijdige opzegging of anderszins vanwege niet voldoen aan alle voorwaarden door partijen worden opgezegd?
6. Is het college bereid om met de ontwikkelaar in overleg te treden over (gedeeltelijke) aanpassing van de plannen van Componistenbuurt Oost?

cda-facebook