CDA Roermond

Nieuws archief

Motie beleid urenverdeling overdekte sportaccommodaties

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 12 november 2009, bij gelegenheid van de behandeling van de begroting voor het jaar 2010,

Constaterende dat:
1. de gemeente Roermond gezegend is met een aantal mooie binnensportaccommodaties;
2. er te kort is aan uren om alle verenigingen adequaat te kunnen bedienen;
3. er problemen zijn ontstaan bij het toekennen van de uren voor het seizoen 2009-2010, omdat dit niet in verhouding gebeurd is;
4. er geen beleid is met betrekking tot de verdeling van uren en hoe te handelen als er nieuwe gebruikers zich aandienen en op welke wijze dan de uren verdeeld dienen te worden.

Verzoekt het college van B&W:
1. zo spoedig mogelijk beleid te ontwikkelen, dat een zo eerlijk mogelijke verdeling van beschikbare uren in overdekte sportaccommodaties waarborgt;
2. criteria aan te geven waar dit beleid afhankelijk van wordt gemaakt. Te denken valt dan aan de volgende zaken in de voorwaardelijke sfeer:
a. bij de verdeling van de uren op consensus gericht overleg te voeren;
b. bij dit overleg dienen alle betrokkenen fysiek aanwezig te zijn;
c. afspraken vast leggen waar een vereniging in oprichting aan moet voldoen voordat officieel meegedaan kan worden aan toekenning van uren in de overdekte sportaccommodatie. Dit laatste om ongebreidelde groei van verenigingen te voorkomen.
3. de resultaten van het aangepaste beleid vóór 1 maart 2010 aan de raad kenbaar te maken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van donderdag 12 november 2009.

De Raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier,

Ingediend door:
de fractie DS, Leo Daamen
de fractie CDA, Frans van Dael.

cda-facebook