CDA Roermond

Nieuws archief

Mensen maken onze stad

Onder deze welklinkende titel heeft formateur Angely Waajen afgelopen vrijdag het coalitieakkoord openbaar gemaakt. Daarmee komt een einde aan een intensief onderhandelingstraject met een voor ons prachtig resultaat. Het resultaat is daarnaast uniek en bijzonder te noemen.

Nieuwsbrief CDA Roermond
Uniek, omdat zeven partijen er hun handtekening onder hebben gezet en samen de komende vier jaar voor willen gaan.

Bijzonder, omdat met dit akkoord een trendbreuk wordt bewerkstelligd. De afgelopen jaren is het fundament gelegd voor deze volgende stap. Een stap waarin de mensen in de stad centraal zullen staan. Het CDA Roermond is goed herkenbaar in dit akkoord, dat voortbouwt op het anderhalf jaar geleden ingezette programma 'Economisch versterkend, sociaal verbindend'.

De wijk als bindmiddel en samenwerking over grenzen heen zijn twee belangrijke verbindende schakels die zowel in het economisch als sociaal domein tot nieuwe accenten in het beleid van de stad zullen leiden. Dat beleid willen we vorm en inhoud geven met de mensen in onze stad samen. Samen kunnen we immers meer, dicht bij de mensen gebeurt het. Deze benadering vraagt om een nieuwe bestuurs- en organisatiecultuur. Politiek en ambtelijke organisatie zullen een omslag moeten maken. Dat vraagt tijd, geduld en vooral creativiteit van alle betrokkenen.

Het is de uitdaging de opdrachten duurzaam en innovatief en financieel degelijk en evenwichtig op te pakken. Het CDA Roermond heeft daarom ingezet op een aanpak die leidt tot een sluitende begroting, zonder lastenverzwaringen. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Roermond staat voor een zware opdracht. Met het coalitieprogramma 'Mensen maken onze stad' is een weg ingeslagen die de talenten in onze stad uitnodigt, uitdaagt en de ruimte biedt nieuwe initiaitieven te ontplooien. Mensen maken het verschil. Zij die niet meekunnen, mogen rekenen op een voldoende vangnet. We zijn er immers voor elkáar.

We zijn ook bijzonder trots dat we in de persoon van Angely Waajen een sterke wethouder kunnen leveren op het domein Economische Zaken.

Kortom, het CDA Roermond is tevreden en trots op het behaalde resultaat en kijkt uit om er samen met de zes coalitiegenoten een mooie periode van te maken.

Natuurlijk moet de commissie Benoembaarheid Wethouders nog verslag uitbrengen, maar wij rekenen er op dat op 5 juni het nieuwe college geinstalleerd kan worden.

Tijdens de ledenvergadering zullen de formateur en de fractie uitgebreid verslag uitbremgen van de totstandkoming van dit programma. Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.

Het volledige coalitieprogramma kunt u downloaden via www.roermond.nl.

Met vriendelijke groet,

Angely Waajen
Marc Breugelmans
Wim Kemp
Leon Guffens
Marij Cox

cda-facebook