CDA Roermond

Nieuws archief

Leegstaande woningen in Merum

CDA - Raadslid Leon Guffens heeft vragen gesteld over onveilige en niet wenselijke situatie in de leefomgeving rond leegstaande woningen aan de Markstraat - Merummerbroekweg in Merum.

 

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad
De heer Mr. P.A.G. Cammaert
Postbus 900
6042 AX Roermond


Betreft: Vragen ex. Art. 43 RvO woningen Marktstraat - voormalige Broekveeweg - Merummerbroekweg te Merum

Roermond, 12 mei 2013

Geachte heer Cammaert,

 

Hierbij ontvangt u een brief met vragen ex. Artikel 43 van het Reglement van Orde. Namens de fractie van het CDA wil ik u verzoeken deze vragen door te geleiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.
Sinds jaren staan aan de Marktstraat in Merum 3 panden leeg. Het betreft voormalige woningen en een sokkenfabriek. Ook in de Merumerbroekweg staan enkele panden op de nominatie van de slopershamer. Om vervolgens nieuwbouw te plegen in genoemd gebied.
De CDA fractie is van mening dat de genoemde situatie niet veilig, niet toonbaar en niet wenselijk is voor de directe leefomgeving van de bewoners aan de Marktstraat en Merummerbroekweg.

Hieromtrent hebben wij de volgende vragen;
Kunt u naar aanleiding hiervan de volgende vragen beantwoorden:
1. Bent u bekend met deze situatie? En acht u deze verantwoord mede gezien mogelijke, kraak, verdere vernieling, brandstichting en niet als onbelangrijkste de leefbaarheid van de directe woonomgeving?
2. Wie is de eigenaar van genoemde panden? Bent u actief in gesprek met de eigenaar over genoemde onwenselijke situatie? Zo, ja kunt ons hierover informeren? Zo, nee motiveer ook uw antwoord.
3. Bevatten genoemde panden asbest en /of andere ongewenste bouwstoffen die bij vernieling en/of brand een gevaar vormen voor de omgeving?
4. In welke fase zit het plan voor nieuwbouw in genoemd gebied?Namens de fractie van het CDA,
Hoogachtend,

Leon Guffens
Raadslid.

cda-facebook