CDA Roermond

Nieuws archief

Klaar staan voor elkaar

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft het CDA Roermond een pleidooi gehouden om klaar te staan voor elkaar. Een samenleving staat en valt met de mensen die bereid zijn voor een ander klaar te staan. Armoede en eenzaamheid bestrijden ziet het CDA als een van de belangrijkste taken van de gemeente. Initiatieven verdienen een eerlijke kans en waardering. Lees hier onze inbreng.

Algemene beschouwingen 2017

Klaar staan voor elkaar!

 

Voorzitter,

Voor ons ligt de begroting 2017Een begroting die laat zien dat we er als Roermond goed voorstaan, maar nog steeds waakzaam moeten blijven. Het economisch herstel zet zich langzaam in, dat zien we ook terug in de rijksbegroting. Er is weer durf te investeren. Dat leidt er toe dat we, mede door de toenemende rijksinvesteringen, meerjarig een sluitende begroting kunnen presenteren. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Maar desondanks hebben we structureel nog altijd (te) weinig ruimte voor nieuw beleid en initiatieven. Het voelt goed dat we de lastendruk voor de mensen in onze stad beperkt weten te houden. En incidenteel kunnen we de gemeenschap gelukkig nog steeds iets extra’s toe stoppen.

 

Vanaf deze plaats willen we onze waardering uitspreken voor de medewerkers van de gemeente en het stadsbestuur voor de heldere en overzichtelijke rapportage. Zeker nu vanuit de wettelijke kaders de opzet ingrijpend is gewijzigd, is dat een huzarenstukje. Chapeau.

 

Voorzitter,

Het bestrijden van de armoede en eenzaamheid zijn voor het CDA een van de belangrijkste taken van de gemeente. Zeker nu we meer en meer verantwoordelijkheid krijgen voor de zorg en arbeid van onze inwoners. Onze rol hierin zullen we dan ook actief moeten oppakken. Als gemeente Roermond kunnen we armoede en eenzaamheid aanpakken, maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we alle burgers van Roermond bij nodig. 


Steeds vaker en beter worden burgers betrokken bij de ontwikkeling van beleid. Eind dit jaar wordt de toekomstvisie voor onze stad gepresenteerd. Op verzoek van deze gemeenteraad tot stand gekomen met inbreng van vele Roermondenaren. Ook de toekomstdiscussie over de bereikbaarheid en verkeersontwikkeling in onze stad voeren we met de inwoners. We pleiten er voor om ook op het gebied van armoede en eenzaamheid burgers nadrukkelijker te betrekken en te benaderen. Zo krijgen initiatieven vanuit de gemeenschap ook daadwerkelijk de ruimte. Een samenleving staat en valt met mensen die bereid zijn voor de ander klaar te staan. Mensen maken de stad!

 

Voorzitter, 

Werk, werk en nog eens werk is een van de belangrijkste bestrijders van armoede in onze gemeenschap. Behoud en bij voorkeur uitbreiding van werkgelegenheid in de regio zijn van groot belang voor een perspectiefrijke toekomst, met name ook voor onze jeugd. Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt lijkt vanzelfsprekend, maar is het in de praktijk niet. Al eerder hebben we gevraagd daar als gemeente nog nadrukkelijker op in te zetten. We zien te weinig resultaat. Daarom vragen we samen met andere partijen in een motie nog nadrukkelijker de regie te pakken. Daarbij liggen er kansen door bijvoorbeeld oudere werknemers en gepensioneerden met veel specifieke technische kennis en ervaring in te zetten als tussenschakel om jongeren klaar te stomen voor bijvoorbeeld een toekomst in de maakindustrie/techniek. 


De grote ambities die Roermond heeft vragen om een sterke economie. Roermond zal proactief op zoek moeten blijven gaan om bedrijvigheid in de volle breedte aan te trekken. Om leegstand tegen te gaan, de aansluiting te houden met hedendaagse (internet)-ontwikkelingen, om de wijkeconomie te stimuleren en voldoende dynamiek te behouden. 

Het onlangs aangenomen evenementenbeleid kan daar ook een steentje aan bijdragen, mits onze ambities duidelijker en krachtiger worden neergezet. Daarom komt het CDA Roermond met een voorstel om de evenementenbijdrage per inwoner de komende jaren geleidelijk te laten stijgen, zodat Roermond zich als evenementenstad nadrukkelijker kan profileren.

 

Voorzitter, 

Nogmaals, initiatieven vanuit de eigen gemeenschap vormen de basis voor een aantrekkelijke samenleving, voor de leefbaarheid van buurten, wijken en dorpen. Op alle gebieden. Er zijn veel initiatieven opgepakt, Roermond blijft investeren in een gezonde toekomst. Zo wordt met de Vitale Stad en Compacte Stad ingezet op het terugdringen van de leegstand in het stadscentrum, krijgen de wijken met een wijkgerichte aanpak aandacht die ze verdienen, wordt de bereikbaarheid van onze stad (N280, Gemeentelijk Vervoer- en Verkeersplan) verbeterd en komt er een nieuw sport- en beweegbeleid. Het doet goed te zien dat vele vrijwilligers in de wijken en dorpen het verschil maken. Mantelzorg, burenhulp, gemeenschapsactiviteiten en ook de gezamenlijke zorg voor een goed onderhouden straat en park; initiatieven starten daar waar het gebeurt: bij onze mensen in de stad! 

 

Het past de overheid en professionele instellingen, gezien de financiële beperkingen, daarbij bescheidenheid en afstand. Vertrouwen in de inwoners vraagt lef van ons allemaal. Daar waar inwoners met overtuiging bij willen dragen en taken dichtbij beter kunnen doen, zullen we als gemeente moeten loslaten. Het kan!

 

Het CDA Roermond is daarom zeer ingenomen met de reservering die het College van B&W heeft opgenomen voor de realisatie van het RoermondFonds. Het moet een fonds worden voor zeer uiteenlopende initiatieven van onze inwoners, voor projecten die de buurten verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. Een onafhankelijk fonds dat het beste tot haar recht komt in een door betrokken inwoners geleide (publiek)private organisatie, die werkt volgens een vaste structuur, maar functioneert als een creatieve geldgenerator voor lokale doelen, ter bevordering van saamhorigheid in de buurt. Wij zijn nieuwsgierig naar de uitwerking. De betrokkenheid van inwoners is cruciaal. 

 

Bij initiatieven in de wijken en dorpen is betrokkenheid van de inwoners steeds meer gemeengoed. Nog niet altijd verloopt de communicatie over en weer optimaal. Wederzijds begrip draagt bij aan het vertrouwen dat het werken aan de wijk een verantwoordelijkheid van ons allen is. Het CDA Roermond benadrukt dat de communicatie rondom grote en kleine projecten helder en duidelijk moet zijn, zodat er geen onnodige misverstanden ontstaan en geschepte verwachtingen niet kunnen worden ingelost. Nog te vaak zien we dat inwoners in verlegenheid worden gebracht, als plannen na een inspraakperiode gewijzigd worden uitgevoerd. Vaak met onomkeerbare gevolgen. Op dat punt valt nog veel te winnen en zien wij graag een eenduidig en realistisch protocol tegemoet.

Voorzitter,
Alle wijken en dorpen in onze stad verdienen aandacht, niet alleen de Donderberg. In deze wijk is veel ervaring opgedaan met een wijkgerichte aanpak. Het CDA Roermond vindt dat dit navolging verdient in andere wijken van onze mooie stad. We zijn benieuwd naar de behoefte aan informatie- en servicepunten in de wijk. Ook vernemen we graag de in het coalitieakkoord voorgenomen randvoorwaarden voor integrale ondersteuning en zorg in de wijken, in bijvoorbeeld wijkcentra en ontmoetingsplaatsen. Het blijft een uitdaging de verbinding tussen verenigingsleven en bedrijfsleven in de wijken tot stand te brengen. 

 

Wijkaccommodaties en goede voorzieningen vormen het hart in de wijk en het dorp voor ontmoeting en ontwikkeling. Daarom pleit het CDA er voor faciliteiten en accommodatie daar waar mogelijk, dicht bij de mensen en samen met de inwoners, te organiseren. Op onverwachte plekken ontstaan nieuwe (particuliere) initiatieven om te komen tot (kleinschalige) wijkaccommodaties. Zoals in Leeuwen en nu in Ool. Wij pleiten er voor deze initiatieven een kans te geven en vanuit het ‘Right to Challenge’ de uitdaging samen met initiatiefnemers op te pakken.

 

Voorzitter,

Ik herhaal het nog maar eens. Armoede en eenzaamheid zijn het CDA Roermond een doorn in het oog. Met name  jeugdigen en ouderen komen soms in situaties terecht, die we niet willen. Het CDA Roermond blijft aandacht vragen om juist voor deze mensen een passend vangnet te bieden. Nog te vaak weten mensen niet waar ze terecht kunnen met hun vragen en hoe ze zelf uit deze moeilijke situaties kunnen geraken. 

 

Armoede en eenzaamheid vragen alertheid van ons allemaal. Te vaak blijven eenzaamheid en armoede onzichtbaar, waardoor de oorzaken hiervan niet of onvoldoende aandacht krijgen.Het CDA Roermond pleit dan ook voor het versterken van de aandacht van burgers voor elkaar, zorgwekkende armoede en eenzaamheid beter en eerder te herkennen en een effectieve aanpak na te streven. Daartoe vragen we concrete voorstellen van iedereen.

 

Iedereen moet immers kunnen meedoen. Daarom stellen we met andere partijen voor om de bijdrage aan Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld structureel op te nemen in de begroting. Daarbij verzoeken wij het College in het bijzonder de Stichting Leergeld tegemoet te komen in de kosten voor het verlenen van bijdragen aan ouders van kinderen vanaf 5 jaar voor de kosten van het zwemonderwijs. Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij. Dat moet uitgangspunt zijn bij het maken van beleid en de uitvoering er van. Mensen maken immers onze stad en dan hebben we het over ALLE mensen!

 

Voorzitter,

Armoede en eenzaamheid, werkgelegenheid, de aanpak van jeugdwerkloosheid, vrijwilligerswerk en mantelzorg, de zorg- en hulpverlening voor ouderen en zieken, het blijven onderwerpen waar het CDA zich voor blijft inzetten. Vanuit het besef dat daarbij ook een nadrukkelijk beroep wordt gedaan op onze inwoners zelf. Initiatieven uit de gemeenschap verdienen een eerlijke kans en waardering, een schouderklop. Laat ons klaar staan voor elkaar!

 

Namens de CDA fractie

Marc Breugelmans

 

10 november 2016

cda-facebook