CDA Roermond

Nieuws archief

INITIATIEVEN BELONEN - algemene beschouwingen

Op donderdag 12 november heeft de begrotingsbehandeling van de gemeente Roermond plaatsgevonden. Het CDA blijft zich inzetten voor werkgelegenheid, perspectief voor de jeugd, armoede en eenzaamheid, zorg, vrijwilligerswerk en faciliteiten dichtbij. Centraal thema daarbij is het vooral te kijken hoe we samen meer kunnen waarmaken. Burgers die initiatieven in deze nemen, moeten we de waardering geven die ze verdienen. Initiatieven belonen!

 

Algemene beschouwingen 2015
INITIATIEVEN BELONEN

Voorzitter,

Voor ons ligt de begroting 2016. Roermond staat er goed voor, maar we moeten waakzaam blijven. Ondanks het zware tij, waarin we financieel verkeren, weten we de lastendruk voor de mensen in onze stad beperkt te houden. Vooral het opvangen van de sterke fluctuaties in de rijksbijdragen blijft een uitdaging. Het maakt dat wij structureel nog altijd weinig ruimte hebben voor nieuw beleid. Gelukkig kunnen we incidenteel de gemeenschap iets extra’s toestoppen.

Wij willen onze waardering uitspreken voor de medewerkers van de gemeente en het stadsbestuur voor de heldere en overzichtelijke rapportage.

We moeten blijven werken aan een Roermond als stevige centrumgemeente in een kansrijke regio Midden-Limburg. In een sterk veranderende samenleving wordt veel van ons allemaal gevraagd; van onze inwoners, van de ondernemers, van de gemeentelijke organisatie en van de politiek. Denk aan de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders, de leegstand van winkelcentra in de dorpen Maasniel, Herten, Swalmen en de wijkenDonderberg en Hoogvonderen. Daarom moeten we met elkaar in gesprek blijven. Goed communiceren, de tijd nemen elkaar te begrijpen en vanuit dit begrip het geduld op te brengen nieuwe ontwikkelingen en burgerinitiatieven de ruimte te geven, een kans te geven. Dat is een proces van lange adem, dat gaat niet van vandaag op morgen. Laten we onszelf niet voor de gek houden.

Behoud en bij voorkeur uitbreiding van werkgelegenheid zijn van groot belang voor een perspectiefrijke toekomst voor met name onze jeugd. De nog steeds toenemende jeugdwerkloosheid, ook in onze regio, baart ons zorgen. Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt lijkt vanzelfsprekend, maar is het in de praktijk niet. De gemeente zou daar nog nadrukkelijker op in mogen zetten. Niet alleen op MBO-niveau. Maar ook door de samenwerking met HBO-opleidingen te verankeren in onze regio, op het gebied van bijvoorbeeld retail, zorg én toerisme en recreatie.

Ondanks het feit dat de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is opgenomen in de ‘Uitvoeringsagenda regionaal arbeidsmarktbeleid’ zouden we als CDA graag op korte termijn vernemen wat in deze bredere zin de stappen zijn die door Roermond en vanuit de Samenwerking Midden Limburg op dit gebied worden gezet. En wat ons betreft blijft dat niet beperkt tot de verplichtingen die voortkomen uit de participatiewet! We zijn benieuwd of de regionale ambitie, om de jeugdwerkloosheid onder de 12% te houden, wordt waargemaakt.

De grote ambities die Roermond heeft, vragen om een sterke economie. We kijken uit naar de uitwerking van de strategische visie, de structuurvisie en de uitvoeringsnota van het detailhandelsbeleid. Roermond zal proactief op zoek moeten blijven gaan om bedrijvigheid in de volle breedte aan te trekken. Om leegstand tegen te gaan, de aansluiting te houden met hedendaagse (internet)ontwikkelingen, om de wijkeconomie te stimuleren en voldoende dynamiek te behouden. Industrie en handel, de detailhandel, het toerisme en recreatie en de zorg bieden voldoende mogelijkheden. De kansen die er liggen moeten worden opgepakt. De gemeente krijgt dat niet alleen voor elkaar. Een goede samenwerking met initiatiefnemers, ondernemers en projectontwikkelaars, is van cruciaal belang.

Initiatieven vanuit de eigen gemeenschap vormen de basis voor een aantrekkelijke samenleving, voor de leefbaarheid van buurten. We zien dat in burgerinitiatieven op de Donderberg, we zien dat in Swalmen. We zien dat in initiatieven van ondernemers in de binnenstad en op de bedrijventerreinen. En laat ons de organisatoren van evenementen niet vergeten. Wij zien graag dat deze initiatieven navolging krijgen in alle wijken en dorpen.Burgers moeten hun ‘Right to Challenge’ om kunnen zetten in successen. In dat kader zijn we geïnteresseerd in de voortgang en opzet van de communicatie richting onze inwoners. In hoeverre krijgt het ‘Right to Challenge’ een volwaardige plek binnen de participatienota?

Dicht bij de mensen gebeurt het. Mantelzorg, burenhulp, gemeenschapsactiviteiten en de gezamenlijke zorg voor een goed uitziende straat; mensen maken onze stad! Om initiatieven goed te faciliteren, pleiten we er voor het aantal wijkregisseurs uit te breiden. Het doet ons deugd dat het college deze wens onderschrijft en extra wijkregisseurs wil inzetten.

Bij ruimtelijke projecten in de wijken en dorpen is betrokkenheid van de inwoners steeds meer gemeengoed. De communicatie over en weer verloopt nog niet altijd optimaal. Wederzijds begrip draagt bij aan het vertrouwen dat het werken aan de wijk een verantwoordelijkheid van ons allemaal is. Het CDA benadrukt dat de communicatie rondom grote en kleine projecten helder en duidelijk moet zijn, zodat er geen onnodige misverstanden ontstaan. Nog te vaak zien we dat inwoners in verlegenheid worden gebracht, als plannen na een inspraakperiode gewijzigd worden uitgevoerd. Vaak met onomkeerbare gevolgen. Wij zien graag een eenduidig en realistisch protocol.

Het CDA is zeer ingenomen met de reservering voor de realisatie van het RoermondFonds. Tijdens de behandeling van de kadernota hebben wij een aanzet gegeven op onderzoek uit te gaan of een dergelijk fonds in Roermond voldoende voedingsbodem kan vinden. Het moet een fonds zijn en worden voor zeer uiteenlopende initiatieven van onze inwoners. Voor projecten die de buurten verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. Een onafhankelijk fonds dat het beste tot haar recht komt in een door betrokken inwoners geleide (publiek)private organisatie, die werkt volgens een vaste structuur, maar functioneert als een creatieve geldgenerator voor lokale doelen ter bevordering van saamhorigheid in de buurt. Wij kunnen leren van voorbeelden in Amsterdam Oost, Kampen en Teylingen. Laten we deze kans met twee handen oppakken, zodat we onze initiatiefrijke inwoners op de juiste manier kunnen belonen!

Wijkaccommodaties en goede voorzieningen vormen het kloppend hart voor ontmoeting en ontwikkeling. Het buurtwerk en de verenigingen zorgen voor voldoende uitdagingen dichtbij. Daarom pleit het CDA er voor faciliteiten en accommodatie daar waar mogelijk, dicht bij de mensen en samen met de inwoners, te organiseren.

Op onderwijsgebied zien we interessante ontwikkelingen, die ook in Roermond een kans verdienen. Zoals de uitrol van de zogenaamde Integrale Kind Centra. Er ontstaat steeds meer behoefte aan één (kind)centrum in de wijk, waar kinderen van 0 tot en met 13 jaar voor- en naschools opgevangen worden en onderwijs kunnen volgen. Vanuit één pedagogische visie, één team en één centrale aansturing. Het CDA stelt voor om op korte termijn, met de onderwijsstichting Swalm & Roer, het initiatief te nemen voor een pilot in Roermond.

Ook wijk- en sportaccommodaties moeten zich naar de maat en wens van de directe omgeving kunnen ontwikkelen. Het CDA is van mening dat het behouden van accommodaties nauw samenhangt met de wijze waarop de gemeenschap en de verenigingen zich hiervoor ook zelf verantwoordelijk voelen en hiervoor willen inzetten.

Jaarlijks vragen sportaccommodaties, zwembaden en sportactiviteiten meer van onze gemeentelijke gelden dan oorspronkelijk begroot! Daar maakt het CDA Roermond zich grote zorgen over. U bent bereid de begroting van sport opnieuw tegen het licht te houden om zo een beter inzicht te krijgen in de structurele tekorten. Ook het sportbeleid wordt op onderdelen afgestemd op actuele ontwikkelingen en trends. Wij kijken met belangstelling uit naar de voorstellen.

Vorig jaar hebben wij al aangegeven dat we er voor moeten waken dat de door de kerntakendiscussie opgelegde doelstellingen leiden tot verschraling van de openbare ruimte. Ik hoef alleen maar het vele ongewenste groen te noemen, dat ook dit jaar weer in vrijwel alle wijken tot ‘het gesprek van de dag’ is verheven. Wij zijn blij met het voornemen een derde borstelbeurt op te pakken. Net als andere partijen pleiten we er voor dit structureel te doen voor heel Roermond en, indien nodig, daar nog iets extra’s voor uit te trekken. Dat komt de leefbaarheid ten goede en voorkomt verloedering van onze fraaie buurten.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor de begaanbaarheid en bereikbaarheid van wandel- en fietspaden, pleinen, parken en straten. Op bijvoorbeeld het Munsterplein hebben ouderen nog altijd moeite een drempelloze weg te vinden. Daarom is het CDA er voorstander van het onderhoud aan het plein zoveel als mogelijk naar voren te schuiven.
Bovendien is het CDA een groot voorstander van een goed toegankelijk stadspark, voor iedereen. Ook de verbinding tussen en bereikbaarheid van wandel- en recreatiegebieden in Swalmen, Herten en Roermond vragen om verbetering.

Een belangrijke peiler uit ons programma betreft de zorg- en hulpverlening aan ouderen en zieken, mensen die om wat voor reden niet voor 100% mee kunnen doen in onze maatschappij. Een gegarandeerd vangnet voor deze mensen mag niet ontbreken.Mantelzorgers verdienen daarbij extra aandacht, zeker nu we ons een jaar lang mantelzorgvriendelijkste gemeente van Limburg mogen noemen.

Tijdens de behandeling van de kadernota hebben wij u verzocht een expertmeeting te organiseren met de raad, zorgverzekeraars, zorgverleners, woningbouwcorporaties en andere partners over de mogelijkheden de zorg en ondersteuning duurzaam te verankeren dicht bij de mensen en met ons te bekijken wat er nodig is om hierin stappen voorwaarts te zetten. Wij vernemen graag wat de vorderingen op dit punt zijn.

De toenemende eenzaamheid onder mensen is wellicht het grootste probleem van deze tijd. En ook de armoede is en blijft een moeilijk te verteren onderwerp, zeker als we zien dat de armoede onder de jeugd tot toenemende problemen leidt. Te vaak blijven eenzaamheid en armoede onzichtbaar, waardoor de oorzaken niet of onvoldoende aandacht krijgen.

Initiatieven uit de gemeenschap verdienen een eerlijke kans en waardering. Vanuit een oprechte interesse en basaal vertrouwen in burgers kan de gemeente, indien wenselijk en noodzakelijk, bijdragen in faciliteiten, capaciteit en middelen. Zeker als dat zorgt voor een solide basis om initiatieven vlot te trekken en de gewenste continuïteit te geven.

Daar waar burgers het initiatief nemen en de gemeente ‘uitdagen’, past ons bescheidenheid en afstand. Vertrouwen in de inwoners vraagt moed van ons allen, politiek en ambtelijk. Alsinwoners met overtuiging bij willen dragen en taken dichtbij beter zelf kunnen oppakken, zullen we als overheid kunnen en moeten loslaten. Dat geeft ruimte om te ondernemen en te leren. Een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur past daarbij. Het voelt goed daar als CDA Roermond een bijdrage aan te mogen leveren.

cda-facebook