CDA Roermond

Nieuws archief

Informatieronde afgesloten; verslag van de informateur

Dinsdagavond presenteerde informateur Yvonne van Rooij haar eindrapport, waarin zij een coalitie van CDA, PvdA en vijf kleine partijen aanbeveelt.

 

Yvonne van Rooy op L1:

 http://www.l1.nl/audio/informateur-yvonne-van-rooij-20-nov-2012

 

Verslag informateur Roermond


I Inleiding
1. Ontstaan bestuurscrisis
Tijdens een raadsvergadering op maandag 22 oktober 2012 heeft Jos van Rey zijn ontslag als wethouder bekend gemaakt. Eén dag later, op dinsdag 23 oktober 2012, volgde een persconferentie van de VVD Roermond waarin bekend werd gemaakt dat de VVD-fractie haar steun aan de (oude) coalitie opzegde. Als vervolg hierop hebben de VVD-wethouders Vincent Zwijnenberg en Raja Moussaoui eveneens hun ontslag als wethouder ingediend. Conclusie was dat er nog twee wethouders in het college resteerden, namelijk Wim Kemp en Gerard IJff, in een coalitie van CDA, PvdA en PVDE. Deze coalitie kon echter niet rekenen op een meerderheid in de raad.
2. Fractievoorzittersoverleg: verzoek aan CDA stabiele coalitie te onderzoeken
Op dinsdag 23 oktober 2012 zijn de fractievoorzitters en de burgemeester bijeen geweest om zich te beraden op de ontstane situatie. Vanwege het terugtreden uit de coalitie van de grootste raadsfractie, de VVD, is in dit overleg aan Angely Waajen als fractievoorzitter van het CDA, de in grootte tweede fractie uit de raad, gevraagd het voortouw te nemen om te komen tot een nieuwe coalitie.
3. Criteria voor een externe informateur
In de raadsvergadering van donderdag 25 oktober 2012 is teruggekeken naar het ontstaan van de bestuurscrisis. Daarna heeft overleg plaatsgevonden hoe uit deze crisis te geraken. Op initiatief van Angely Waajen, na overleg met de coalitiepartners PvdA en PVDE, is overeenstemming bereikt over de criteria die gesteld worden aan een externe informateur: gezaghebbend iemand, bestuurlijk zwaargewicht, ervaring als crisismanager in het openbaar bestuur, verbinder, moet aantoonbaar onafhankelijk kunnen opereren, moet slagvaardig zijn en moet op korte termijn beschikbaar zijn. Zorgvuldigheid werd voorop gesteld, boven snelheid.
Persbericht 25 oktober 2012: Gemeenteraad wil externe informateur.
4. Yvonne van Rooy benaderd; aanvaardt opdracht
Op dinsdag 30 oktober 2012 zijn de fractievoorzitters door Angely Waajen geïnformeerd over het feit dat Yvonne van Rooy bereid is gevonden als informateur op te treden. Daarbij is afgesproken dat de informateur als eerste gesprekken zou gaan voeren met alle fracties afzonderlijk om vervolgens na deze gesprekken verder te werken aan een model voor constructieve samenwerking in Roermond voor de periode tot de volgende verkiezingen in maart 2014.
Persbericht 30 oktober 2012: Yvonne van Rooy wordt externe informateur.


II Informatieopdracht
De drie coalitiepartners CDA, PvdA en PVDE hebben een informatieopdracht samengesteld. Met Yvonne van Rooy is hierover overeenstemming bereikt. De opdracht aan de informateur is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Aan de informateur is verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een constructieve samenwerking in de gemeenteraad van Roermond, bij voorkeur een breed gedragen en stabiele coalitie van raadsfracties binnen de gemeenteraad van Roermond voor de termijn tot en met maart 2014.
De informateur zou volgens de opdracht een beroep moeten doen op alle raadsfracties en alle 31 raadsleden om constructief mee te denken en mee te werken, waardoor:

1. er een breed draagvlak voor de toekomstige samenwerking mogelijk is;
2. er een stabiel stadsbestuur haalbaar wordt;
3. er over en weer respect wordt getoond voor de gevoelens die door deze crisissituatie zijn ontstaan;
4. het huidige coalitieakkoord, eventueel op onderdelen te nuanceren, uitgangspunt is voor toekomstige samenwerking;
5. de kerntakendiscussie en de daaraan tot nu gelieerde besluiten worden gerespecteerd;
6. zorgvuldigheid voorrang heeft boven snelheid, maar dat er gezien de ontstane situatie snelheid en duidelijkheid geboden zijn.

De informateur start haar werkzaamheden op 8 november, bijgestaan door raadsgriffier Jos Vervuurt.


III Verloop informatieproces
Op donderdag 8 en zaterdag 10 november 2012 zijn alle elf fracties bij de informateur aan tafel geschoven voor een gesprek van maximaal één uur. Hierbij is met iedere fractie afzonderlijk gesproken aan de hand van een tevoren toegestuurde vragenlijst (zie bijlage bij Informatieopdracht). De gesprekken vonden in de meeste gevallen plaats met twee vertegenwoordigers per fractie/partij. Tijdens deze overleggen is met name ruim tijd besteed aan de visie op de te volgen aanpak, de verschillende opties voor een nieuwe coalitie en de volgorde waarin mogelijke coalities onderzocht dienen te worden. Tevens zijn gesprekken gevoerd met burgemeester en beide wethouders.
De gesprekken vonden in een constructieve sfeer plaats. De fracties hebben zich ingespannen om de informateur ruim van informatie te voorzien en hebben een breed palet aan concrete suggesties aangedragen. In de gesprekken bleek er een brede overeenstemming over de noodzaak om tempo te maken bij het vinden van oplossing en vorming nieuwe coalitie. Er zijn een aantal externe factoren die daartoe nopen:

1. verslechtering landelijke economische situatie, oplopende werkeloosheid;
2. regeerakkoord nieuw kabinet betekent nieuwe taken voor de gemeenten, maar tevens bezuinigingen, daar moet Roermond goed op voorbereid zijn;
3. de komst van een nieuwe waarnemend burgemeester
4. periode van 14 maanden tot volgende verkiezingen

De aanbevelingen behelzen in grote lijnen drie modellen:

A. De huidige coalitiepartijen (CDA, PvdA en PVDE) met de samenwerkende oppositiepartijen O6.
B. Een vorm van een ‘zakenkabinet’, variërend van een regenboogcoalitie, tot een coalitie volledig bestaande uit externen tot de huidige coalitie aangevuld met wethouders van buiten.
C. Een coalitie waarin de VVD weer participeert.
Een overgrote meerderheid, inclusief de drie grootste fracties (VVD, CDA en PvdA), heeft aanbevolen om eerst de mogelijkheid te onderzoeken van samenwerking van de huidige coalitiepartijen (CDA, PvdA en PVDE) met de partijen die in de oppositie samengewerkt hebben, de zogenaamde O6, d.w.z. variant A. Bij mail van 11 november 2012 is deze conclusie medegedeeld aan de leden van de gemeenteraad en het college van B&W.

Op 13 november 2012 heeft de informateur eerst gesproken met de partijen uit de O6 (DS, GL, SP, SPR, D66 en RS) en vervolgens met CDA, PvdA en PVDE. Dit waren oriënterende gesprekken met als doel te onderzoeken of er voldoende vertrouwen is tussen deze partijen, of er zicht op is dat men het programmatisch eens kan worden en of er perspectief is op overeenstemming over de bezetting van wethoudersposten en portefeuilleverdeling, kortom of er een stevige basis is voor samenwerking. De insteek van alle gespreksdeelnemers was positief.

Op woensdag 14 november 2012 heeft de SP laten weten niet meer aan de gesprekken omtrent de
vorming van een nieuwe coalitie te willen deelnemen.

Op donderdag 15 november 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden met partijen samen (CDA, PvdA, PVDE, DS, GL, SPR, D66 en RS). Hierbij is voor het eerst inhoudelijk gesproken over het coalitieakkoord. Partijen hebben onderschreven dat het huidige coalitieakkoord het uitgangspunt vormt, waarbij op onderdelen accenten kunnen worden verlegd. Mogelijke breekpunten bleken hierbij niet te bestaan.

Zaterdag 17 november 2012 heeft de PVDE medegedeeld uit het overleg te stappen.

Door het tussentijds afhaken van twee fracties (SP en PVDE) is de basis van de potentiële coalitie versmald, namelijk teruggebracht van 18 naar 16 zetels. Dat is een nadeel. Tegelijk is echter het vertrouwen gegroeid tussen de fracties die wél nog met elkaar in gesprek waren. Er bleek een uniforme wil aanwezig om van de beoogde coalitie een succes te maken, zo is er een gedeelde visie op een gewenste open en transparante bestuurscultuur. Daarom overheerst het vertrouwen in voldoende stabiliteit en slagvaardigheid. Partijen leggen de meeste aandacht op wat bindt en niet op wat verdeelt.

Met het oog op een mogelijke verbreding van de beoogde coalitie hebben op zondag 18 en maandag 19 november 2012 gesprekken plaatsgevonden met BBR, teneinde te polsen of op enigerlei wijze sprake kan zijn van deelname c.q. betrokkenheid van BBR. Dat bleek geen begaanbare weg.

IV Conclusie
Aanbeveling om drie formateurs te benoemen (Angely Waajen, Els Thissen en Marianne Smitsmans) die leiding geven aan onderhandelingen over een coalitieakkoord tussen CDA, PvdA, DS, GL, SPR, D66 en RS waarbij het huidige coalitieakkoord uitgangspunt blijft maar van accenten voorzien wordt waarin partijen zich herkennen. Tevens zal dit drietal zich buigen over vervulling van de wethoudersposten. Dit zou op korte termijn afgerond moeten kunnen worden.
Deze aanbeveling is door partijen overgenomen.


V Slot
Mijn werkzaamheden als informateur beschouw ik hiermee als afgerond. Ik dank alle partijen voor het in mij gestelde vertrouwen. Voorts spreek ik de hoop uit op een voorspoedig verloop van de formatiefase.

Ik dank iedereen voor de plezierige samenwerking, met name ook de griffier, Jos Vervuurt, voor zijn gewaardeerde ondersteuning.

Ik was onder zeer onder de indruk van mijn hernieuwde kennismaking met de stad Roermond. In de gesprekken met u is mij gebleken dat u allemaal het belang van de stad hoog in het vaandel heeft staan. Ik wens u van harte toe dat u zich ook in het vervolg laat leiden door de belangen van de Roermondse burgers en dat u -coalitie en oppositie- op een open en respectvolle wijze vorm geeft aan het bestuur van Roermond. Daarbij wens ik u van harte veel succes!

Roermond, 20 november 2012
Yvonne van Rooy


Bijlage: Opdrachtformulering voor de informatiegesprekken

Inleiding
In Roermond is een bestuurlijke crisis ontstaan na het vertrek van de VVD-wethouders uit het college. Op 22 oktober trad wethouder van Rey af en één dag later boden de overige twee VVD-wethouders -uit solidariteit met de heer van Rey- hun ontslag aan. Bij monde van vice-fractievoorzitter Jan Puper liet de VVD-fractie weten vooralsnog oppositie te gaan voeren met als leidraad hun eigen verkiezingsprogramma.
In een overleg van fractievoorzitters is daarop aan de fractie van het CDA, als tweede grote partij in de raad, gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een stabiele coalitie voor de stad Roermond. Samen met de PvdA heeft het CDA de handschoen opgepakt. In de raadsvergadering van 25 oktober heeft de raad ingestemd met het voorstel van het CDA over de procedure die gevolgd moet worden om te komen tot een nieuwe coalitie. Een van de onderdelen van die procedure was dat er op de eerste plaats een informatie ronde moet komen met een informateur van buiten de raad. In het fractievoorzittersoverleg van dinsdag 30 oktober is de voordracht voor een informateur voorgelegd: Angely Waajen had Yvonne van Rooy bereid gevonden als informatuer te gaan optreden. Gebleken is dat er draagvlak was bij alle fractievoorzitters.


De informatieopdracht
Wij verzoeken de informateur de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een constructieve samenwerking in de gemeenteraad van Roermond. Tevens verzoeken wij te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een breed gedragen en stabiele coalitie van raadsfracties binnen de gemeenteraad van Roermond voor de termijn tot en met maart 2014.

Tijdens deze onderzoeksopdracht dient rekening te worden gehouden met:
- de belangen van de burgers van Roermond;
- de urgentie in deze crisissituatie ;
- de consistentie van het huidige beleid;
- de gevoelens die er zijn ontstaan;
- de tijd die nog rest tot de volgende verkiezingen in maart 2014.

De informateur dient daarbij een beroep te doen op alle raadsfracties en alle 31 raadsleden om constructief mee te denken en mee te werken, waardoor:

- er een breed draagvlak voor de toekomstige samenwerking mogelijk is;
- er een stabiel stadsbestuur haalbaar wordt;
- er over en weer respect wordt getoond voor de gevoelens die door deze crisissituatie zijn ontstaan;
- het huidige coalitieakkoord, eventueel op onderdelen te nuanceren, uitgangspunt is voor toekomstige samenwerking;
- de kerntakendiscussie en de daaraan tot nu gelieerde besluiten worden gerespecteerd;
- zorgvuldigheid voorrang heeft boven snelheid, maar dat er gezien de ontstane situatie snelheid en duidelijkheid geboden zijn.

Het informatieproces
Het informatieproces wordt in samenwerking met de extern informateur ingericht. Leidraad vormen de hieronder uitgewerkte kaders.

Kaders voor het informatieproces
De fractievoorzitter van het CDA voert de regie, in nauw overleg met de fractievoorzitter van de PvdA, en draagt de opdracht over aan de informateur. De informateur rapporteert rechtstreeks aan de fractievoorzitters van CDA en PvdA.

De informateur wordt ambtelijk ondersteund door de raadsgriffier.

Gespreksronde 1
Met een vertegenwoordiging van elke partij (advies maximaal 2 personen; te bepalen door de informateur) wordt een inventariserend en oriënterend gesprek gevoerd op basis van bijgevoegde vragenlijst.

Alle partijen ontvangen een gespreksverslag van hun eigen gesprek (tijdstip van levering te bepalen door de informateur).

Vervolg gespreksrondes
Indien nodig wordt met partijen een of meerdere verdiepende gesprekken gevoerd aan de hand van een, in samenwerking met de fractievoorzitters van het CDA en PvdA, opgestelde aanvullende vragenlijst.

Alle partijen ontvangen een gespreksverslag van hun eigen gesprek (tijdstip van levering te bepalen door de informateur)

De oplevering
De informateur brengt aan de hand van de met de 11 partijen gevoerde gesprekken, een rapport uit en rapporteert aan de fractievoorzitters van het CDA en PvdA en vervolgens aan de raad.

Naar aanleiding van het advies van de informateur wordt de vervolgaanpak vastgesteld door de opdrachtgevers, zijnde de fractievoorzitters van het CDA en de PvdA.

Woordvoering naar de pers
De informateur heeft aangegeven geen rol te wensen in perscontacten. Gedurende het gehele proces is de fractievoorzitter van het CDA de woordvoerder, samen met de griffier. Bij zijn ontstentenis neemt de fractievoorzitter van de PvdA deze taak waar.

Kosten verbonden aan het informatieproces
Alle kosten die aan het informatieproces zijn verbonden kunnen worden gedeclareerd bij de griffier, met een specificatie van de kosten. Over de vergoeding is met de informateur afgesproken dat alleen reis- en verblijfskosten worden gedeclareerd.


De voorgestelde vragen tijdens informatieronde 1

1. Wat vindt u van de ontstane situatie (bestuurscrisis) en hoe moet die worden aangepakt?
2. Welke rol ziet u daarin voor uw partij en waarom?
3. Met welke partijen wilt/kunt u wel/niet samenwerken? Waarom wel, waarom niet? Is het 'niet' onder voorwaarden of onvoorwaardelijk?
4. Welke coali¬tie acht u haalbaar? Welke prefereert u als tweede en derde keus?
5. Kunt u het huidige coalitieprogramma ondersteunen? Zo niet welke nuancering wilt u aanbrengen?
6. Wilt/kunt u in een mogelijke coalitie een wethouder (parttime/fulltime) leveren en/of is deelname zonder zitting te nemen in het college ook bespreekbaar?
7. Zijn er andere aandachtspunten die tijdens de (in)formatie nog aan de orde moeten komen?

cda-facebook