CDA Roermond

Nieuws archief

Hulp bij het huishouden onder druk!

Het CDA Roermond maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rondom de hulp bij het huishouden. Landelijke ontwikkelingen geven aanleiding om actuele informatie over de omstandigheden in Roermond op te vragen. Blijft hulp bij het huishouden voor mensen die het nodig hebben gegarandeerd???

Geacht College,


Vrijdag 27 november 2015 werd bekend dat TSN thuiszorg Uitstel van Betaling heeft aangevraagd. TSN Thuiszorg had in februari 2015 een rapport laten maken door Beerenschot. In het rapport beschrijft Berenschot de ontwikkelingen in de Hulp bij Huishouden. Daarnaast deed Berenschot onder meer aanbevelingen om de inzet van te laag betaalde ZZP'ers te stoppen vanwege de oneerlijke concurrentie en de ontstane mismatch tussen tarieven en inschaling van personeel in de Hulp bij Huishouden te verkleinen. Medio april 2015 gaf TSN thuiszorg al een persconferentie. Het zou twee voor twaalf zijn. Door de te lage tarieven die gemeenten betaalden kondigde TSN thuiszorg ontslag aan van 650 medewerkers en demotie van salariëring van bestaand personeel. Recent heeft de rechter na dagvaarding door de FNV de demotie vernietigd. Volgens TSN restte er toen niets dan Uitstel van betaling. TSN is niet het eerste bedrijf dat in de problemen gekomen is. Dit jaar zijn de thuiszorgtakken van Patein en Vivent ook al failliet gegaan.

Vrijdag 4 december 2017 hield staatssecretaris Van Rijn een persconferentie. Hij had een akkoord gesloten tussen VWS, VNG, FNV en CNV. Inmiddels is duidelijk dat dit akkoord gaat over de toekomst van na 1 januari 2017. Er wordt niets gedaan aan de problemen in de thuiszorg nu.

Code Verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning
Onder leiding van Doekle Terpstra is op verzoek van VWS medio dit jaar de Code Verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning vastgesteld. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/08/31/code-verantwoordelijk-marktgedrag-thuisondersteuning.

Deze sluit aan bij ons uitgangspunt van een Eerlijke economie. Deze code gaat uit van het werken vanuit cliëntperspectief. Daarnaast spreekt de Code zich uit voor dialooggericht aanbesteden of anders ook wel bekend als bestuurlijk aanbesteden. Zeker voor zorg is dit een goed uitgangspunt. Dit geldt ook voor uit het uitgangspunt om te komen tot meerjarige contracten in een duurzaam partnerschap. Als laatste (meest) besproken punt kent de code het uitgangspunt reëel inzicht in de kosten en een daarbij behorend uurtarief.

In de Code staat een rekenvoorbeeld waar uiteindelijk uitgekomen wordt tot een tarief van 22,46 euro. De VNG heeft deze Code vrijdag jl. omarmd.

Het CDA Roermond wil graag een duidelijk beeld krijgen voor de in onze gemeente Roermond wonende zorgmedewerkers en burgers die afhankelijk zijn van zorg en heeft daarom de volgende vragen aan het College:

1. Is het college op de hoogte van de Code Verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning en van de onderschrijving daarvan door de VNG? Onderschrijft het college deze Code?
2. Welk tarief wordt in onze gemeente betaald voor huishoudelijke verzorging (algemene voorziening én maatwerkvoorziening) en maakt u een onderscheid tussen hulp bij het huishouden niveau 1 en niveau 2?
3. Als onze gemeente minder betaalt dan 22,46 euro, wat zijn de redenen daarvoor?
4. Ziet het college noodzaak tot aanpassing van deze tarieven?
5. Welke bedrijven verlenen huishoudelijke verzorging in onze gemeente? Is er ook sprake van onderaannemerschap?
6. Zijn er in de regio thuiszorgaanbieders failliet gegaan of aanbieders die aangeven dat ze dreigen om te vallen?
7. Zijn er overnamen van thuiszorginstellingen door andere organisaties geweest in onze gemeente?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Hoogachtend,

Namens de CDA-fractie

Marc Breugelmans
Marij Cox Sevenich

cda-facebook