CDA Roermond

Nieuws archief

Het CDA Roermond komt op voor positie MKB bij lokale aanbestedingen

Het CDA Roermond vindt dat lokale MKB´ers meer kans moeten maken op gemeentelijke overheidsopdrachten. Uit de landelijke evaluatie van de aanbestedingswet blijkt namelijk dat het voor het MKB nog steeds lastig is om toegang te krijgen tot deze overheidsopdrachten.

Ook uit een lokaal onderzoek van de Roermondse Rekenkamercommissie (juni 2015) volgt een aanbeveling het belang en de positie van het lokaal MKB mee te nemen in een helder kader.

Het CDA zou graag zien dat het college onderzoekt op welke wijze het MKB nog beter kan worden betrokken bij de aanbestedingen in Roermond. De procedures moeten volgens het CDA eerlijker worden.

Het valt voor het MKB niet mee om opdrachten van de overheid te krijgen. Veel gemeenten voegen verschillende opdrachten samen, waardoor alleen grote bedrijven de opdracht kunnen uitvoeren. Het CDA wil daarom weten of het MKB voldoende toegang heeft en of het college opdrachten niet onnodig samenvoegt. Ook wil de partij weten hoeveel procent van de overheidsopdrachten door het MKB worden uitgevoerd. Tot slot vraagt het CDA aan het college op welke wijze zij bezig is het MKB meer te betrekken bij de aanbestedingen.

Ook in de Tweede Kamer maakt het CDA onder leiding van Kamerlid Agnes Mulder zich sterk voor het betrekken van het MKB bij overheidsopdrachten. Het CDA heeft voorgesteld om meer ruimte te creëren voor decentrale overheden om lokaal aan te besteden. Door de huidige Europese regels verliezen MKB’ers het namelijk vaak onnodig van grote spelers over de grens.

 

Hieronder de volledige vragen:

Enkele weken geleden heeft de Minister van Economische Zaken de Tweede Kamer geïnformeerd over de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012.

Eén van de onderzoeksopdrachten betrof de deelname van het Midden- en Kleinbedrijf bij overheidsopdrachten. De minister constateert dat het aandeel van het MKB in gegunde opdrachten niet is gegroeid sinds inwerkingtreding van de wet.

De raad van onze gemeente heeft op 4 juni 2015 het rapport van de Rekenkamercommissie inzake het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid behandeld en vervolgens de conclusies en aanbevelingen overgenomen. Een van de elementen waaraan volgens het rapport aandacht aan moet worden besteed is de positie van het Midden- en Kleinbedrijf.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft het CDA enkele vragen die wij graag beantwoord willen zien:

1. Is het college bekend met de evaluatie van de aanbestedingswet 2012 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken?
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z13842&did=2015D27761

2. Heeft het college het idee dat het MKB voldoende aan bod komt bij de aanbestedingen in onze gemeente? Zo niet, wat zijn hiervan de redenen?

3. In hoeveel procent van de gevallen zijn overheidsopdrachten van de gemeente de afgelopen jaren gegund aan het MKB?

4. Is er in onze gemeente sprake van aanbestedingen die te groot in omvang zijn voor een MKB-er? Zo ja, wat doet het college in zo’n situatie?

5. Streeft het college samenvoeging van opdrachten na om de kosten zo laag mogelijk te houden? Op welke wijze kan worden voorkomen dat opdrachten ten koste van het MKB onnodig samen worden gevoegd?

6. Uit de evaluatie blijkt dat het voor het MKB vaak lastig is om toegang te krijgen tot overheidsopdrachten. Wat zijn de ervaringen in onze gemeente en op welke wijze kan de toegang worden verbeterd?

7. Ook onze gemeente hanteert de aanbestedingsmethode Economisch Meest Voordelige Investering (EMVI). Uit de evaluatie blijkt dat aanbestedingen die op basis van EMVI worden uitgezet, feitelijk aanbestedingen zijn waarbij gegund wordt op de laagste prijs. Wat zijn de ervaringen van het college?

8. Wordt er in onze gemeente gebruik gemaakt van marktplaatsen en inkoopbureaus? Zo ja, wat zijn de ervaringen hiermee?

Hoogachtend,


Namens de CDA-fractie,
Marc Breugelmans
Wim Kemp
Leon Guffens

cda-facebook