CDA Roermond

Nieuws archief

Het CDA is blij met de nieuwe jeugdwet

Het CDA Roermond is blij met de nieuwe jeugdwet. In januari is het twaalf en een half jaar geleden dat in Roermond zes kinderen overleden bij een brand en dit familiedrama ligt aan de basis van de nieuwe jeugdwet. Lees het betoog van onze woordvoerder Marij Cox Sevenich.

In januari 2015 is het 12,5 jaar geleden dat er een gezinsdrama in Roermond plaats vond.

 

12 juli 2002; een nacht die niet alleen Roermond maar het hele jeugdzorgland wakker
schudde want bij een brand kwamen 6 kinderen om het leven. Roermond was geschokt, hoe
kon dit gebeuren. Al snel bleek dat dit gezin bekend was bij meerdere zorg- en welzijn
instanties maar dat men onderling niet van elkaars geboden hulpverlening, op de hoogte
was.

 

Ikzelf was destijds statenlid en kan me nog goed de discussie herinneren. DIT NOOIT MEER!

 

Er kwam een onderzoek en de rapporten met de titel: Horen, Zien, Niet Zwijgen liggen nog
thuis en heb ik nog eens nageslagen nav deze voorliggende verordening.

 

Uit onderzoek van de inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming bleek dat het bij de
hulp van de onderzochte instanties met het probleemgezin aan continuïteit en duidelijkheid
heeft ontbroken. Er was onvoldoende vroeg signalering van problemen, een gebrekkige
samenwerking tussen de instanties, gebrek aan regie en geen integraal toezicht.

 

Het doet nog steeds pijn dat dit drama de aanleiding was voor toekomstig lokaal beleid
waarin belangrijke lessen zijn geleerd. Heel veel zaken werden opgepakt. Gelukkig gaat het
met de meeste kinderen goed maar de kwetsbare kinderen moeten die hulp krijgen die ze
nodig hebben. In de afgelopen jaren zijn natuurlijk al een aantal zaken in gang gezet bv vroeg
signalering op scholen en het CJG. Belangrijke items zijn nu de basis voor een nieuwe
jeugdwet:

 

Een gezin-een regisseur-een plan ipv naast elkaar werkende instanties zoals
schuldhulpverlening, jeugdzorg en maatschappelijk werk.

Uitgangspunt werd bovendien dicht bij huis en de burger centraal. Niet langer landelijk en
provinciaal beleid maar lokaal, dicht bij de mensen en vanuit een centrale plek: het Centrum
voor Jeugd en Gezin

 

Dit alles vinden we terug in voorliggende verordening. Bovendien laten de evaluaties van pilots zoals de Generalisten zien dat we op de goede weg zijn.

 

In de vertaling naar de nieuwe Jeugdwet en WMO wordt weinig gezegd over de omgang met
bijzondere persoonsgegevens. Koppeling van gegevens is onvermijdelijk om goed samen te
werken. We blijven wettelijk verantwoordelijk voor privacybescherming, wie mag wat
weten, is er geheimhoudingsplicht en formeel moet de burger toestemming geven om
gegevens uit te wisselen: hoe is dit geregeld?

 

Verder blijft samenwerking met de huisartsen een punt van aandacht.

 

De jeugdzorg wordt onze zorg en wij allemaal zijn verantwoordelijk voor de toekomst van
onze kinderen. Op vraag bij BJZ blijkt dat er momenteel een wachtlijst van 6 weken is tussen
het moment van aanmelding en behandeling en het is zaak de duur ook in de toekomst goed
te blijven volgen.

 

Wij zijn nu aan zet en om met Hillery Clinton's woorden te spreken:

 

“It takes a village to rise a child”

 


Marij Cox CDA Roermond 

cda-facebook