CDA Roermond

Nieuws archief

Gemeente moet sportclubs actief helpen om subsidie binnen te halen

Het CDA wil dat de gemeente sportclubs gaat ondersteunen bij de aanvraag van subsidies. De inzet van veel vrijwilligers is belangrijk voor de sportclubs, maar vrijwilligers zijn al druk genoeg en hebben gemiddeld minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeenteambtenaren. Marij Cox heeft er vragen over gesteld.

Reden voor deze oproep is een nieuwe subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is maar liefst 87 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen amateur-sportclubs in heel Nederland extra subsidie krijgen voor het bouwen en onderhouden van gebouwen en velden, maar ook voor aanschaf van nieuwe sportmaterialen. Voor de Haagse subsidiepot geldt: op=op, dus het CDA maant het college om haast.

De CDA-fractie roept het College op om de subsidie onder aandacht te brengen bij de sportclubs. Met de subsidie kunnen sportclubs investeren in de toekomst van de vereniging. Het CDA vindt dit belangrijk vanwege de maatschappelijke functie die sportclubs hebben.

 


Aan de griffier van de gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond


Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO inzake ondersteuning bij subsidie aanvraag sportclubs.

Roermond, 24-10-2018


Geachte griffier, ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van art. 43 RvO door te leiden naar het College van Burgemeester en Wethouders.

Geacht College van B & W,

Tot onze vreugde vernam de CDA-fractie van de nieuwe subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Staatscourant 2018, nr. 40859 ). Deze regeling is goed nieuws voor al onze amateur sportclubs. Met deze extra subsidie kunnen zij investeren in hun accommodaties en/of voorzieningen. Hierdoor blijft sporten aantrekkelijk en de belangrijke maatschappelijke functie van sportclubs gewaarborgd.

Daarom de volgende vragen:
1. Is het college bekend met de nieuwe subsidieregeling van de Minister voor Medische zorg
omtrent regels voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van
sportmaterialen ter hoogte van 87.000.000 euro?

2. Is het college bereid deze subsidieregeling actief onder de aandacht te brengen van al onze sportclubs?

3. Zo ja, is het college bereid dit met spoed te doen, gelet op de zinsnede ’Het uit hoofde van
het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van
aanvragen’ (artikel 7 lid 2).

4. Sportclubs draaien op vrijwilligers. Zij hebben vaak al veel taken te verrichten. Een
subsidieaanvraag vraagt veel expertise en tijd. Is het college bereid sportclubs met de
eventuele administratie last van de subsidieaanvraag te helpen? Hoe zou deze ondersteuning eruit zien?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Namens de CDA fractie

Marij Cox

cda-facebook