CDA Roermond

Nieuws archief

ECI rapport; dit mag nooit meer voorkomen!

Op 25 september heeft de gemeenteraad in Roermond een stevig debat gevoerd inzake de procesgang rond de totstandkoming van de ECI Cultuurfabriek. Daarbij is veel fout gegaan. Volgens de onderzoekers zijn er zes aanbevelingen die snel en adequaat opgepakt moeten worden. De gehele gemeenteraad heeft een motie aangenomen die zowel het College als de Raad hiertoe aanzet. Onderstaand onze woordvoering tijdens het debat.

Voorzitter,
Voor ons ligt een ontluisterend rapport inzake de procesgang in de totstandkoming van het project ECI cultuurfabriek. Een rapport dat zorgvuldig is opgesteld door een eigen raadscommissie, bijgestaan door externe onderzoekers en adviseurs. Een unieke situatie, een raadscommissie die zichzelf en het bestuur op transparante wijze een feitenrelaas voorschotelt om van te leren, een spiegel voorhoudt hoe het anders en beter kan.
Wij spreken dan ook onze dank uit voor de gedane arbeid en maken de onderzoekers complimenten voor de durf en het lef om op deze open en transparante wijze inzage te geven in de procesgang.

Voorzitter,
We zeiden het al, voor ons ligt een ontluisterend rapport. Niet in de laatste plaats omdat wij als raad door de toenmalige Colleges van B&W op onderdelen van dit project niet tijdig, onvolledig of niet zijn geïnformeerd. Politiek gezien meer dan een doodszonde en absoluut bestuurlijk een daad die verstrekkende gevolgen zou moeten hebben.

Ook het CDA maakte destijds onderdeel uit van de coalitie, heeft bijgedragen aan de opgetekende procesgang en was onderdeel van een cultuur waarvan we met de wetenschap van vandaag zeggen: dat eens maar nooit meer! We willen hier onze spijt betuigen en uitspreken dat wij de gang van zaken met de kennis van nu meer dan betreuren.

Voorzitter,
De gevolgen die deze gang van zaken voor onze inwoners van Roermond heeft, zijn elke dag voelbaar. De risico’s die bewust of onbewust zijn aangegaan en de daaruit voortvloeiende gevolgen, zijn zelfs nu nog niet geheel overzienbaar. Door te wijzen op louter succesvolle projecten en behaalde resultaten in andere dossiers is de tekortkoming in dit project niet weg te poetsen. Dat zou een grove misvatting zijn.
Het is daarom triest dat de hoofdpersonen uit dit verhaal geen verantwoording kunnen afleggen. Daarin schuilt het gevaar dat de rekening die Roermond nu aan zichzelf presenteert niet of onvoldoende vereffend wordt, waardoor een open wond blijft bestaan die als een splijtzwam boven het dossier ECI blijft hangen. Dit terwijl we met z’n allen zo graag vooruit willen en de inwoners van Roermond, de medewerkers en cursisten van de ECI en de partners in dit project zo graag duidelijkheid willen geven over de toekomst.

Maar voorzitter, het zou te gemakkelijk zijn om nu enkel deze mensen aan te wijzen als schuldigen en hun verantwoordelijk te houden voor de genoemde verschrikkelijke feiten. In een eerder stadium hebben wij als gemeenteraad (juni 2012) al een uitvoerige discussie gevoerd over de tekortkomingen in de procesgang. De toenmalige projectwethouder heeft toen ten overstaan van de gehele raad haar mea culpa uitgesproken en is diep door het stof gegaan.

Maar het zou te gemakkelijk zijn, omdat daarmee geen recht wordt gedaan aan de nieuw ontstane situatie. Zeker na de verkiezingen waarin de kiezer zich uitgesproken heeft voor een nieuwe politiek in Roermond. De bestuurders van toen hebben immers plaatsgemaakt voor een nieuwe coalitie en een nieuw college.

Ook wij als gemeenteraad hebben bijgedragen. Het past de gemeenteraad in deze dan ook bescheidenheid. Een bescheidenheid die plaats maakt om snel en adequaat werk te maken van een ‘nieuwe’ toekomst, een nieuwe politiek. De gemeenteraad en ook de coalitie hebben in deze al belangrijke stappen gezet, maar het rapport maant opnieuw tot alertheid, doortastendheid en doorpakken. Er is met het oog op de komende zware opgaven, waar deze raad voor staat, geen tijd te verliezen.

Het vernietigende oordeel over de inrichting van de projectorganisatie, de wijze waarop is omgegaan met de actieve en passieve informatieplicht en de onoverzichtelijke en chaotische wijze van archief- en dossiervorming geven te denken.
Dit mag nu en nooit meer gebeuren. Onvoorwaardelijk zullen College en Raad alles op alles moeten zetten om herhaling van deze onacceptabele gang van zaken bij toekomstige projecten te voorkomen.

Rest ons om nog enkele vragen aan het huidige College voor te leggen in het kader van de ‘lessen die we met z’n allen moeten leren’.

Vragen
- Er is sinds Sorgdrager/Frissen al veel gebeurd en opgepakt, hetgeen in het verlengstuk ligt van diverse aanbevelingen uit het ECI-rapport. Kunt u opsommen welke acties momenteel lopen, die herhaling van een dergelijk debacle doen voorkomen?
- Kan de gemeente nog verdere nadelen verwachten (terugbetaling subsidies, aanpassingen gebouw naar functie, claims van huurder(s)), als gevolg van de in het rapport geconstateerde handelswijze?
- Roerdelta BV zal vijf jaar lang € 200.000 bijdragen in de exploitatie. Kunt u aangeven waarop het bedrag is gebaseerd en hoe het in relatie staat tot de vorige en nieuwe planvorming van Roerdelta? Komt Roerdelta de afspraken na?
- Bent u als College bereid bij de herziening van de planvorming Roerdelta met de betrokken partijen te onderhandelen over een hogere bijdrage aan de bovenwijkse voorziening ECI Cultuurfabriek?

cda-facebook