CDA Roermond

Nieuws archief

Detailhandel Roermond krijgt nieuwe impuls

Afgelopen raadsvergadering is het Ruimtelijk Detailhandelsbeleid behandeld. De inbreng van het CDA en het waarom dat wij voor deze nota kiezen leest u hier. Tot vandaag kende de gemeente Roermond weliswaar gebiedsgebonden beleid, maar ontbrak de integrale ruimtelijke visie op detailhandel in de stad. Met de presentatie van de nota Ruimtelijk detailhandelsbeleid 2015-2020 ontstaat er een helder en duidelijk kader van voornemens en gewenste ruimtelijke en economische ontwikkelingen van de detailhandel. Ruimte voor ondernemen betekent niet ongebreideld elke ontwikkeling zo maar toe staan, maar vraagt om keuzes en ook kaders die ondernemers uitdagen daadwerkelijk iets toe te voegen aan de detailhandelsstructuur van onze stad. Zo ontstaan unieke en herkenbare winkelclusters met voldoende ruimte voor ontwikkelingen die ook op lange termijn zorgen dat Roermond winkelstad nummer 1 blijft, de kwaliteit van het aanbod borgen en bijdragen aan de vernieuwing van de detailhandel in Nederland.

Voorzitter,

 

Roermond is een echte detailhandelsstad. Roermond is dé detailhandelsstad bij uitstek. De sterke en herkenbare retailstructuur helpt bij een goede en sterke positionering van onze gemeente als winkelstad voor een groot publiek, niet alleen uit Roermond, maar ook uit de regio en van ver daarbuiten. Het winkeltoerisme is uitgegroeid tot een van de belangrijke economische peilers van onze stad. Bij een dergelijke positie hoort een stevige ambitie, een ambitie die onverminderd inzet op het behouden en versterken van de toppositie die Roermond nu inneemt. 

 

In de vaart waarin de diverse winkelclusters zijn opgepakt en zich hebben ontwikkeld, is het vanzelfsprekend dat er ook neveneffecten ontstaan, zoals:

 

- solitaire vestigingen en ontwikkelingen van detailhandel op bedrijfsterreinen 

- zuigkracht van winkelclusters en de daarin opgenomen supermarkten op winkelpubliek in de kleine kernen, zoals Swalmen en Hoogvonderen, maar ook de Kapellerlaan, Nassaustraat, Kemp en Maasniel.

- ondernemers die zoeken naar nieuwe wegen om attractiever te worden voor het winkelend publiek en daarmee  ook activiteiten uitvoeren die branchevervagend zijn.

- leegstand

 

Tot vandaag kende de gemeente Roermond weliswaar gebiedsgebonden beleid, maar ontbrak de integrale ruimtelijke visie op detailhandel in de stad. Met de presentatie van de nota Ruimtelijk detailhandelsbeleid 2015-2020 ontstaat er een helder en duidelijk kader van voornemens en gewenste ruimtelijke en economische ontwikkelingen van de detailhandel. Het is daarbij van groot belang dat deze plannen enerzijds passen bij regionale, in het Provinciaal Omgevings Plan aangegeven gewenste, ruimtelijke ontwikkelingen en anderzijds in de stedelijke planologie van onze eigen gemeente. In de oproep van de Provincie om in regionaal verband goede afspraken te maken over de detailhandelstructuur kunnen wij ons goed vinden. De vandaag aan ons voorgelegde nota kan daar een goede voorzet in zijn.

 

De dorpskernen en wijken mogen daarbij niet worden vergeten. Wij zijn dan ook ingenomen met het feit dat in de nota voldoende aandacht uitgaat naar de positie en de ontwikkeling van detailhandel in de dorpskernen en wijken. 

 


Uit deze notitie wordt echter nog onvoldoende duidelijk op welke wijze de gemaakte keuzes in deze nota zich verhouden tot met name de lokale structuurvisie. Wij pleiten er derhalve voor bij zowel de totstandkoming van de Strategische Visie als de Ruimtelijke Structuurvisie de in deze nota gemaakte keuzes goed in te passen en, indien wenselijk en noodzakelijk, te durven aanpassen.

In dit licht pleit het CDA Roermond dan ook voor periodieke monitoring en bijsturing op basis van ervaringen en nieuwe inzichten uit de nog uit te werken visiedocumenten zoals door u vermeld.

 

Voorzitter,

Het Ruimtelijk detailhandelsbeleid moet naast een versterking en verduidelijking in de retailstructuur, zorgen voor een gezonde ambitie die past bij een winkelstad van deze omvang en allure.

Het beleid mag toekomstige ontwikkelingen, initiatieven in de detailhandel en daarbuiten niet in de weg staan. Daarom is het goed te zien dat er binnen de ruimtelijke visie ruimte is voor nieuwe initiatieven (hoofdstuk 7). 

 

Door in te zetten op bijzondere en onderscheidende concepten, die meerwaarde hebben voor de Roermondse detailhandelstructuur en iets unieks toevoegen ligt er een uitnodiging voor ondernemers met creativiteit en lef de handschoen op te pakken. Om daarin succesvol te zijn en los te komen van solitaire ontwikkelingen op nieuwe locaties, zullen projectontwikkelaars en ondernemers nadrukkelijk in gezamenlijkheid tot deze gedurfde concepten zien te komen. Daar ligt bij de ondernemers de ruimte, het eerder door het CDA in een motie aangedragen Right to Challenge, de overheid uit te dagen, daadwerkelijk in de praktijk te brengen. 

 

Met het aangegeven toetsingskader wordt voorkomen dat er ongewenste solitaire en weinig onderscheidende ontwikkelingen op bedrijfsterreinen, in het buitengebied en aan de grens ontstaan. Ontwikkelingen op deze locaties zijn mogelijk mits deze bijdragen aan versterking en vernieuwing van de detailhandelsstructuur in de stad. De hoge ambitie, het streven naar onderscheid en uniciteit, past bij een stad als Roermond en voegt daadwerkelijk nieuwe dimensies toe aan de detailhandelstructuur in onze stad. Daarbij is het van het grootste belang dat nieuwe initiatieven juist, objectief en onafhankelijk aan de genoemde criteria worden getoetst. 

 

Voorzitter,

We begrijpen dat de in deze nota verwoorde ambities uitwerking krijgen in de derde fase, het Strategisch Plan, waarin ook een uitvoeringsplan wordt opgenomen. We kijken uit naar het voorstel van College hoe dit proces vorm gaat krijgen en hopen dat in de komende commissievergadering te kunnen bespreken.

 

Enkele aandachtspunten, die daarin aandacht verdienen op basis van deze nota, willen we niet onvermeld laten.

 

Zo is het CDA bezorgd over de leefbaarheid van de kleine kernen. Solitaire winkels verdwijnen, kleine winkelcentra aan de Kapellerlaan en Godsweerdersingel worden in de tijd afgebouwd, maar ook de winkelkernen in Swalmen, Maasniel en het nog recent ontwikkelde winkelcentrum in Herten bieden weinig fysieke ruimte en potentieel voor toekomstige ontwikkelingen en dreigen daardoor beperkt bij te dragen in uw ambitie. Ondanks het feit dat u kiest voor het voorkomen van verdere uitbreiding, vragen de hedendaagse retailontwikkelingen ook voor creatieve vaak kleinschalige initiatieven in de wijken. Hier kunnen nu de start ups worden geboren, die straks versterkend en vernieuwend zijn voor bestaande clusters en thema's.

We gaan er van uit dat dit in de derde fase, het Strategisch Plan, voldoende aandacht krijgt.

 

De toenemende leegstand in de binnenstad is weliswaar nog niet van dien aard dat we ons zorgen hoeven te maken, doch achterover leunen is niet gewenst. Een proactief en versterkend beleid moet het ondernemen in de binnenstad aantrekkelijk houden. In dat opzicht verdient de evaluatie van het huidige kernwinkelgebied en het bezien of een inkrimping noodzakelijke en mogelijk is, ons aller steun. 

Om onze ambitie ook hier niet uit het oog te verliezen, is het wenselijk om bij de opstelling van het Strategisch Plan over deze inzichten te beschikken.

 

In dat licht past ook dat er nu daadwerkelijk werk wordt gemaakt van een aantrekkelijke en uitnodigende verbinding van het DOC en het winkelcentrum in de Binnenstad. Wij pleiten er voor dat dit in de derde fase niet alleen uitwerking krijgt in maatregelen in de voetgangerstunnel, maar ook door de aanlooproutes aan te kleden en juist daar extra mogelijkheden te creëren voor aanvullende commerciële activiteiten.

 

Voorzitter

Wij vragen nogmaals aandacht, evenals in de mede door ons ingediende motie van 20 februari 2014, voor concrete voorstellen in de uitwerking van het Strategisch Plan, om het in deze nota genoemde flankerende beleid vorm en inhoud te geven en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen, bij voorkeur vanuit het ESSV-budget. Met name ter stimulering van transformatie/verplaatsing en/of functieverandering zouden passende flankerende maatregelen tot een versnelde impuls van bestaande winkelclusters kunnen leiden.

 


In de voornemens voor de drie winkelclusters in de rand van de stad, het Retail- en Outdoorcenter, de Huis en Tuinboulevard en de Meubelboulevard, vragen we in het Strategisch Plan voor concrete oplossingen voor de huidige in de nota geconstateerde knelpunten, waaronder de verbinding tussen het Retailpark en het OutdoorCenter, de mogelijkheden voor uitbreiding van de Huis- en Tuinboulevard op de naastgelegen beschikbare gronden en mogelijke concentratie van meubelzaken op de hoek Maasnielderweg- Dr. Philipslaan in relatie tot de ruimtelijke ontwikkelingen op het Yageo terrein.

 

Voorzitter,

Voor ons ligt een ambitieus ruimtelijke detailhandelsbeleid dat past bij een stad die haar toppositie wil behouden en versterken. Een nota die ondernemers een helder en duidelijk kader aanreikt en ondernemers uitdaagt met onderscheidende en unieke concepten te komen die passen bij een stad die vooroploopt in retailontwikkelingen. In deze nota zijn de ruimtelijke kaders duidelijk en helder geschetst, daarnaast ontstaan er ook vernieuwende retailvormen in de winkels zelf, zoals blurring en pick-up punten voor internethandel. In de derde fase verdienen deze ontwikkelingen ook een helder en duidelijk kader. In de uitgangspunten die daarvoor worden uitgewerkt in het Strategisch Plan moeten we zorgen voor een gelijk speelveld voor alle spelers in de markt, ook de horeca. 

 

Voorzitter,

Er ligt een uitdaging om ondernemers en projectontwikkelaars vroegtijdig te betrekken bij het vervolg om de in de voorliggende nota opgetekende ambities waar te maken. Met oog voor een detailhandelsstructuur die de juiste balans brengt tussen binnenstad, winkelclusters in de periferie, en de wijken en dorpskernen. 

 

Deze uitdaging is er niet alleen een voor ons, maar juist en vooral ook  voor de spelers in de markt. Deze twee eerste stappen, dit ruimtelijk detailhandelsbeleid, zijn een uitnodiging voor alle ondernemers om niet af te wachten, maar daadwerkelijk ook het verschil te maken. Detailhandelstad Roermond 3.0 is geboren!

 

9 april 2015

 

cda-facebook