CDA Roermond

Nieuws archief

Coalitieakkoord

Vanmiddag presenteerde onze fractievoorzitter Angely Waajen in een volle Statenzaal van het Stadhuis het nieuwe coalitieakkoord en de nieuwe wethouders.

Dames en heren,


Fijn dat u gekomen bent, en zo ook uw betrokkenheid laat zien bij het bestuur van onze stad Roermond. Namens de formateurs breng ik u op de hoogte van de resultaten van het formatieproces.
formatieproces
De VVD is uit de coalitie gestapt en dat betekende dat we een nieuwe coalitie moesten vormen. Gebruikelijk is dan dat de grootste nog zittende coalitiepartner aan zet is. Als CDA- fractievoorzitter was het aan mij om hierin het voortouw te nemen.
De eerste stap die we hebben gezet is een informateur van buitenaf te benoemen. Dat werd Yvonne van Rooij. Zij heeft onderzocht welke nieuwe brede coalitie het meest gewenst was voor de termijn tot en met maart 2014.
Op 20 november heeft Yvonne van Rooij verslag uitgebracht. Zij heeft aanbevolen om drie formateurs te benoemen (Els Thissen, Marianne Smitsmans en Angely Waajen). Wij moesten leiding gaan geven aan de onderhandelingen over een coalitieakkoord tussen CDA, PvdA, DS, GL, SPR, RS en D66. Haar aanbeveling was duidelijk.
We zijn op 22 november, dat is nog geen twee weken geleden, van start gegaan. Sindsdien hebben we zes keer vergaderd, met ondersteuning van ambtenaren. Op 27 november is een tussenbericht naar alle partijen gestuurd. Daarin is aangegeven dat er nog verdiepingsslagen nodig waren.
Een dag later, vandaag precies een week geleden, kregen we een brief van VVD-fractielid Jan Puper. Het was een brief die de heer Puper op persoonlijke titel had geschreven. Hij riep ons op om de huidige coalitieonderhandelingen uit te breiden met de VVD. Wij hebben vervolgens de heer Puper uitgenodigd voor een gesprek op 30 november in het stadhuis. In dat gesprek deelde de heer Puper mee dat hij niet meer op persoonlijke titel sprak maar namens de VVD-fractie. Het gesprek is in een open sfeer verlopen.
Op 3 december is ons antwoord aan de heer Puper verstuurd. De onderhandelingen waren al in een vergevorderd stadium. Bovendien hebben de zeven partijen die in onderhandeling waren, bewust voor elkaar gekozen.
Gisteren, op 4 december zijn om 10 uur ’s avonds de handtekeningen onder de aanvullingen op het coalitieakkoord gezet.
Inhoud
Vanaf het begin is helder geweest dat het coalitieakkoord 2010-2014 uitgangspunt blijft. In dat coalitieakkoord is een stevig fundament gelegd voor onder andere economische ontwikkelingen. Daardoor kan er vanuit worden gegaan dat er binnen de gemeenteraad ook een breed draagvlak aanwezig is voor de inhoudelijke ambities van de nieuwe coalitie. De titel van het coalitieakkoord is: slagvaardig en spaarzaam, verantwoordelijk en verbindend. Het akkoord is voorzien van drie accenten:

sociaal 

duurzaam en

transparant.

We hebben daarbij heel goed voor ogen dat we barre tijden tegemoet gaan. De financiële en economische crisis geven nog geen rooskleurig beeld. Het is zal moeilijk zijn om plannen uit voeren. Het nieuwe landelijke regeerakkoord zorgt ervoor dat er nog meer bezuinigingen op ons af komen. We zijn dus heel realistisch. Maar samen zetten wij nu onze schouders onder deze uitdaging.
Portefeuilles
De volgende wethouders gaan de komende 14 maanden aan de slag:
De heer Wim Kemp, de heer Gerard IJff, mevrouw Marianne Smitsmans-Burhenne en de heer Ferdinand Pleyte. Natuurlijk is in de onderhandelingen ook gesproken over de portefeuilleverdeling. Op hoofdlijnen wil ik hier aangeven wat de ideeën zijn. Maar uiteindelijk bepaalt het college zelf zijn taakverdeling.
Bovendien gaat er nog een commissie benoembaarheid wethouders aan de slag. Deze commissie bestaat uit vier raadsleden. De burgemeester moet deze benoemen. Deze commissie zal de wethouders toetsen op integriteit en zal de gemeenteraad adviseren over de benoembaarheid.
Het is belangrijk dat deze commissie nu snel aan de slag kan gaan. Ook is het belangrijk dat de commissie tijd krijgt om de zaken zorgvuldig uit te zoeken.
Daarom hebben we ervoor gekozen om de benoeming van de wethouders en de nieuwe raadsleden niet per se op 20 december te laten plaatsvinden. Als de commissie benoembaarheid wethouders dat haalt, zou dat natuurlijk mooi zijn.
De samenwerking tussen de formateurs onderling en de samenwerking met de fractievoorzitters is bijzonder prettig verlopen. Ook wil ik heel graag de griffie en het ambtelijk apparaat hartelijk bedanken voor de uitstekende ondersteuning. Niet alleen voor ons was het dag- ,avond- en weekendwerk. Ook voor hen.
afrondend
Er is een aanvulling op het coalitieakkoord, er zijn wethouders-kandidaten en er liggen forse uitdagingen door allerlei bezuinigingsoperaties. Maar crisis maakt ook creatief. Soms kan er meer dan je denkt als je buiten de gebaande paden durft te gaan. Ook dat is een uitdaging!
Wij nemen vol overtuiging onze verantwoordelijkheid, in het belang van de stad en haar burgers.

Roermond 5 december 2012.

Angely Waajen-Crins, Marianne Smitsmans-Burhenne, Els Thissen-Heynen

De appendix op het coalitieakkoord kunt u hier downloaden

cda-facebook