CDA Roermond

Nieuws archief

CDA zet kaders neer voor sterke wijken

In voorbereiding op de begroting van 2016 heeft de Gemeenteraad de kadernota behandeld. Het CDA heeft aandacht gevraagd voor een brede economische ontwikkeling, niet alleen het accent op de binnenstad en bovenal een nog sterkere focus op de wijken, waarbij het vizier gericht is op het nog beter in positie brengen van wijkbewoners initiatieven te kunnen ontplooien.

Voorzitter,

Het centrale thema in de kadernota en de begroting 2016 is voor u het 'maken van verbindingen'. Dat spreekt ons aan. In de aanloop naar deze kadernota heeft u daar al in de richting van de Raad gestalte aan gegeven door samen op te trekken.

Bijzonder, zo mogen we het proces naar de nu aan ons voorliggende kadernota dan ook noemen. Op verzoek van het CDA heeft u met deze nieuwe aanpak de raad nadrukkelijker in positie gebracht om aan de voorkant ook op inhoud kaders aan te geven, die in het najaar in de begroting hun beslag dienen te krijgen.
Het is een nieuw proces, een leerproces. Zowel voor de raad, het bestuur als de ambtenaren. 
We willen hier dan ook alle betrokkenen complimenteren met de inzet en bijdrage die is geleverd. 

Wij zijn er nog niet, maar de eerste aanzet is er. Het dualisme krijgt ook in Roermond meer en meer gestalte en zo hoort het. In de zoektocht naar een goede balans in het keuzeproces is het inzicht bieden in een keuzerepertoire en een doorberekening van de financiele gevolgen van deze keuzes wenselijk en noodzakelijk. Een inhaalslag die we graag samen met u maken ter voorbereiding op een breed door de raad gedragen begroting.

We verzoeken u na afloop van de begrotingsbehandeling in het najaar, het proces van kadernota en begroting met onze raad te evalueren en de leerpunten te vertalen naar een nog adequatere aanpak in de toekomst.

Voorzitter,

Een sterke economie moet de drager van onze stad blijven. In dat licht pleiten wij er voor de in ons achterliggende periodes ingezette weg van werk, werk en nog eens werk te blijven inzetten. De belangrijkste peilers onder onze economie zijn en blijven de industrie, de zorg en detailhandel. Op alle drie deze fronten mogen we niet verslappen. Naast het kooptoerisme biedt ook het water nieuwe kansen voor versterking van onze economie. Daarom vinden wij het uit de sessies aangegeven kader om vooral accenten te leggen op de binnenstad veel te mager en te weinig vernieuwend. Wij vragen extra aandacht voor de ontwikkeling van de nog beschikbare bedrijventerreinen, de Maasplassen en vooral ook de wijkeconomie. Zeker nu er steeds meer winkels uit de kleine kernen verdwijnen. O.a. het nieuwe ruimtelijk detailhandelsbeleid en de Samenwerking Midden-Limburg bieden daar aanknopingspunten voor, indien we voldoende verbindingen weten te leggen met creatieve ondernemers en ook de ons omringende gemeenten. 

Voorzitter,

De wijken van onze stad, alle kerkdorpen en het centrum samen, vormen het kloppend hart van de grote diversiteit aan gemeenschappen die onze stad rijk is. Wijkbewoners geven zelf steeds meer kleur en gezicht aan hun wijk en verdienen de ruimte om de gemeente uit te dagen. Het 'Right to Challenge', waar het CDA tijdens de begrotingsbehandeling voor heeft gepleit, vraagt om een proactieve aanpak dicht bij de mensen. De verbinding met de wijkbewoners moet dan wel gemaakt worden. 

 

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de drie actieve wijkregisseurs onvoldoende aandacht en support kunnen bieden ter stimulering en facilitering van deze burgerinititieven. Wij pleiten er dan ook voor vanuit de diverse beleidsvelden en integraal te bezien of een uitbreiding van het aantal wijkregisseurs een bijdrage kan leveren burgers nog meer in positie te brengen een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van hun wijk. In dit kader hopen wij ook snel van u te vernemen op welke wijze de pilot in Swalmen, waarbij inwoners beschikken over een eigen burgerbegroting, ook in andere wijken opgepakt kan worden en hoe.

 


In ons verkiezingsprogramma 'Na de stenen, nu de mensen' hebben wij nadrukkelijk gepleit de gemeenschap dicht bij de mensen te organiseren. Dit geldt zeker ook voor de zorg en ondersteuning in buurten van mensen die het om de een of andere reden zelf niet redden. Wij verzoeken u een expertmeeting te organiseren met de raad, zorgverzekeraars, zorgverleners, woningbouwcorporaties en andere partners over de mogelijkheden de zorg en ondersteuning duurzaam te verankeren dicht bij de mensen en met ons te bekijken wat er nodig is om hierin stappen voorwaarts te zetten.

In het najaar willen wij met een initiatiefvoorstel komen om te onderzoeken of het mogelijk is een RoermondFonds op te richten, dit in navolging van initiatieven als het Fonds voor Oost en Kamperkracht. Het RoermondFonds werft en verdeelt gelden om projecten die de buurten verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid te financieren. Daarbij werken burgers, bedrijven en gemeente nauw samen. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt.

Voorzitter, 
Slechts 300 mantelzorgers in onze stad kennen we, zo hebben wij van u vernomen. Een topje van de ijsberg, zo blijkt. Onderzoek van het expertisecentrum Elan toont aan dat er in een gemeente van de omvang van Roermond ca. 7400 mantelzorgers actief moeten zijn (ca. 13% van de bevolking). Daaronder bevinden zich ca. 225 jongeren onder de 18 jaar! Al deze mensen komen in aanmerking voor respijtzorg, maar weten het veelal niet. Wij zouden het een goede zaak vinden als de gemeente er meer werk van maakt deze onzichtbare groep mantelzorgers te bereiken en daar waar mogelijk bij te staan. Het zou mooi zijn als Roermond binnen nu en twee jaar dankzij deze proactieve benadering dé mantelzorggemeente van Nederland is. 

Voorzitter,
De toenemende armoede in onze stad blijft het CDA een doorn in het oog. Het armoedebeleid dient zich nadrukkelijker op jongeren te richten. Steeds meer jongeren hebben het moeilijk en dreigen tussen de wal en het schip te geraken.

In dat licht pleiten we voor een nog betere aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt. Zodat jongeren hun kansen hier kunnen zoeken en meer perspectief hebben op een toekomst hier. Dat vraagt om een sterkere verbinding met het onderwijs, maar ook met bedrijven in de regio en zelfs het buitenland. Dat vraagt ook om een intensieve verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven, alleen dan kunnen er leerwerkplekken ontstaan die het juiste perspectief op werk bieden.
Werkgelegenheid over de grenzen heen kan alleen maar als we jongeren eigen maken met de taal en gewoontes in Duitsland en Belgie en het grensverkeer van arbeiders bevorderen en vergemakkelijken. In een Europa van nu moet dit eigenlijk geen issue meer zijn, zeker niet voor onze prachtige grensgemeente. 

Voorzitter,

U merkt het CDA heeft economische, sociaal-culturele en welzijnsambities voor een betere stad. Een stad die verbindingen maakt en deze weet om te zetten in successen. Dat willen wij graag vertaald zien in een toekomstbestendige begroting. Dat vraagt om financiele ruimte, waarvan u vooraf aangeeft dat die er niet is. Dat vinden wij niet alleen te kort door de bocht, maar ook geen recht doen aan de noden van deze veranderende tijd. Met andere woorden, wij zullen samen, Raad en College, in het lopende beleid naar ruimte moeten zoeken om nieuwe ambities voor onze mooie stad waar te maken.

Voorzitter,
Daarom ook willen we ons niet nu al commiteren de kerntakendiscussie als afgerond te beschouwen. Er is nog een slag nodig. We hebben daar al meermalen om gevraagd. Zo willen we een duidelijk antwoord op onze vraag of de gemakkelijk behaalde taakstellingen niet nog extra ruimte kunnen opleveren en of er op andere terreinen nog besparingen mogelijk zijn en andere taken kunnen vervallen. Ook willen we weten wat de financiele consequenties zijn van de in deze kadernota opgenomen ambities en de vandaag in de raad door ons en anderen ingebrachtebeleidsvoornemens. Zo ontstaat er een keuzecatalogus waarmee de Raad op basis van eigen uitgangspunten en de actualiteit tot weloverwogen keuzes en prioriteiten kan komen die er voor zorgen dat onze stad financieel in balans blijft en de toekomstige uitdagingen kan blijven oppakken. Dat getuigt van lef en moed, dat laat zien dat we een moderne stad in beweging zijn. 

Zo worden er daadwerkelijk verbindingen gelegd, die de weg vrij maken voor nieuwe maatschappelijke dimensies waarbij de mensen echt de stad maken!

Dank u wel.

Namens de CDA fractie

Marc Breugelmans
Fractievoorzitter

9 juli 2015

cda-facebook