CDA Roermond

Nieuws archief

CDA; zet burgers in hun kracht

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft het CDA gepleit burgers in hun kracht te zetten en te betrekken bij actuele ontwikkelingen. Met name in het sociaal domein hangen, als gevolg van rijksbezuinigingen, donkere wolken boven de stad. Zaak om zaken niet vooruit te schuiven, maar nu aan te pakken. Lees onze inbreng onderstaand.

Voor een Roermond dat we door willen geven!

Voorzitter,

De eerste begroting van deze raadsperiode ligt voor ons. Een bijzondere begroting, een begroting in transitie. Op het bestaande en reeds uitgezette ambitieuze beleid uit 201bouwen we voort. De aanvullende begroting in transitie geeft een eerste aanzet om te komen tot een accentverschuiving die aansluit bij het coalitieakkoord. Het CDA kan zich daar goed in vinden, het geeft immers de hele raad de gelegenheid om in aanloop naar de begroting van 2020 haar wensen kenbaar te makenDat we daarbij als gemeenteraad in de volle breedte keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen, moge duidelijk zijn. Dualisme in optima forma! Laat ons er niet te lang mee wachten en er werk van maken. Met elkaar, samenconstructief raadsbreed optrekken voor een Roermond dat we door willen gevenVoor een Roermond waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.


Voorzitter,
Graag willen wij aan het begin van ons betoog de gehele gemeentelijke organisatie een compliment maken. Ondanks de complexe uitdagingen en de krappe voorbereidingstijd na het aantreden van een nieuw college ligt er een leesbare en uitdagende begroting. Een begroting die structureel in evenwicht is. De belastingen voor onze inwoners hoeven we niet extra teverhogen. Een belangrijk punt voor het CDA Roermond en voor alle Roermondse inwoners.

Maar het CDA wil ook haar zorgen uiten. De decentralisaties en de autonome ontwikkelingen trekken een grote wissel op de gemeentelijke begroting. Er is geen enkele ruimte voor incidentele ontwikkelingen en wensen

Alleen al in het sociaal domein dreigen de tekorten op te lopen tot ruim 6 miljoen euro. Met name de tekorten in de jeugdzorg en bij de sociale werkvoorziening baren ons grote zorgen. Niet in de laatste plaats omdat het hier gaat over de zorg van een kwetsbare groep mensen in onze samenleving, die feitelijk op een overheid moet kunnen rekenen als het er op aan komt.De tekorten moeten binnen drie jaar worden weggewerkt, juist in het belang van dezemensen. Het is voor het CDA vijf voor twaalfIn dilicht willen we dan ook, dat het plan van aanpak Terugdringen Tekorten Sociaal Domein Beter met minder’ niet alleen een privilege is van het College, maar juist van de gehele gemeenteraad. Het betrekken van de raad bij de maatregelen, de voortgang en vooral ook de resultaten, is een belangrijk vereiste om draagvlak te ontwikkelen voor de ingrijpende maatregelen die we moeten nemenIn december willen we het plan op de agenda van draadscommissie en gemeenteraad plaatsen, om zo vanuit een breed draagvlak te kunnen vertrekken.


Voorzitter,
Eis niet veel tijd te verliezen. Daarom stelt het CDA in een motie voor om inzake de effectiviteit van de jeugdhulp een quickscan uit te voeren vóór de behandeling van het planvan aanpak in december. Vanuit het aanvalsplan versnelling transformatie Jeugd ‘Doorbreek de cirkel zijn er al maatregelen in gang gezet. De raad is echter niet bekend met de resultaten van deze versnelling. Komt de stapeling van (dure) hulp de effectiviteit wel ten goedeMaakeffecten van de jeugdhulp op korte termijn inzichtelijk voor een drie- tot vijftal cases en laat ons zien wat wel en niet werkt. Dat helpt om tijdens de behandeling van het plan van aanpak Terugdringen Tekorten Sociaal Domein elkaaop de juiste wijze mee te nemen. 

Voorzitter,
Een veilig Roermond staat hoog in ons vaandel. In 2019 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid opgesteld. We zullen het geluid van de inwoners een nadrukkelijke rol geven in onze visie en standpunten. Veiligheid moet niet opgeborgen blijven in nota’s, maar moet ervaren worden op straat. Geen veiligheid zónder goede en duidelijke handhaving.Daarom dringen we aan op stevige handhaving van onze APV, zeker als het gaat over overlast op locaties en bij coffeeshops. 
Maar veiligheid kunnen en mogen we niet alleen afwentelen op de overheid. Ook de burgersbedrijven en verenigingen hebben een verantwoordelijkheid. Iedereen is nodig om de stad veiliger te maken en de overlast terug te dringenHet CDA vraagt het College dan ook nadrukkelijk onze inwoners te betrekken bij de totstandkoming en wellicht ook de uitvoering van het veiligheidsbeleid en de handhaving. We horen graag hoe u hier in 201echt zichtbare slagen gaat maken, die onze gemeenschap ziet en voelt.

Voorzitter,
Iedereen moet kunnen profiteren van een goed economisch klimaat. Werkgelegenheid is een belangrijke factor in de sociale ontwikkeling van mensen en hun omgeving. De arbeidsmarkt wordt krapper. We hebben meer mensen nodig om alle banen in te vullen in de industrie, de detailhandel, de horeca en de zorg. Daarmee wordt het nog belangrijker om Roermond als aantrekkelijke woon- en werkgemeente te ontwikkelen en te promoten. We moeten investeren in een bereikbare stad. Daarvoor is een goede doorstroming van verkeer en goede verbindingmet het Openbaar Vervoer noodzakelijk. Daarnaast biedt het mobiliteitsbeleid voldoende stimulans voor het fietsen en lopen, door autogebruik (op kwetsbare locaties) te ontmoedigen.Graag vernemen we van u hoe we de stap naar uitvoering hiervan met elkaar gaan oppakken.

Al in de vorige raadsperiode is gevraagd voor een herijking van het subsidiebeleid. Uw toezegging dit in deze raadsperiode op te pakken, willen we graamet twee handen aangrijpen. We verzoeken u dit onderwerp op de voorraadagenda van de commissie BS te plaatsen en in 2019 op te pakken.


Voorzitter,
De voorliggende begroting is een begroting i
n transitie. U geeft aan dat inhoud bepalend is en richting zal geven aan de benodigde middelen. Daarnaast stelt u een reeks maatregelen voor om voor het komende jaar dreigende tekorten op te vangenDeze maatregelen nemen we mee in een algehele herijkingsoperatie van de begroting 2020. Dit kan op onze steun rekenen, daar hierdoor mogelijk ruimte wordt gevonden om nieuwe ambities waar te maken. Wij vragen u in deze discussie de gehele raad goed te betrekken. Graag vernemen we hoe u dat voor ogen heeft, zodat dit proces tijdig voor de behandeling van de kadernota wordt opgepakt.


Voorzitter,
De gemeente is slechts één van de spelers die antwoord kan vinden op de vraagstukken waar we ons nú en in de toekomst voor gesteld zien. Iedereen die bij wil dragen aan een krachtig Roermond is nodig om de ambities die we willen nastreven te realiserenBetrokkenheid en samen optrekken zijn ons motto.

Een goed voorbeeld daarvan is de hulp aan verenigingen inzake de aanvraag van subsidie uit de vele extra miljoenen die het rijk beschikbaar stelt voor verenigingen  maar liefst 87 miljoen  om gebouwen en velden te bouwen en onderhouden en/of sportmaterialen aan te schaffen. Het zou geweldig zijn als de gemeente de mogelijkheden onder de aandacht brengt en de verenigingen ondersteunt bij aanvraag van deze su

cda-facebook