CDA Roermond

Nieuws archief

CDA stelt Artikel 43 vragen over onderduiken probleemjongeren

Op 5 juli heeft RTL nieuws een artikel gepubliceerd “Probleem jongeren duiken massaal onder” naar aanleiding van een onderzoek in het stadsdeel Amsterdam stadsdeel Nieuw-West. Dit probleem schijnt bij meerdere Gemeentes voor te komen met alle gevolgen van dien. Het CDA Roermond maakt zich zorgen over deze problemen in de bisschopsstad en stelt daarom deze vragen aan het College.

Aan de griffier van de gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AK Roermond

Betreft: schriftelijke vragen ex art. 43 op grond van R.v.O. inzake registratie probleem jongeren.

Roermond 8 juli 2014,

Geachte College,

Op 5 juli heeft RTL nieuws een artikel gepubliceerd “Probleem jongeren duiken massaal onder” naar aanleiding van een onderzoek in het stadsdeel Amsterdam stadsdeel Nieuw-West. Dit probleem schijnt bij meerdere Gemeentes voor te komen met alle gevolgen van dien.

Ouders schrijven hun kinderen uit om verschillende redenen. Ze willen bijvoorbeeld niet opdraaien voor de schulden die de kinderen hebben gemaakt. Of ze krijgen vaak politie aan de deur omdat hun kind verdachte is van een misdrijf. Ook gebeurt het dat ouders hun kind uitschrijven omdat ze gekort kunnen worden op hun huurtoeslag als het kind 18 wordt en een inkomen heeft. Sommige jongeren blijven in werkelijkheid bij hun ouders wonen. Anderen vertrekken daadwerkelijk uit huis en slapen op wisselende adressen bij familie en vrienden.

De jongeren hebben vaak hoge schulden, zijn vaak al jong met justitie in aanraking geweest of hebben psychische problemen. Als ze niet meer bij een gemeente staan ingeschreven, kunnen ze helemaal vastlopen. Ze kunnen geen identiteitsbewijs krijgen, toeslagen en uitkeringen worden stopgezet, een opleiding volgen kan niet meer. Gemaakte schulden lopen alleen maar op.

Onze fractie komt tot de volgende vragen.
1. Heeft u kennis genomen van het artikel en de daaraan gekoppeld onderzoek?
2. Is dit probleem ooit onderzocht in onze gemeente? Zo niet bent u bereid een dergelijk onderzoek te doen?
3. Heeft u zicht op het aantal jongeren met vergelijkbare problematiek?
4. Hoeveel jongeren hebben zich in de afgelopen 2 jaar uitgeschreven met onbekende bestemming en welk beleid passen we hierop?
5. Hoe groot schat u de schade in waar deze groep jongeren verantwoordelijk voor zijn, binnen de Gemeente Roermond en de regio aangezien we een centrumgemeente zijn?

De CDA-fractie verzoekt uw College om onze vragen binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Namens de CDA-fractie,
Marc Breugelmans

Het rapport over spookjongeren kunt u hier downloaden.

cda-facebook