CDA Roermond

Nieuws archief

CDA stelt Artikel 43 vragen over de vestiging Decathlon

Op 11 juli heeft het College ons via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het feit dat zij in principe besloten heeft medewerking te verlenen aan de vestiging van Decathlon door middel van een Wabo-besluit. Het College onderkent dat de vestiging van Decathlon consequenties kan hebben voor bestaande ondernemers en dat er een nieuw ‘evenwicht’ binnen de branche Sport & Spel en Rijwielhandel zal ontstaan. Het CDA vindt dat de ontwikkeling in een breder perspectief moet worden geplaatst, vandaar deze vragen van Leon Guffens en Marc Breugelmans.

Veel ondernemers binnen de branche, maar ook in de binnenstad, zijn bezorgd over deze besluitvorming. Overigens kan deze besluitvorming ook niet los gezien worden van andere ontwikkelingen, waarbij die van JazzCity en de ontwikkeling van een visie op detailhandel, die het College op korte termijn gaat oppakken.

Ondernemers geven aan dat de binnenstad opnieuw het kind van de rekening wordt. ‘De binnenstad krijgt opnieuw klappen’. De leegstand zal toenemen. Maar veel publiek wordt van het centrum weggezogen door oneerlijke concurrentie. Bij het retailpark kan gratis worden geparkeerd en is de bereikbaarheid groot. Het stadscentrum is, door de huidige werkzaamheden en tijdens drukke dagen, moeilijk tot niet bereikbaar.

Ook bij onze fractie roept het besluit enkele vagen op, die wij u graag voorleggen.

1. U geeft aan dat de ontwikkeling niet leidt tot een duurzame ontwrichting van de voorzieningenstructuur en niet tot een onaanvaardbare toename van leegstand leidt. Kunt u toelichten wat u verstaat onder ‘een duurzame ontwrichting’ en waarom er hier geen sprake is van een ‘duurzame ontwrichting’? Kunt u aangeven wat voor u een aanvaardbare toename van de leegstand betekent? Is hier niet sprake van duurzame ontstedelijking? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u daar dan aan doen (zie ook vraag 6)?

2. Welke criteria hebt u gehanteerd om het negatief advies van de BAC niet te volgen? Bent u het met ons eens dat een advies van de BAC van generlei waarde is? Zo ja, heeft de BAC dan wel bestaansrecht? Zo nee, hoe zorgt u ervoor dat de BAC voldoende vertrouwen houdt, om u van adviezen te blijven voorzien en hoe wenst u met deze adviezen om te gaan?

3. U geeft aan dat de ontwikkeling past in uw beleid en leidt tot verdere koopkrachtbinding en vergroting van de toevloeiing van bezoekers binnen de (eu)regio. Kunt u aangeven op welke gegevens u deze conclusie baseert? Kunt u aangeven om welke vergroting van toevloeiing van bezoekers het gaat? Kunt u aangeven in hoeverre deze vergroting effecten heeft op de ontwrichting van bestaande detailhandel, in het bijzonder de binnenstad?

4. De initiatiefnemer zal een actieve bijdrage leveren aan te organiseren sportevenementen en hierbij ook de binnenstand betrekken. Daarnaast zal hij zich inzetten om inwoners te stimuleren om (meer) te sporten. Kunt u aangeven welke acties de initiatiefnemer hierbij voor ogen heeft? Hoe hard zijn deze toezeggingen en welke investering van de initiatiefnemer is hiermee gemoeid?

5. U spreekt over een ‘nieuw evenwicht’ binnen de branche. Kunt u aangeven wat u onder ‘nieuw evenwicht’ verstaat? Hoe past dit nieuwe evenwicht bij uw visie op de ontwikkeling van de detailhandel in het algemeen en de binnenstad in het bijzonder?

6. In uw notitie ontbreekt inzicht in flankerend beleid. In hoeverre heeft u flankerend beleid opgesteld voor de ondernemers die in de problemen komen door deze ontwikkeling en de ‘aanvaardbare’ toename van leegstand die ontstaat? Kunt u aangeven wat ondernemers die door deze ontwikkeling noodgedwongen moeten stoppen in deze van u mogen verwachten en op welke wijze u hen helpt bij het zoeken naar ander werk dan wel tegemoet komt met een aanvaardbare compensatie? Op welke wijze komt u ondernemers tegemoet die noodgedwongen moeten verplaatsen? Krijgen ondernemers die omzetderving ondervinden een compensatieregeling dan wel overgangsregeling aangeboden. Gaat u Decathlon en/of de eigenaar van de locatie betrekken bij dit flankerend beleid?

De CDA-fractie verzoekt uw College om onze vragen binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Namens de CDA-fractie,
Marc Breugelmans en Leon Guffens

cda-facebook