CDA Roermond

Nieuws archief

CDA Motie gezamenlijke aanpak Donderie en winkelcentrum Donderberg.

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 12 november 2009, bij gelegenheid van de behandeling van de begroting voor het jaar 2010,

gezien het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 8 september 2009 inzake de begroting, raadsvoorstelnummer 2009/102/1

Overwegende dat:
1. reeds lang de wens bestaat het winkelcentrum Donderberg te moderniseren;
2. de naast gelegen wijkaccommodatie de Donderie ook aan de eisen van deze tijd moet worden aangepast;
3. de veiligheidssituatie rondom het winkelcentrum en de Donderie sterk verbeterd zou kunnen worden door beide projecten in gezamenlijkheid aan te pakken;
4. het wenselijk is dat in het nieuwe centrum van de Donderberg vele voorzieningen zoals kinderopvang, meldpunt, etc gevestigd zouden kunnen worden;

Van mening zijnde dat
1. de Donderberg recht heeft op een adequaat winkelcentrum en dito wijkaccommodatie;
2. wijkontwikkeling en wijkvoorzieningen centraal dienen te staan;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders op:
1. te onderzoeken welke partners eventueel bereid zijn te participeren in bovengenoemde ontwikkeling;
2. te onderzoeken welke de voor- en nadelen, zowel in financiële als sociale zin, zijn van een dergelijke gezamenlijke aanpak;
3. de resultaten van dit onderzoek uiterlijk 1 maart 2010 aan de raad kenbaar te maken;

Aldus gedaan door de raad in zijn vergadering van 12 november 2009
De griffier, De voorzitter,Ingediend door:
Harry Jacobs (CDA)

cda-facebook