CDA Roermond

Nieuws archief

CDA fractie stelt vragen over sociaal vangnet WMO

Bij monde van raadslid Marij Cox heeft de CDA fractie zgn. art. 43 vragen gesteld aan BenW van Roermond.

1. Is het college zich bewust van de noodzaak dat de normen “Sociaal vangnet”
moeten worden vastgelegd ? Zo nee, waarom niet? Zo ja, ligt er een concept
en op welk moment gaat u hierover met de raad in gesprek?
2. Is het college het met het CDA eens dat de besluitvorming van de WMO op
grote afstand staat van de burger en daardoor de “democratische legitimiteit”
in gevaar komt. Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit voorkomen?

 

Voor de volledige brief zie hier

cda-facebook