CDA Roermond

Nieuws archief

CDA fractie stelt vragen over ramen in de Kathedraal

Raadslid Jac Breugelmans heeft aan BenW vragen gesteld over het betalen van leges voor het vervangen van een nieuw glas-in-loodraam in de St-Christoffel Kathedraal.

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad
De heer Mr. P.A.G. Cammaert
Postbus 900
6041 AX Roermond


Betreft: Vragen ex. Art. 43 RvO

Geachte heer Cammaert,

De CDA fractie is benaderd door het kerkbestuur van de Kathedrale kerk St. Christoffel.
Zij vertelde ons dat in de Kathedraal een nieuw glas-in-loodraam wordt geplaatst. Voor die plaatsing hebben zij een vergunning aangevraagd. Die vergunning is verleend en het kerkbestuur moet daarvoor leges betalen. Dit verbaasde het kerkbestuur. Want als men gewoon een raam vervangt in een gebouw is het niet gebruikelijk dat dit vergunningsplichtig is. Verder heeft men in het verleden meerdere malen een raam vervangen. Nooit heeft men daarvoor vergunning aangevraagd, overigens in goed overleg met de gemeente Roermond.

Het aanbrengen van het nieuwe raam is een geweldige verbetering voor het gebouw en verhoogt ook de toeristische, monumentale en culturele waarde van het gebouw. Daarbij is de Kathedraal belangrijk cultureel erfgoed dat in stand gehouden moet worden. Dit lukt met alle inspanningen van het kerkbestuur en vele vrijwilligers. Bij hen heerst nu onbegrip over de kosten die door de gemeente in rekening worden gebracht voor de vergunning voor het plaatsen van de ramen.

Het CDA Roermond is van mening dat de plaatsing van het nieuwe glas-in-loodraam een gewone vervanging is. Wij delen het onbegrip van het kerkbestuur, dat met weinig middelen een groot monument in stand probeert te houden, waar de hele stad trots op is.

In het kader van art. 43 verzoekt de CDA fractie u de volgende vragen door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

1. Waarom is het vervangen van ramen in de Kathedraal vergunningplichtig?

2. Is het noodzakelijk dat voor een vergunning altijd leges in rekening wordt gebracht? Zo ja, waarom. Zo neen, waarom niet.

3. Is er een mogelijkheid om de kosten die aan deze vergunning zijn verbonden niet in rekening te brengen bij het kerkbestuur? Of kan uw college de kosten van de vergunning compenseren aan het kerkbestuur?


Namens de fractie van het CDA,


Jac Breugelmans
Raadslid

cda-facebook