CDA Roermond

Nieuws archief

CDA fractie stelt vragen over gemeenschapsvoorziening Asenray

Namens de CDA fractie heeft Jac Breugelmans vandaag vragen ex. artikel 43 reglement van orde gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over de gemeenschapsvoorziening in Asenray

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad
De heer Mr. P.A.G. Cammaert
Postbus 900
6042 AX Roermond

Betreft: Vragen ex. Art. 43 RvO over gemeenschapsvoorziening Asenray

Roermond, 25 maart 2013


Geachte heer Cammaert,

Hierbij ontvangt u een brief met vragen ex. Artikel 43 van het Reglement van Orde. Namens de fractie van het CDA wil ik u verzoeken deze vragen door te geleiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

In 1974 is het gemeenschapshuis De Duup in Asenray gebouwd onder bouwheerschap van de gemeente Roermond. Bij de bouw is door de bevolking van Asenray 10% van de bouwkosten zelf bijeengebracht. Verder zijn er onder leiding van het Comité van Samenwerking ook vele kortingen bedongen op de gebruikte bouwmaterialen. De exploitatie van het gemeenschapshuis is vanaf 1974 in handen van het Comité van Samenwerking.
In het DOP is sprake van het bouwen van een nieuwe gemeenschapsvoorziening, waar alle verenigingen uit Asenray gebruik van gaan maken. Ook de schutterij. Naar ons in een gesprek met het Comité van Samenwerking is gebleken heeft de schutterij ondertussen de garantie gekregen dat zij haar verenigingslokaal kan blijven gebruiken. De gemeente zou hierin hebben toegestemd. Gezien het feit dat alle verenigingen gebruik zouden moeten maken van De nieuwe Duup om tot een haalbare exploitatie te komen, lijkt op deze manier het draagvlak voor een nieuw gemeenschapshuis te worden aangetast.
Verder staat in de begroting 2011: " Tevens worden plannen voor verplaatsing van het gemeenschapshuis De Duup, in combinatie met de verplaatsing van de voetbalvelden naar de oostzijde van Asenray voorbereid."
Deze passage wordt door de bewoners van Asenray gezien als een belofte dat er in 2012 spoedig vaart zou komen in de ontwikkeling van een nieuwe gemeenschapsvoorziening. In de begroting 2012 vinden wij deze passage niet meer. Ook wordt nergens afstand genomen van het voornemen. Wel vinden wij in de jaarrekening 2011 op blz. 58 de passage:
" Het bouwplan op de huidige locatie voetbalvelden en de daarmee samenhangende verplaatsing van De Duup ligt gelet op de economische situatie, al geruime tijd stil.”
Kunt u naar aanleiding hiervan de volgende vragen beantwoorden:

1. Welke voorbereidingen heeft u getroffen voor de verplaatsing van gemeenschapshuis De Duup?
2. Wat is op dit moment de exacte positie van de schutterij met betrekking tot het medegebruik van het toekomstige nieuwe gemeenschapshuis en het gebruik van haar eigen clublokaal ?
3. In hoeverre is het medegebruik van alle Asenrayse verenigingen van de nieuwe Duup noodzakelijk om tot een dekkende exploitatie te komen?
4. Wat is op dit moment de exacte status van de plannen om te komen tot een nieuw gemeenschapshuis in Asenray?

Met betrekking tot de eigendomsverhoudingen bij De Duup bestaat al vele jaren onduidelijkheid. Er bestaat geen duidelijkheid over het eigendom van de opstal. Het ziet er naar uit dat de gemeenschap in Asenray nog vele jaren de huidige Duup moeten gebruiken als gemeenschapsvoorziening.
De Duup is een essentiële schakel voor het gemeenschapsleven in de kern Asenray. Zonder gemeenschapshuis wordt de leefbaarheid van de kern Asenray ernstig aangetast. Na bijna 40 jaar baart de staat van onderhoud en de functionaliteit van het gebouw de exploitant zorgen. Onderhoud en aanpassing aan de huidige eisen is noodzakelijk om het gebouw exploitabel te houden. Echter dat kan alleen adequaat worden bekostigd als er duidelijkheid bestaat over de eigendomsverhoudingen.

Het CDA deelt de zorgen van het Comité van Samenwerking en is van mening dat de leefbaarheid in Asenray gediend is bij een goed functionerende en goed onderhouden gemeenschapsvoorziening als de Duup. Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij in het kader van artikel 43 de volgende vragen aan uw College,

1. Kunt u eenduidig aangeven en motiveren wie de juridische eigenaar is van de opstal van de Duup is?
2. Kunt u ook aangeven waarom er nu reeds 40 jaar lang onduidelijkheid bestaat over de eigendomsverhoudingen terwijl deze problematiek regelmatig onder uw aandacht is gebracht?
3. Kunt u aangeven in hoeverre het realistisch is om uit te gaan voor nieuwbouw voor De Duup?
4. Kunt u aangeven welke onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn om het gebouw in een goede staat te houden en ie en welke bedragen hiermee zijn gemoeid?
5. Kunt u ook aangeven welke aanpassingen noodzakelijk zijn om het gebouw aan te passen aan de eisen van de tijd?

Namens de fractie van het CDA,
Hoogachtend,

Jac. Breugelmans
Raadslid.


Bijlage: Passages uit de begrotingen 2011 en 2012 en de jaarrekening 2011
Begroting 2012
In de komende jaren zullen wij verder trachten een impuls te geven aan de leefbaarheid in Boukoul en Asenray. Elementen uit het Dorp Ontwikkelings Plan Asenray en Boukoul worden in uitvoering worden genomen.
In Asenray zijn diverse woningbouwontwikkelingen in voorbereiding. De verwachting is dat in 2012 de planologische procedures voor de bouwplannen Duiperhoaf, Ruimte voor Ruimte en het bouwplan van Meulen aan de Ridder van Asenrodeweg worden afgerond. Vervolgens kan bouwvergunning worden verleend. Wanneer daadwerkelijk wordt gestart met de bouw is afhankelijk van de afzetmogelijkheden.

Begroting 2011
In deze raadsperiode zullen wij verder trachten een impuls te geven aan de leefbaarheid in Boukoul en Asenray. Elementen uit het Dorp Ontwikkelings Plan Asenray en Boukoul zullen in uitvoering worden genomen. In 2011 worden de voorbereidingen getroffen voor de realisering.
Samen met alle betrokken partners wordt gekeken naar een haalbare aanpak om te komen tot een bredere invulling van het gemeenschapshuis in Boukoul. In Asenray zijn diverse woningbouwontwikkelingen in voorbereiding. Tevens worden plannen voor verplaatsing van de gemeenschapshuis De Duup, in combinatie met verplaatsing van de voetbalvelden naar de oostzijde van Asenray, voorbereid.


Jaarrekening 2011
Dorp Ontwikkelings Plan Asenray en Boukoul In deze raadsperiode zullen wij verder trachten een impuls te geven aan de leefbaarheid in Boukoul en Asenray. Elementen uit het Dorp Ontwikkelings Plan Asenray en Boukoul zullen in uitvoering worden genomen. In 2011 worden de voorbereidingen getroffen voor de realisering. Samen met alle betrokken partners wordt gekeken naar een haalbare aanpak om te komen tot een bredere invulling van het gemeenschapshuis in Boukoul. In Asenray zijn diverse woningbouwontwikkelingen in voorbereiding. Tevens worden plannen voor verplaatsing van de gemeenschapshuis De Duup, in combinatie met verplaatsing van de voetbalvelden naar de oostzijde van Asenray, voorbereid.

Een projectontwikkelaar is voornemens 61 woningen te realiseren aan de Ridder van
Asenrodeweg. Het bestemmingsplan daarvoor is in procedure gebracht. Met de betrokken partner wordt terzake een realiseringsovereenkomst gesloten. Verder zijn diverse plannen in voorbereiding. Het bouwplan op de huidige locatie voetbalvelden en daarmee samenhangende verplaatsing van de Duup ligt, gelet op de economische situatie, al geruime tijd stil
 

cda-facebook