CDA Roermond

Nieuws archief

CDA fractie stelt vragen aan BenW over accijnsverhogingen

Het CDA is van mening dat de ondernemers in de grensstreek onevenredig hard getroffen worden door de accijnsverhogingen en vraagt het college met de ondernemers in Roermond in gesprek te gaan en een schatting te maken van de gevolgen van deze verhogingen.

Aan
De griffier van de gemeenteraad
Postbus 900
6040 AX Roermond


Roermond, 20 januari 2014

Betreft: schriftelijke vragen artikel 43 RvO inzake accijnsverhoging.


Geachte Griffier,

Graag verzoek ik u bijgaande vragen ex artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.

Inleiding
Ingaande 1 januari 2014 is de accijns op diesel en LPG met 3 en 7 cent per liter omhooggegaan; de accijnzen op alcohol werden verhoogd met 5,75%. Hierdoor gaan in de grensstreek meer mensen tanken en boodschappen doen in Duitsland of Belgie, waar de belastingen een stuk lager liggen.

Het CDA is van mening dat de ondernemers in de grensstreek onevenredig hard
getroffen worden door deze maatregelen

Vragen
1. Heeft u een beeld van de gevolgen van de accijnsverhoging voor de ondernemers in onze gemeente?
2. Onderkent het college dat deze situatie direct het gevolg is van de accijnsverhoging per 1 januari?
3. Deelt het college de opvatting van het CDA dat deze verhoging een ongelijk speelveld creëert voor ondernemers in de grensstreek?
4. Is het college bereid om samen met de lokale ondernemers(vereniging) in gesprek te gaan en een schatting te maken van de gevolgen van de accijnsverhogingen?
5. Welke mogelijkheden ziet het College om in regioverband, dan wel op provinciaal niveau, dan wel gezamenlijk met alle grensgemeenten in Nederland een signaal af te geven aan de regering en de Staten-Generaal? Is het College bereid daartoe het initiatief te nemen?

Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Angely Waajen

cda-facebook