CDA Roermond

Nieuws archief

CDA bezorgd over ontwikkeling eigen bijdrage WMO

De CDA-fractie is bezorgd over de hoogtes van de eigen bijdragen die in toenemende gevraagd worden voor zorg en ondersteuning. Zeker omdat voor algemene voorzieningen de kostprijs in rekening gebracht mag (gaan) worden. Met name de middeninkomens zullen dit gaan merken in hun portemonnee.

Het CDA is bezorgd over de verstrekking van algemene voorzieningen en het vragen van een bijdrage voor een algemene voorziening.

Daarom hebben wij de volgende vragen:
1. Kan het college uiteenzetten welke voorzieningen in de Wmo 2015 onder de algemene voorzieningen vallen en welke onder individuele voorzieningen? En wat zijn de voornemens voor 2016? Is het college voornemens om in 2016 voorzieningen die nu kunnen worden aangemerkt als individuele voorziening een algemene voorziening te laten zijn?
2. Worden voor de algemene voorzieningen eigen bijdrages gevraagd?
3. Zo ja, hoe worden die berekend of hoe komen die tot stand? Indien het college daarvoor beleidsregels heeft vastgesteld, wilt u deze dan per ommegaande aan de gemeenteraad ter beschikking stellen?
4. Houdt het college daarbij rekening met de maximale bijdrage voor maatwerkvoorzieningen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Indien u daar geen rekening mee houdt hoe voorkomt het college dan stapeling van eigen bijdragen voor met name de middeninkomens?
5. Indien uit het antwoord op vraag 1 blijkt dat maatwerkvoorzieningen in 2016 omgezet worden naar algemene voorzieningen, wordt hier dan in 2016 een bijdrage voor gevraagd? Zo ja, hoe wordt die berekend?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Hoogachtend,

Namens de CDA-fractie,
Marc Breugelmans
Marij Cox-Sevenich
Faruk Aslankurt
Wim Kemp
Leon Guffens
 

cda-facebook