CDA Roermond

Nieuws archief

CDA Amendement Startsubsidie WCP

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 12 november 2009, bij gelegenheid van de behandeling van de begroting voor het jaar 2010,

gezien het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 8 september 2009 inzake de begroting, raadsvoorstelnummer 2009/102/1

Overwegende dat:
1. in Roermond een initiatief is genomen om de Wereld Cultuur Parade te organiseren in 2011;
2. dit evenement bijdraagt aan de bovenregionale uitstraling van onze stad;
3. grote namen uit vele culturen in Roermond komen optreden;
4. nu reeds toezeggingen zijn gedaan op regeringsniveau door landen om dit initiatief te ondersteunen;
5. dit evenement een enorme bijdrage kan leveren aan het begrip voor andere culturen.

Van mening zijnde dat:
de organisatie van dit evenement van harte ondersteund moet worden om de Wereld Cultuur Parade in 2011 in Roermond te laten plaatsvinden.

Besluit:
1. dit evenement voor de voorbereidingen te ondersteunen met een bedrag van € 35.000,-;
2. dit bedrag ten laste te brengen van het evenementenbudget.


Aldus gedaan door de raad in zijn vergadering van 12 november 2009.
De griffier, De voorzitter,
Ingediend door:
Jac Breugelmans (CDA)

cda-facebook