CDA Roermond

Nieuws archief

Brief aan de burgemeester

Voortgang implementatie primus-secundus systeem

Aan: De Burgemeester van Roermond
De heer H. van Beers
Post bus 31
6040 AX Roermond
Betreft: voortgang implementatie primus-secundus systeem
Roermond, 9 mei 2012

Geachte heer van Beers,

In de gemeenteraadsvergadering van 5 april 2012 is motie 12M02 door een grote meerderheid van de raad aangenomen. In deze motie onder punt 5 wordt uw college verzocht het primus secundum systeem in te voeren en de raad hieromtrent per omgaande te informeren.

Wij hebben kennis genomen van de raadsinformatiebrief van 2 mei j.l. waarin u aangeeft voortvarend de uitvoering van de aanbevelingen uit het Rapport Frissen Sorgdrager te willen uitvoeren. Tevens geeft u in deze brief aan dat u reeds een aantal maatregelen heeft genomen.

Met betrekking tot de invoering van het primus secundus systeem geeft u aan dat er geen blauwdruk klaar ligt voor de invoering van dit systeem en dat u op zoek bent naar een Roermondse variant. Het CDA is van mening dat de wijze waarop u invulling wenst te geven aan dit systeem geheel aan uw college is en dat gezien de termijnen die staan genoemd in de motie haast geboden is bij de invoering. Wij bemerken echter dat uw college worstelt met de invoering van het systeem. Wij vragen u om ons deelgenoot te maken van deze worsteling.

Het CDA vraagt zich af of u reeds vorderingen heeft gemaakt op het terrein van de invoering van het systeem en zo ja welke. Verder willen wij graag van uw college weten welke problemen u tegen komt op de weg van de invoering van het primus-secundus systeem en op welke termijn wij van uw college mogen vernemen wanneer u daadwerkelijk invulling kunt geven aan punt 5 van het dictum van motie 12M02.

A.s. maandag heeft u naar aanleiding van de motie een eerste bijeenkomst met de werkgroep die door de raad is ingesteld op 12 april 2012. Mogelijk kunt u deze vragen ook aan de orde stellen tijdens de beraadslagingen van de werkgroep.
Vertrouwend op een spoedig antwoord uwerzijds ,
Namens de fractie van het CDA


Jac. Breugelmans
Fractievoorzitter CDA.
 

cda-facebook