CDA Roermond

Nieuws archief

Algemene beschouwingen 2011

11 november 2010, normaal de dag van de opening van het nieuwe carnavalsseizoen. Ditmaal ook de dag van de algemene beschouwingen 2011. Hier is de gehele inbreng van het CDA Roermond te lezen.

Algemene beschouwingen CDA Roermond 11-11-2010
Voorzitter, leden van het college van B&W , raadsleden en alle burgers thuis op de publieke tribune,

De elfde van de elfde, de opening van het vastelaovesseizoen vindt vandaag plaats met tal van festiviteiten. Vastelaovend is in Limburg nog steeds een grote happening, die mensen bij elkaar brengt, en mensen bindt. Graag citeer ik een stukje van de nieuwe schlager van Maasniel.
ich zegk ’t dich, ich zegk ’t dich, ich höb ’t dich gezag
’t waerd ein fees, zo sjoon, veer haole door de ganse nach
ich zegk ’t dich, ich zegk ’t dich, ich höb ’t dich gezag
die gekke daag, die gekke teun, dao höb ich op gewach
sjiek gesjmienk en sjoon verkleijd
deile veer dan leef en leid
en de meziek is väölbelaovend
veer gaon weer op nao eine sjone vastelaovend
Voordat de periode van vasten wordt ingegaan, feesten de mensen nog een keer royaal. Nog even geen grenzen, nog even alle zorgen aan de kant. Gaan wij ook, maar dan gedwongen door de economische situatie, een periode van versobering tegemoet? Ja, dat er een stap terug gedaan moet worden staat vast, maar welke keuzes worden er dan gemaakt?
Het verenigingsleven moet in elk geval alle ruimte blijven houden, aangezien hardwerkende vrijwilligers daar uitstekend werk verrichten. Verenigingen dragen enorm bij aan gezondheidseffecten, ontmoetingsmogelijkheden, en aan het ontdekken en stimuleren van talenten. Dit is van grote opvoedkundige waarde voor jong en oud. Sport en cultuur moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar blijven.

Door culturele activiteiten komen diverse bevolkingsgroepen tot elkaar, dat zien we ook bij de wereldcultuurparade die in 2011 plaatsvindt, Het CDA steunt van hart dit initiatief waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn.

Toen Swalmen gemeente Roermond is geworden zijn de subsidies voor verenigingen geharmoniseerd. Een werkgroep die uit de commissie Welzijn is geformeerd, heeft geconcludeerd dat voor diverse Roermondse verenigingen de zaken nog steeds niet goed geregeld zijn. We vragen het college de aanbevelingen van de werkgroep alsnog op te pakken.

Het regeerakkoord moet nog uitgewerkt worden, daardoor zijn een aantal zaken nog niet helemaal duidelijk. Maar wat er ook gebeurt, voor het CDA is veiligheid de belangrijkste taak van de overheid. Daarbij moeten burgers en overheid goed samenwerken, maar de regierol moet nadrukkelijk bij de overheid blijven. Een toenemend aantal camera’s en toenemende inhuur van diverse particuliere beveiligers mag niet tot versnippering leiden. De gemeente mag de grip niet verliezen en moet blijven sturen. We vragen het college nadrukkelijk deze regierol te nemen.

De elfde van de elfde wordt in diverse steden groots gevierd. We zien ook andere grootschalige evenementen nog steeds groeien. Om de veiligheid te kunnen garanderen wordt veel inzet van de politie gevraagd. Dat een stad bruist is natuurlijk geweldig, maar hoeveel mega-evenementen, en dan praat ik over evenementen van 10 000 bezoekers en meer, kan Roermond aan? Hoe verhoudt zich een groeiend aantal evenementen tot de wens om ook aan andere veiligheidstaken te werken?
Een heel praktisch punt van fysieke veiligheid, is de openbare verlichting: we stellen voor om in het kader van de veiligheid de nachtstand niet in te schakelen op alle plekken, maar de lichtopbrengst juist verhogen. In overleg met burgers kan hier een kritisch naar worden gekeken.

We willen ervoor waken dat de bescherming van de zwakkeren overeind blijft. Natuurlijk, wie kan werken, moet werken. Maar niet iedereen kan volledig voor zichzelf zorgen. Je kunt niet alles aan het marktmechanisme overlaten, dan trekken de zwakkeren in de samenleving aan het kortste eind. Wanneer er een te grote kloof ontstaat tussen groepen in de samenleving, is dat een voedingsbodem voor onrust. Een te grote kloof levert op termijn ook ernstige sociaal-economische schade op in Roermond. Stabiliteit ontstaat door een evenwichtige verdeling. Stabiliteit blijft bestaan als er een grote middengroep blijft bestaan, daarop moet beleid gericht zijn.

Even naar het ECI-complex, ook dat is een plek waar cultureel veel te doen zal zijn en waar mensen naar toe gaan om zich te vermaken en zich te ontplooien. Dat is prachtig, maar het ECI moet ook de aanjager zijn van evenementen op andere plekken in de stad. ECI moet de motor zijn voor cultuur in de wijken. Want leefbare wijken, zijn geen wijken waar men alleen maar komt om te slapen.

Om een levende stad te zijn, zijn leefbare wijken onmisbaar. Toch wordt er op het gebied van wijkvoorzieningen relatief steeds minder begroot. We horen van diverse verenigingen dat de huur die door de Stichting Wijkaccomodaties Roermond gevraagd wordt, niet meer op te brengen is. Daarnaast worden ook sportverenigingen met forse kostenstijgingen geconfronteerd. We moeten vermijden dat tarieven de pan uit rijzen. Sport en cultuur voor moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar blijven.

Roermond leeft en bruist, maar niet altijd even gezond. Wat lifestyle betreft, mist Roermond nog een component. Er is terecht veel aandacht voor sport en beweging. Wij missen de aandacht voor gezonde voeding. Is er al eens doorgerekend wat de kostenbesparing op de zorg zal zijn als er meer aandacht is voor gezonde voeding? Bovendien zou extra aandacht voor streekproducten hier op zijn plaats zijn. Boeren en tuinders bieden voorbeeld vlees, zuivel , groente en fruit aan dat lokaal, lekker en gezond is.

Niet iedereen kan gezond blijven, helaas. Daarom moet de kwaliteit van de zorg gehandhaafd blijven, Wanneer we naar de begroting kijken zien we dat het percentage vrijwilligers en mantelzorgers moet stijgen terwijl er steeds minder geld beschikbaar is. Is de inzet van deze vrijwilligers en mantelzorgers alleen maar bedoeld om de kosten te laten dalen?.
Onze bevolkingsopbouw zorgt ervoor dat een grote groep actieve senioren beschikbaar komt voor vrijwilligerswerk. Koester deze groep, benader de groep actief en ondersteun juist deze vrijwilligers die een enorm potentieel bieden.

Door de economische crisis komen meer Roermondenaren in de problemen omdat zij hun financiële verplichtingen niet meer na kunnen komen. Het gaat hier niet alleen om minima maar om mensen uit alle lagen bevolking. We vragen met klem om voor de betreffende burgers hulp te blijven bieden. Kunt u aangeven hoe de toename in hulpvraag zich verhoudt tot een afname van middelen? Welke prioriteiten stelt het college als er gekozen moet worden?

Vergrijzing is een bekende term, maar wij willen graag vergroening zien. Wij hebben meerdere keren gesproken over groene gordels, maar de meeste lege plekken in de binnenstad en directe omgeving zijn met stenen bedekt. Wanneer mogen we een plan verwachten dat de binnenstad en de wijken “groener” maakt?

Dat brengt me bij de bewegwijzering voor fietsers, die helaas in Roermond nog niet helemaal op orde is. Er zijn diverse knelpunten in toeristische bewegwijzering, maar ook verkeerstechnische knelpunten die leiden tot onduidelijke en onveilige situaties. (Samen met de PvdA dienen wij hier een motie voor in).

Lokale televisie is een belangrijk middel om burgers bij hun leefomgeving te betrekken. We pleiten voor een verhoging van het budget van deze omroep, zodat de noodzakelijke kwaliteitsslag gemaakt kan worden.

Ten slotte voorzitter, dienen wij een motie in over de toegankelijkheid van het huidige stadhuis. We hebben gelezen dat de publiekswinkel wordt verplaatst. Dat deel van het stadhuis zal verbouwd worden omdat er een winkel gehuisvest wordt. Dat betekent dat de uitstekende toegang tot het stadhuis voor mensen met een beperking, zal verdwijnen. We willen dat het stadhuis op de markt en andere gemeentelijke instellingen prominent toegankelijk blijven voor mensen met een beperking, dus niet via een achterdeur. Daartoe dienen we nu een motie in die ik aan de voorzitter wil overhandigen.
Ik ben begonnen met
Vastelaovend, en heb vervolgens gesproken over
• Verenigingen
• Vrijwilligers
• Veiligheid
• Vangnet
• voorzieningen in de wijken,
• voeding
• en vergroening,

Afsluitend nog 1 hele belangrijke V: Met de juiste keuzes creëren we Vertrouwen in onze burgers, in onze overheid en in onze toekomst.

Laat deze begroting er voor zorgen dat we bij de opening van het vastelaovesseizoen volgen jaar geen enorme kater hebben.

cda-facebook