CDA Roermond

Nieuws archief

Afvalinzameling - nieuwe technologie├źn - service niveau handhaven

Onlangs heeft de gemeenteraad van Roermond uitvoerig gesproken over afvalinzameling. De CDA fractie, bij monde van Leon Guffens, heeft onderstaande punten uitgesproken in deze vergadering. Daarbij heeft de CDA fractie samen met andere partijen 2 moties ingediend.

Afval bestaat niet. Overal waar gewerkt en geleefd wordt, ontstaat afval. Dat afval wordt meestal vroeg of laat verwijderd, opgeruimd of vernietigd, want afval is in de ogen van de meeste mensen ongewenst. Van afval zou je niets moeten weggooien, want weggooien levert op de lange termijn geen bijdrage op. Afval is dus ook geen restproduct. Het begin van een nieuwe cyclus, dat is afval. Afval kun je doelmatig met nieuwe technologieën hergebruiken.

Het CDA heeft in het recente verleden een aantal punten benoemd, die ik hier op hoofdlijnen even wil herhalen. De gemeente Roermond heeft in haar kerntakendiscussie besloten dat bezuinigd moet worden, onder andere op afvalinzameling. Het CDA heeft er altijd op aangedrongen het serviceniveau te handhaven, zodat onze medeburgers hieronder zo weinig mogelijk hoeven te lijden. Maar intussen vindt in de afvalindustrie de ene na de andere technische revolutie plaats. Nieuwe technieken zorgen ervoor dat niet gescheiden afval veel gemakkelijker en goedkoper kan worden gescheiden. Door die technieken kunnen we veel bezuinigen, zonder dat aan het serviceniveau wordt getornd. Op andere plaatsen ontstaat zelfs een waardevermeerdering doordat zaken hergebruikt kunnen worden. Nieuwe technische mogelijkheden en de waardevermeerdering van sommige afvalsoorten hebben gezorgd voor nieuwe inzichten. Al met al leveren die nieuwe inzichten en keuzes voor de inwoners van Roermond een goedkopere en wellicht verbeterde dienstverlening op.

Inmiddels zijn twee moties ingediend. De eerste is toegelicht door de heer Hutjens en betreft de inzameling van plastic, met daaraan toegevoegd de drankenkartons, waardoor in de duobak meer ruimte ontstaat, wat eventueel weer mogelijkheden biedt om die duobakken in de toekomst minder vaak te laten ophalen, zonder afbreuk te doen aan het serviceniveau.

De tweede motie betreft de incontinentieluiers en de luiers van onze kleine medeburgers, die vanaf 1 januari 2014 niet meer ingeleverd zouden kunnen worden op diverse plaatsen.

Beide moties zijn met een ruime meerderheid aangenomen.

 

 

Motie afvalinzameling. (1)

De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op donderdag 21 februari 2013;

Gezien raadvoorstel 2013/015/1 inzake beëindiging separate inzameling blik, drankenkartons en luiers en wijziging inzameling plastic verpakkingen;

Overwegende dat:
1. Volgens het Kerntakenboek er in 2014 en volgende jaren € 475.000,- dient te worden bezuinigd bij afvalinzameling- en verwerking;
2. Het college in dat kader een gewijzigde inzameling van plastic verpakkingen voorstelt;
3. De door het college aangedragen inzamelingssystematiek weliswaar een stap in de goede richting is maar het nieuwe afvalplan nog verbeterd kan worden;
4. De Rijksoverheid in een raamwerk heeft staan dat er ook oplossingen voor de drankenkartons dienen te komen en aangeeft dat hiervoor pilots nodig zijn;
5. Het college in haar plannen aangeeft om plastic 1 maal in de 2 weken huis aan huis op te halen, door middel van plastic zakken.

Constaterende dat:
1. Na enig onderzoek, bedrijven bezoeken en overleggen blijkt dat het goed mogelijk is om naast plastic ook drankenkartonnen als 1 eenheid op te halen in plastic zakken en achteraf te scheiden (overigens kan ook blik hierbij meegenomen worden);
2. Daarmee de duobakken fors (extra) ontlast kunnen worden zodat duobakken-afval eventueel minder frequent opgehaald dient te worden, hetgeen bijdraagt aan de besparingen op afvalinzameling;
3. Het ook positief voor het milieu uitwerkt, zeker als de scheiding en verwerking binnen de regio plaatsvindt, waardoor er minder transportkilometers gemaakt hoeven te worden. Bovendien draagt het bij aan de regionale werkgelegenheid;
4. Het zelfs mogelijk is om het plastic te scheiden in 4 eenheden, waardoor het beter recyclebaar is en er eventueel financiële voordelen voor de gemeente te behalen zijn. Tevens hoeven drankkartons niet te worden verbrand, maar gaan ook de recycling in.
5. De Rijksoverheid in de toekomst met regelgeving zal komen inzake inzameling van drankkartons en mogelijk kosten bespaard kunnen worden door vooruit te lopen op de nieuwe regelgeving en tevens mogelijk geprofiteerd kan worden van deelname aan pilot-projecten.

Roept het college van Burgemeester en Wethouders op:
1. Voorbereidingen te treffen voor een pilot-project “inzameling en verwerking plastic en drankenkartons” met als doel uitvoering per 1 januari 2014 en daartoe op korte termijn een project- groep in te stellen;
2. Bij de uitwerking van het pilot-project zoveel mogelijk te streven naar regionale oplossingen;
3. Om, nadat de pilot voor de gemeente Roermond is uitgewerkt, andere gemeenten in Noord- en Midden Limburg op te roepen bij de pilot aan te haken;
4. De Rijksoverheid te benaderen om voor deze pilot een financiële bijdrage te verkrijgen;
5. Het pilotproject na het zomerreces 2014 te evalueren en de raad hierover te informeren.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 21 februari 2013.
De griffier, De voorzitter,
J. Vervuurt P. Cammaert


Ingediend door:
M. Huurdeman (VVD), H. Hutjens (VVD)
A. Waajen-Crins (CDA), L. Guffens (CDA)
M. Faber-Doornebosch (PvdA)
H. Lucas (BBR)
W. Dekker (D66)

 

Motie (2) Beëindiging separate inzameling blik, drankenkartons en luiers en wijziging inzameling plastic verpakkingen

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 21 februari 2013,
gezien het voorstel van het college van B&W van 8 januari 2013, raadsvoorstel 2013/015/1.

Overwegende dat:
a. een kind zo’n 4.500 luiers gebruikt tot hij of zij zindelijk is (uitgaande van het feit dat een kind gemiddeld vijf luiers per dag gebruikt en dit gedurende tweeënhalf jaar);
b. luiers zo’n 5% vormen van ons afval, maar bij gezinnen met kleine kinderen en bij inwoners met incontinentieproblemen dit percentage veel hoger uitvalt;
c. voorgesteld wordt de luierinzameling per 1 januari 2014 te beëindigen;
d. het college op de groene flap heeft toegezegd de problematiek omtrent de inzameling van het luier- en incontinentiemateriaal verder uit te werken;

Constaterend dat:
a. de problematiek betreffende luier- en incontinentiemateriaal groot is;
b. nader onderzoek wordt verricht;
c. op basis van de resultaten uit dit onderzoek bekeken kan worden hoe met de inzameling van luier- en incontinentiemateriaal moet worden omgegaan.

Verzoekt het college:
• De inzamelmogelijkheid voor luiers bij het milieupark te handhaven tenminste totdat de problematiek omtrent de inzameling nader is uitgewerkt.
• Binnen het financiële kader van het kerntakenboek de inzamelingsmogelijkheid voor luiers en incontinentiemateriaal op de overige locaties te handhaven totdat de problematiek omtrent de inzameling nader is uitgewerkt.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 21 februari 2013.

De griffier, De voorzitter,


Ingediend door:
M. Faber-Doornebosch, PvdA
Hay Hutjens en Michiel Huurdeman (VVD)
Leon Guffens (CDA)

cda-facebook