CDA Roermond

Nieuws archief

Aanbieden profielschets nieuwe burgemeester

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli jl. heeft Marc Breugelmans namens de gehele gemeenteraad de profielschets en de verordening op de vertrouwenscommissie aangeboden aan de gouverneur van de provincie Limburg, de heer Theo Bovens. Hier vindt u de volledige tekst.

Mijnheer de gouverneur. Het is mij een grote eer om u vandaag namens de gemeenteraad van Roermond te mogen toespreken. Graag overhandig ik u namens de hele raad de verordening op de vertrouwenscommissie en de profielschets voor een nieuwe burgemeester van Roermond. Ik bedank mijn collega-raadsleden voor het vertrouwen dat zij mij gegeven hebben om deze taak namens hen te vervullen. 

U meneer de gouverneur wil ik bedanken, en wel voor het feit dat u vandaag in ons midden bent. Daarmee komt u een belangrijke belofte na, zo snel mogelijk na de verkiezingen de procedure voor de werving en selectie van een nieuwe burgemeester voor onze bisschopsstad weer op te starten. Het is in het belang van onze stad en de regio hier vaart mee te maken.

Roermond werkt daarvoor aan een stabiel stadsbestuur. Een bestuur dat de vragen en opdrachten van deze tijd van transities en maatschappelijke verandering in volle breedte op zich kan pakken. Met oog voor continuïteit en consistentie van beleid. Daar hoort een burgemeester bij die voor zes jaar benoemd wordt en het liefst ook nog daarna een rol van betekenis wil en kan spelen. Passend bij de ambities van deze stad.

Raadsbreed willen we gaan voor een voor Roermond beste kandidaat. Dat mag een uitnodiging zijn voor allen die zich voor dit ambt geroepen voelen. De achter ons liggende periode heeft de raad werk gemaakt om te komen tot goede afspraken over de wijze waarop we omgaan met elkaar en met integriteit. Zonder elkaar de maat te nemen, maar vooral door met elkaar in dialoog te gaan. Te blijven praten met elkaar, elkaar te blijven aanspreken op de wederzijdse verantwoordelijkheid die we hebben om deze stad op de juiste wijze te besturen en de besluitvorming op een moreel verantwoorde wijze tot stand te laten komen. Door te luisteren naar elkaar en tijdig in te zien dat het ook echt integer kan.

Daarin ligt een belangrijke basis verankerd voor stabiliteit en voor de verdere versterking van onze stad en de regiofunctie die wij graag willen vervullen.

Kortom, wij denken nu klaar te zijn voor de start van een procedure voor een nieuwe burgemeester. Door uw aanwezigheid hier vandaag geeft u er blijk van dat u dat met ons eens bent.

Op 4 februari 2013 is de heer Cammaert als waarnemer in Roermond begonnen. Hij heeft zijn opdracht uiterst serieus opgepakt en in de turbulente periode waarin de stad zich bevindt als een echt burgervader weten op te stellen. Deze waarnemend burgemeester zal zeker het komend halfjaartje nog zijn steentje bij kunnen dragen! Daarna kan en wilt hij van zijn welverdiende rust gaan genieten. Dat is hem ten volle gegund.

Als de procedure voor een nieuwe burgemeester nu wordt opgestart, is de verwachting dat een nieuwe burgemeester van Roermond tegen het einde van het jaar of begin volgend jaar kan beginnen. Wij rekenen er op dat dit uiterlijk 1 januari 2015 het geval zal zijn.

De profielschets en de verordening op de vertrouwenscommissie is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Natuurlijk ligt er een nieuw coalitieprogramma en is de samenstelling van de gemeenteraad ingrijpend gewijzigd. Maar ook toen wist de raad al heel goed wat zij wilde.
Op die basis wil de nieuwe raad graag voortbouwen. We blijven immers gaan voor de beste kandidaat.

Bij de totstandkoming van deze profielschets en de verordening hebben we, naast alle raadsfracties, ook de ambtelijke organisatie betrokken. Zij zijn even als het College van B&W in de gelegenheid gesteld om een bijdrage te leveren aan de profielschets en de verordening. En van die gelegenheid is ook gebruik gemaakt. Daar spreken we onze dank voor uit.
Ok al voor het eerst de vertrouwenscommissie worden uitgebreid met een extra adviseur uit de ambtelijke organisatie in de persoon van de gemeentesecretaris. We wensen hem in deze nieuwe rol veel succes.

De uit deze rondgang voortgekomen profielschets en de verordening bieden we u dadelijk dan ook graag aan.

Vanuit de nieuwe raad hebben we in goed overleg met alle partijen zes leden benoemd in de vertrouwenscommissie, te weten de heer Dré Peters, de heer Jan Püper, de heer Cees Moison, de heer Bart Lickfeld, de heer Richard Heijman en ondergetekende. Als adviseurs van de vertrouwenscommissie zullen wethouder Waajen en de gemeentesecretarisn fungeren en onze griffier zal de commissie bijstaan als secretaris. Zij allen onderstrepen de in de verordening op de vertrouwenscommissie omschreven uitgangspunten van geheimhouding en de beoogde werkwijze.

Graag geven wij u in overweging in de procedure de mogelijkheid open te houden voor een assessment. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden in de vacaturetekst.

Mijnheer de gouverneur, met trots bied ik u nu namens de gehele raad, dus alle acht de fracties, de profielschets en de verordening op de vertrouwenscommissie aan en geef ik graag het woord aan onze voorzitter.

cda-facebook