CDA Roermond

Laatste nieuws

WIJ ZIJN ER VOOR ELKAAR! EEN NIEUW PERSPECTIEF VOOR IEDEREEN

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de CDA fractie een pleidooi gehouden om juist in deze bijzondere tijd een perspectief te bieden voor iedereen! We zijn er immers voor elkaar. Lees hier de hele inbreng die door onze fractievoorzitter Marc Breugelmans is uitgesproken.

We leven in bijzondere tijden. Het coronavirus heeft de samenleving en ook Roermond in het hart getroffen. Die pijn voelen we allemaal. Dat vraagt veel van iedereen. Het jaar 2021 zal nieuw perspectief, vooruitzichten en houvast moeten bieden. Voor iedereen en in alle opzichten.

In dat licht bezien mogen we als Roermondenaren best trots zijn op de gemeentelijke voornemens die nu voorliggen in de begroting 2021. Het is een begroting die perspectief biedt voor iedereen! Het gaat, ondanks de coronacrisis, (financieel) goed met onze gemeente en de inwoners. De armoede neemt nog steeds af, steeds meer inwoners vinden werk en cultureel en sportief is er een groot en gevarieerd aanbod. Het voorzieningenniveau in Roermond is ontzettend hoog. Het is er goed wonen, leven, sporten en werken. En… we behoren nog steeds tot de goedkoopste gemeenten van Limburg. Als het aan het CDA Roermond ligt, dan houden we dat zo. En dat als centrumgemeente met een grootstedelijk karakter, chapeau! Onze begroting is meerjarig structureel in evenwicht. Dat kunnen niet alle gemeenten zeggen.

Het besturen van een gemeente, zeker in coronatijd, vraagt om evenwicht tussen economie en werkgelegenheid, sociaal beleid én cultuur en sport. Daarbij mogen we het leefmilieu, de natuur en de klimaatverandering niet uit het oog verliezen. We lopen over van ambities om onze mooie stad in de wijken en het centrum bruisend te houden. De gemeente slaagt erin, juist in deze moeilijke tijd, grote investeringen op te pakken en zelfs naar voren te schuiven. Zo houden we de economie in onze stad draaiende. De vele bouwprojecten in de wijken en het stadscentrum, de snelle realisatie van de N280, de herinrichting van de Maasnielderbeek in de kern Maasniel, de aanstaande renovatie van de Kapellerlaan en de Kastelenbuurt, de onderhoudsinvesteringen in schoolgebouwen, de ECI en Theater De Oranjerie, het zijn slechts enkele voorbeelden van de vooruitstrevendheid van dit stadsbestuur. Terecht is daar brede steun voor vanuit deze gemeenteraad. Zorg dat de lokale en regionale ondernemers daarvan profiteren.

Geef ondernemers, ook na coronatijd, hoop door ze ruimte te bieden om te kunnen ondernemen. Dat vraagt wendbaarheid van het gemeentelijk apparaat, dat vraagt meedenken in plaats van regels opleggen. Dat vraagt met aandacht luisteren naar de noden die moeten worden verlicht. Kortom, bied alle ondernemers voldoende nieuw perspectief. Een motie voor de oprichting van een denktank van de VVD in deze dienen we graag mee in.

Perspectief verdienen ook de vele jongeren in onze stad, die door deze crisis hun baan dreigen kwijt te raken en de aansluiting op de arbeidsmarkt lijken te verliezen. Omscholing en het creëren van banen biedt soelaas. Sorteer voor op de majeure ontwikkelingen op de voormalige militaire basis in Elmpt, die op korte termijn zullen starten. Daar liggen maar liefst 8500 banen in het verschiet. Nú is het moment om hiervoor de eerste grensoverschrijdende contacten te leggen en de mogelijkheden van grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid te onderzoeken. Het CDA zal hier de komende jaren aandacht voor blijven vragen.

Jongeren hebben de toekomst, er loopt veel talent rond in onze stad. Laten we deze jonge talenten waarderen en aandacht geven, verbinden met onze stad. Daarom dienen we een motie in om een jeugdlintje in het leven te roepen. Dat gaat verder als de Roermondse kanjer die we al kennen. Betrek de jeugd bij de nominatie en uitreiking van deze lintjesregen voor onze jonge inwoners. Waardeer hun inzet door op 12 augustus, de dag van de jeugd, lintjes uit te reiken aan hen die zich al op jonge leeftijd meer dan verdienstelijk inzetten om onze samenleving leefbaar te houden.

Dankzij een sterke financiële buffer hebben we de gevolgen van de transitie in het sociaal domein - met name de tekorten in de jeugdzorg en de sociale werkvoorziening - kunnen opvangen. Maar we zijn er nog niet. Budgetneutraal werken blijft hier het uitgangspunt. De tekorten in het sociaal domein mogen geen rem zijn voor de ontwikkelingen van morgen in het economische en sociaal-culturele domein. De noodzakelijke bezuinigingen zullen in deze bestuursperiode gerealiseerd moeten worden. Dat zijn we aan onze inwoners verplicht. Dat betekent ook dat maatregelen en regelingen in het sociaal domein echt alleen bij die mensen terecht moeten komen, die het nodig hebben. Daar is zeker nog winst te behalen.
Uitgangspunt blijft dat mensen voor zichzelf moeten kunnen zorgen. Daarvoor is een goede en gezonde economie én voldoende werkgelegenheid hét vertrekpunt. Iedereen moet mee kunnen doen, en voor hen die om wat voor reden dan ook buiten de boot vallen moet er een gedegen vangnet zijn.


Een sterke economie maakt het mogelijk samen met onze ondernemers en inwoners te investeren in duurzaamheid. De energietransitie, gasloze wijken, de realisatie van warmtenetten, windmolens en zonneparken er komt veel op ons af. Duurzaamheid moeten we verankeren in alles wat we doen. Laat dat ook zien in de vergroening van onze stad. We zullen een motie van DS hierover dan ook mede indienen.

Willen we Roermond schoon, veilig en leefbaar houden, dan zullen we - om dit alles haalbaar en betaalbaar te houden - samen de schouders eronder moeten zetten. De verrommeling in de openbare ruimte, met name op en rond sportvelden, rondom de Maasplassen en in natuurgebieden vraagt aandacht. Het lijkt alsof in coronatijd het aantal en de omvang van afvaldumpingen is toegenomen. Inwoners én bezoekers van onze mooie stad moeten zelf hun afval opruimen, daar begint het mee. Dat vraagt om duidelijke en heldere communicatie, handhaving en een snel reageren op overlastsituaties. Iedereen moet hieraan zijn steentje bijdragen. Deze overlast moet stoppen!!! Vandaar een dringende oproep/motie om hier niet alleen met de kraan open te blijven dweilen, maar de overlast ook echt een halt toe te roepen.

Het verplaatsen van coffeeshops krijgt nu gelukkig alle aandacht. In 2021 moet er ook voor de omwonenden van de huidige coffeeshops nieuw perspectief ontstaan op oplossingen voor de ontstane overlast door de jaren heen. Als we de coffeeshops definitief verplaatsen, dan moet het een oplossing bieden voor héél Roermond. Dat blijft vragen om zorgvuldigheid en begrip van iedereen. In de huidige situatie moet de overlast tot een minimum beperkt worden. Duidelijke handhaving en controle blijven nodig.

Laat ons omzien naar elkaar en onze eigen buurt, zodat onze stad leefbaar blijft voor iedereen. Onze historie en monumenten spelen daarin een belangrijke rol. Bij het vaststellen van de nieuwe erfgoedverordening in 2018 heeft het college toegezegd om de verordening na twee jaar te evalueren. De focus ligt sterk op kleine onderhoudsprojecten. Grote onderhoudsprojecten van belangrijke monumenten dreigen tussen de wal en het schip te geraken. Wij vragen in een motie aandacht om de evaluatie zo snel mogelijk op te pakken. Daarbij moet worden onderzocht hoe er binnen de bestaande financiële kaders een goede balans tussen kleine en grote onderhoudsprojecten kan worden gevonden. De gemeente moet ook in deze een betrouwbare en hoopvolle partner zijn voor de eigenaren van dit voor Roermond belangrijke erfgoed.

Laten we, zodra het coronavirus het toelaat, er samen voor zorgen dat we het normale leven weer op kunnen pakken. Dat iedereen weer gewoon z’n werk kan doen, ondernemers weer kunnen ondernemen. Dat onze verenigingen en maatschappelijke voorzieningen weer van betekenis kunnen zijn om elkaar te kunnen ontmoeten. Dat de zorg weer voor iedereen toegankelijk is. Dat vraagt ook van ons als gemeente vertrouwen en compassie. Laat 2021 het jaar van de hoop zijn. Laat ons er zijn voor elkaar! Laat ons Roermond samen aantrekkelijk houden. Voor nu, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Dan is en blijft Roermond een stad met perspectief voor iedereen!

12 november 2020
CDA Roermond | Marc Breugelmans | fractievoorzitter
 

cda-facebook